nhà cung cấp

Chào mừng các Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ của Tiểu Bang Texas!

Chương trình Sao Mai Texas (Texas Rising Star) là “một hệ thống đánh giá dịch vụ giữ trẻ dựa trên chất lượng và tự nguyện đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ tham gia chương trình chăm sóc trẻ em được nhận trợ cấp của Ủy Ban Nhân Lực Texas”. Có Chứng Nhận của TRS cho các cơ sở cung cấp dịch vụ là Trung Tâm Được Cấp Phép Hoạt Động và Gia Đình Giữ Trẻ Có Đăng Ký Hoạt Động và Có Giấy Phép Hoạt Động, hội đủ các tiêu chí chứng nhận. Hệ thống chứng nhận Nhà Cung Cấp Dịch Vụ TRS có ba cấp độ chứng nhận (Hai Sao, Ba Sao, và Bốn Sao), nhằm khuyến khích các cơ sở cung cấp dịch vụ dần đạt được các tiêu chuẩn chứng nhận cao hơn hướng đến cấp độ Bốn Sao.

Tải xuống Tờ Thông Tin dành cho Cơ Sở Giữ Trẻ TRS bằng tiếng Anh.

Tải xuống Tờ Thông Tin dành cho Cơ Sở Giữ Trẻ TRS bằng tiếng Tây Ban Nha.

Quý vị muốn nộp đơn xin trở thành cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS? Xem video giới thiệu thông tin ở dưới! (Giới thiệu thông tin là bước đầu tiên trong Quy trình nộp Đơn Xin Chứng Nhận TRS.)

Chương trình TRS là một hệ thống đánh giá dịch vụ giữ trẻ dựa trên chất lượng và tự nguyện đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ tham gia chương trình chăm sóc trẻ em được nhận trợ cấp của Ủy Ban Nhân Lực Texas. Ngoài ra, cơ sở giữ trẻ hội đủ điều kiện xin chứng nhận TRS nếu cơ sở đó hiện đang có hợp đồng phục vụ các trẻ em được nhận trợ cấp của Ủy Ban và cơ sở cung cấp dịch vụ đó hội đủ một số tiêu chuẩn điều kiện nhất định. Ngoài ra, các cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS phải thể hiện luôn tuân thủ các yêu cầu cấp phép hoạt động tối thiểu của tiểu bang.

Texas Rising Star cung cấp nhiều nguồn trợ giúp cho các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ ở tiểu bang Texas. Sử dụng các nút ở dưới để tìm hiểu website của chúng tôi, tìm hiểu về Texas Rising Star, và cách thức nộp đơn xin trở thành cơ sở giữ trẻ có chứng nhận Texas Rising Star.

Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Được Chứng Nhận TRS

TRS Categories

Cải Tiến Chất Lượng trong TRS

Đánh Giá Chương Trình TRS

Chuẩn Bị Sẵn Sàng Nộp Đơn Xin Chứng Nhận TRS

Mẫu Đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng Muốn Nộp Đơn Xin Chứng Nhận TRS

Các Nguồn Trợ Giúp dành cho Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ

Các Thắc Mắc Thường Gặp dành cho Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ