Các Thắc Mắc Thường Gặp dành cho Chương Trình Giữ Trẻ và Mầm Non

Texas Rising Star là gì?

Chương trình Texas Rising Star là một hệ thống cải tiến và xếp hạng chất lượng tự nguyện (QRIS) dành cho các chương trình giữ trẻ tham gia chương trình giữ trẻ được nhận trợ cấp của Ủy Ban Nhân Lực Texas. Có chứng nhận Texas Rising Star cho các cơ sở giữ trẻ là Trung Tâm Được Cấp Phép Hoạt Động và Cơ Sở Giữ Trẻ Tại Gia Có Đăng Ký Hoạt Động và Có Giấy Phép Hoạt Động, hội đủ các tiêu chí chứng nhận.

Chương trình Texas Rising Star cung cấp ba cấp độ chứng nhận chất lượng (2 sao, 3 sao, và 4 sao) để khuyến khích các chương trình giữ trẻ và mầm non đạt dần các cấp độ chất lượng cao hơn. Các cấp độ chứng nhận này gắn liền với các mức hoàn trả được tăng cường theo mức độ tăng dần đối với những trẻ em được nhận trợ cấp.

 

Chương trình có chứng nhận Texas Rising Star là gì?

Chương trình có chứng nhận Texas Rising Star là một chương trình mầm non có thỏa thuận để phục vụ các trẻ em được nhận trợ cấp của Ủy Ban Nhân Lực Texas (TWC) và tự nguyện đạt các yêu cầu vượt các tiêu chuẩn tối thiểu về cấp phép hoạt động của cơ quan Quản Lý Hoạt Động Giữ Trẻ của Tiểu Bang, được nhận cấp độ chứng nhận 2, 3 hoặc 4 sao.

 

Chương trình giữ trẻ và mầm non của tôi có hội đủ điều kiện tham gia Texas Rising Star không?

Các trung tâm có giấy phép hoạt động, các chương trình giữ trẻ tại gia có giấy phép hoạt động, các chương trình giữ trẻ tại gia có đăng ký hoạt động, và các chương trình dành cho trẻ em ở độ tuổi đi học có giấy phép hoạt động đều hội đủ điều kiện được chứng nhận Texas Rising Star nếu đáp ứng một số điều kiện tiêu chuẩn nhất định. Tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn điều kiện tham gia Texas Rising Star.

 

Chương trình giữ trẻ và mầm non của tôi nộp đơn xin tham gia Texas Rising Star như thế nào?

Nếu quý vị muốn nộp đơn xin trở thành chương trình có chứng nhận Texas Rising Star, vui lòng xem thông tin trong phần Chuẩn Bị Sẵn Sàng Nộp Đơn Xin Chứng Nhận Texas Rising Star. Sau đó, bắt đầu quy trình xin chứng nhận bằng cách nộp  Đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng.

 

Các Quy Định Hướng Dẫn về Texas Rising Star được thiết lập và phát triển như thế nào?

Trong hơn 40 năm qua, Texas Rising Star đã trải qua nhiều đợt tái lập và sửa đổi.  Trong toàn bộ quy trình này, nhiều bên hữu quan đã tham gia quy trình tái lập để có Các Quy Định Hướng Dẫn Texas Rising Star được sửa đổi, mới nhất là năm 2019.  Tìm hiểu thêm về lịch sử Texas Rising Star.

 

Các Quy Định Hướng Dẫn về Chứng Nhận Texas Rising Star là gì?

Các Quy Định Hướng Dẫn này được sử dụng để đánh giá và cung cấp hỗ trợ chuyên mô cho các chương trình mầm non muốn có chứng nhận cơ sở giữ trẻ Texas Rising Star.  Các quy định hướng dẫn về chứng nhận có các tiêu chí đối với năng lực trình độ và kinh nghiệm huấn luyện của giám đốc và nhân viên, các hoạt động giao tiếp tương tác giữa giáo viên-trẻ em, quản lý chương trình, và các môi trường học tập trong nhà/ngoài trời, và sự tham gia của gia đình cũng như giáo dục thông tin cho gia đình.  Tìm hiểu thêm về Các Quy Định Hướng Dẫn trong trang Các Quy Định Hướng Dẫn Texas Rising Star.

 

Tôi có thể tìm Hội Đồng Phát Triển Nhân Lực Địa Phương của tôi ở đâu?

Tìm ủy ban phát triển nhân lực địa phương trên trang mạng này.

 

Chương trình giữ trẻ và mầm non của tôi có chứng nhận toàn quốc. Chương trình của tôi có thể nộp đơn xin chứng nhận Texas Rising Star không?

Có. Tất cả các chương trình giữ trẻ và mầm non có chứng nhận toàn quốc có thể tham gia Texas Rising Star.  Sau khi nhận được hồ sơ đơn xin chứng nhận, các cơ sở có chứng nhận toàn quốc sẽ có một buổi đánh giá lần đầu được sửa đổi.  Tất cả các cơ sở có chứng nhận toàn quốc đều phải tuân thủ các quy định của Texas Rising Star về các tiêu chuẩn tối thiểu về cấp phép hoạt động CCR và cần phải tuân thủ các quy trình thủ tục đối với buổi tới giám sát hàng năm. Tìm hiểu thêm về trang mạng này.

 

Tôi có thể liên lạc với ai nếu có thêm thắc mắc?

Nếu quý vị có thắc mắc về Texas Rising Star, vui lòng liên lạc với chúng tôi!  Thông tin của quý vị sẽ được gửi cho người liên lạc về Texas Rising Star của ủy ban nhân lực địa phương.