Texas Rising Star là một hệ thống đánh giá và cải tiến chất lượng dành cho các chương trình mầm non ở Texas..

Tất cả các cơ sở giữ trẻ tại trung tâm và tại gia ở Texas đều có thể nộp đơn xin tham gia TRS nếu hội đủ một số tiêu chuẩn điều kiện nhất định. Các chương trình tham gia TRS hội đủ các tiêu chuẩn chất lượng cao hơn so với nhiều chương trình giữ trẻ khác.

Tìm hiểu thêm về Texas Rising Star!