Các Hạng Mục Texas Rising Star

Các chương trình giữ trẻ và mầm non tự nguyện đạt được chứng nhận Texas Rising Star cung cấp dịch vụ giữ trẻ chất lượng, vượt Các Tiêu Chuẩn Tối Thiểu về Cấp Phép của cơ quan Quản Lý Hoạt Động Giữ Trẻ của Tiểu Bang về trình độ nặng lực của giám đốc và nhân viên, giao tiếp tương tác giữa giáo viên – trẻ em, quản lý chương trình, giáo dục thông tin cho gia đình và khuyến khích gia đình tham gia, và các môi trường học tập trong nhà/ngoài trời có nhiều khả năng đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển của trẻ nhỏ.  Trong quá trình trải qua các cấp độ chứng nhận, các chương trình mầm non ngày càng đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của các trẻ em mà họ phục vụ.

Chương trình Texas Rising Star sắp xếp các mặt đánh giá theo bốn hạng mục. Tìm hiểu thêm về mỗi hạng mục trong số này ở phần dưới.

  • Hạng Mục 1: Năng Lực Trình Độ và Kinh Nghiệm Huấn Luyện của Giám Đốc và Nhân Viên
  • Hạng Mục 2: Giao Tiếp Tương Tác giữa Giáo Viên – Trẻ Em
  • Hạng Mục 3: Quản Lý Chương Trình
  • Hạng Mục 4: Các Môi Trường Học Tập Trong Nhà/Ngoài Trời
Hạng Mục 1: Năng Lực Trình Độ và Kinh Nghiệm Huấn Luyện của Giám Đốc và Nhân Viên

Các mặt đánh giá trong hạng mục này liên quan đến trình độ học vấn, kinh nghiệm, và huấn luyện của nhân viên, trong đó bao gồm cả giám đốc.

Hạng Mục Phụ Các Mặt Đánh Giá theo Cơ Cấu?
(Đạt/Không Đạt)
Các mặt đánh giá theo điểm?
(0-3 điểm)
Trình Độ Năng Lực và Kinh Nghiệm Huấn Luyện của Giám Đốc
Trình Độ Năng Lực, Buổi Giới Thiệu Thông Tin, và Huấn Luyện của Nhân Viên

 

Hạng Mục 2: Giao Tiếp Tương Tác giữa Giáo Viên - Trẻ Em

Các mặt đánh giá trong hạng mục này liên quan đến quy mô nhóm, tỷ lệ nhân giáo viên-trẻ em, và chất lượng tương tác giữa giáo viên và các trẻ em trong lớp.

Hạng Mục Phụ Các Mặt Đánh Giá theo Cơ Cấu?
(Đạt/Không Đạt)
Các mặt đánh giá theo điểm?
(0-3 điểm)
Sĩ Số Nhóm/Tỷ Lệ Nhân Viên (chỉ áp dụng cho chương trình tại trung tâm) Không
Phong Cách Ấm Áp và Hiểu Ý Không
Trợ Giúp và Tạo Điều Kiện về Ngôn Ngữ Không
Các Hoạt Động Giao Tiếp Tương Tác và Dạy Dỗ qua Vui Chơi Không
Hỗ Trợ Sự Điều Tiết của Trẻ Em Không
Các Hình Thức Giảng Dạy và Phương Pháp Học Không

 

Hạng Mục 3: Quản Lý Chương Trình

Các mặt đánh giá trong hạng mục này liên quan đến giáo dục và khuyến khích phụ huynh cũng như các gia đình tham gia chương trình và việc quản lý chương trình cũng như các hình thức hỗ trợ.

Hạng Mục Phụ Các Mặt Đánh Giá theo Cơ Cấu?
(Đạt/Không Đạt)
Các mặt đánh giá theo điểm?
(0-3 điểm)
Giáo Dục Gia Đình
Sự Tham Gia của Gia Đình
Quản Lý Chương Trình

 

Hạng Mục 4: Các Môi Trường Học Tập Trong Nhà/Ngoài Trời

Các mặt đánh giá trong hạng mục này liên quan đến trang thiết bị, tài liệu dụng cụ học tập, và cách bài trí môi trường học tập ở trong nhà và ngoài trời.

Hạng Mục Phụ Các Mặt Đánh Giá theo Cơ Cấu?
(Đạt/Không Đạt)
Các mặt đánh giá theo điểm?
(0-3 điểm)
Các Môi Trường Học Tập Trong Nhà Không
Các Môi Trường Học Tập Ngoài Trời