Thân gửi quý vị Phụ Huynh và Gia Đình

Lựa chọn một chương trình chất lượng cao có thể ảnh hưởng rất lớn đến mức độ chuẩn bị sẵn sàng để thành công ở cấp mẫu giáo và các cấp lớp sau này của con quý vị. Những trẻ em tham gia các chương trình chất lượng cao, đặc biệt là các trẻ em có nguy cơ, có thể lĩnh hội rất nhiều kiến thức, các kỹ năng và năng lực. Ở Texas, các chương trình giữ trẻ có thể hướng đến mục tiêu cải tiến chất lượng theo nhiều cách. Texas Rising Star là một trong số các lựa chọn này cho các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ, và cho các bậc phụ huynh đang tìm nơi giữ trẻ chất lượng cao cho con em mình.

Tải xuống Tờ Thông Tin dành cho Phụ Huynh TRS bằng tiếng Anh

Tải xuống Tờ Thông Tin dành cho Phụ Huynh TRS bằng tiếng Tây Ban Nha

Tải xuống Tờ Thông Tin dành cho Phụ Huynh TRS bằng tiếng Việt

Chương trình Sao Mai Texas (Texas Rising Star) là “một hệ thống đánh giá dịch vụ giữ trẻ dựa trên chất lượng và tự nguyện đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ tham gia chương trình chăm sóc trẻ em được nhận trợ cấp của Ủy Ban Nhân Lực Texas”. Có Chứng Nhận của TRS cho các cơ sở cung cấp dịch vụ là Trung Tâm Được Cấp Phép Hoạt Động và Gia Đình Giữ Trẻ Có Đăng Ký Hoạt Động và Có Giấy Phép Hoạt Động, hội đủ các tiêu chí chứng nhận. Hệ thống chứng nhận Nhà Cung Cấp Dịch Vụ TRS có ba cấp độ chứng nhận (Hai Sao, Ba Sao, và Bốn Sao), nhằm khuyến khích các cơ sở cung cấp dịch vụ dần đạt được các tiêu chuẩn chứng nhận cao hơn hướng đến cấp độ Bốn Sao.

Texas Rising Star cung cấp nhiều nguồn trợ giúp cho các bậc phụ huynh có con nhỏ. Sử dụng các nút ở dưới để tìm hiểu về website của chúng tôi, tìm hiểu về chương trình Texas Rising Star, và cơ sở giữ trẻ có chất lượng ở Texas.

Lựa Chọn Cơ Sở Giữ Trẻ Chất Lượng

Tìm một Cơ Sở Giữ Trẻ TRS trong Khu Vực của Quý Vị

Trợ Cấp Tài Chánh cho Dịch Vụ Giữ Trẻ

Các Nguồn Trợ Giúp Phụ Huynh

Các Thắc Mắc Thường Gặp dành cho Phụ Huynh