Chào mừng bạn đến với Các Chương Trình Giữ Trẻ Tiểu Bang Texas!

Chương trình Ngôi sao đang lên của Texas là một hệ thống đánh giá và cải tiến chất lượng (QRIS) dành cho các chương trình chăm sóc trẻ em tham gia vào chương trình Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em của Ủy ban Lực lượng Lao động Texas. Có chứng nhận Texas Rising Star cho các cơ sở giữ trẻ là Trung Tâm Được Cấp Phép Hoạt Động và Cơ Sở Giữ Trẻ Tại Gia Có Đăng Ký Hoạt Động và Có Giấy Phép Hoạt Động, hội đủ các tiêu chí chứng nhận.

Chương trình Texas Rising Star cung cấp ba cấp độ chứng nhận chất lượng (Hai Sao, Ba Sao và Bốn Sao) để khuyến khích các chương trình giữ trẻ và mầm non đạt dần các cấp độ chất lượng cao hơn. Các mức chứng nhận này gắn liền với tỷ lệ hoàn trả tăng dần cho trẻ em nhận học bổng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu theo học tại các chương trình mầm non chất lượng cao, các trẻ em sẽ được chuẩn bị tốt trước khi đi học hơn là những trẻ em không tham gia các chương trình chất lượng cao. Child care and preschool programs that gain Texas Rising Star certification, cung cấp dịch vụ giữ trẻ chất lượng vượt các tiêu chuẩn tối thiểu theo Quy Chế Giữ Trẻ (CCR) của Ủy Ban Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Texas (HHSC), sẽ có khả năng ảnh hưởng tích cực hơn tới sự phát triển về mặt thể chất, giao tiếp xã hội-cảm xúc, và nhận thức của trẻ em. Trong quá trình trải qua các cấp độ chứng nhận Texas Rising Star, các chương trình sẽ ngày càng có thể tác động tích cực tới sự phát triển của những trẻ em họ phục vụ hàng ngày.

Tải xuống Tờ Thông Tin Texas Rising Star (English | Español | Tiếng Việt)

Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Texas Rising Star? Hoàn tất Khóa Giới Thiệu Thông Tin trên Danh mục khóa học của CLI Engage (và được nhận tín chỉ cho số giờ tham gia huấn luyện) để hiểu rõ hơn về Texas Rising Star, trong đó gồm có phần tổng quan về quy trình nộp đơn xin tham gia chương trình Texas Rising Star, tổng quan về các phương pháp đánh giá bắt buộc và các phương pháp đánh giá theo điểm là căn cứ để quyết định chứng nhận chất lượng của một chương trình giữ trẻ và mầm non và phần giới thiệu về quy trình đánh giá tại chỗ để làm căn cứ cấp chứng nhận Texas Rising Star cho một chương trình. Nhân viên Texas Rising Star tại địa phương cũng có thể tổ chức buổi giới thiệu thông tin truyền trực tiếp, vui lòng điền “Mẫu Đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng” nếu quý vị quan tâm.

Texas Rising Star cung cấp nhiều nguồn trợ giúp cho các chương trình mầm non ở tiểu bang Texas. Sử dụng các nút  ở dưới để tìm hiểu website của chúng tôi, tìm hiểu về Texas Rising Star, và cách thức nộp đơn xin trở thành chương trình mầm non có chứng nhận Texas Rising Star.