Các Thắc Mắc Thường Gặp của Phụ Huynh

Texas Rising Star là gì?

Chương trình Sao Mai Texas (Texas Rising Star) là “một hệ thống đánh giá dịch vụ giữ trẻ dựa trên chất lượng và tự nguyện đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ tham gia chương trình chăm sóc trẻ em được nhận trợ cấp của Ủy Ban Nhân Lực Texas”. Có Chứng Nhận của TRS cho các cơ sở cung cấp dịch vụ là Trung Tâm Được Cấp Phép Hoạt Động và Gia Đình Giữ Trẻ Có Đăng Ký Hoạt Động và Có Giấy Phép Hoạt Động, hội đủ các tiêu chí chứng nhận. Hệ thống chứng nhận Nhà Cung Cấp Dịch Vụ TRS có ba cấp độ chứng nhận (Hai Sao, Ba Sao, và Bốn Sao), nhằm khuyến khích các cơ sở cung cấp dịch vụ dần đạt được các tiêu chuẩn chứng nhận cao hơn hướng đến cấp độ Bốn Sao.

Cơ Sở Giữ Trẻ Có Chứng Nhận Texas Rising Star là gì?

Cơ sở giữ trẻ Texas Rising Star (TRS) là cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ có hợp đồng phục vụ các trẻ em được nhận trợ cấp của Ủy Ban Nhân Lực Texas (TWC) và tự nguyện đáp ứng các yêu cầu vượt các Tiêu Chuẩn Tối Thiểu về Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ của Tiểu Bang (CCL).

Cơ quan nào quản lý hoạt động giữ trẻ ở tiểu bang Texas?

Sở Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ Texas quản lý hoạt động giữ trẻ ở tiểu bang Texas.

Làm thế nào để tìm một chương trình giữ trẻ chất lượng trong khu vực của tôi?

Một  danh sách tất cả các cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS được cập nhật hàng tháng trên website này. Di chuyển qua danh sách các cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS, liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái và theo khu vực ủy ban. Trong mỗi khu vực ủy ban, các cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS được liệt kê theo cấp độ ngôi sao và thứ tự bảng chữ cái. Để xác nhận tình trạng có chứng nhận chất lượng của bất kỳ cơ sở cung cấp dịch vụ nào, vui lòng liên lạc với hội đồng phát triển nhân lực tại địa phương của quý vị để biết thêm thông tin.