Đánh Giá Chương Trình TRS

Các Dạng Đánh Giá Chương Trình TRS

Texas Rising Star tiến hành các buổi tới cơ sở theo nhiều hình thức khác nhau để đánh giá và giám sát chất lượng dịch vụ của các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ TRS.

Đánh Giá Chứng Nhận Ban Đầu

Đánh Giá Chứng Nhận Ban Đầu là một buổi đánh giá đầy đủ tại cơ sở đối với tất cả các mặt đánh giá TRS. Các mặt đánh giá bắt buộc, chẳng hạn như các văn bản chính sách về dinh dưỡng và sự tham gia của phụ huynh được kiểm tra xác nhận. Các mặt đánh giá theo điểm liên quan đến giáo viên, chẳng hạn như các hoạt động giao tiếp tương tác giữa nhân viên chăm sóc và trẻ em, được đánh giá khi quan sát các tiết học (thường là các buổi học kèm riêng và nửa giờ cho mỗi lớp học).

Các chuyên gia đánh giá của TRS sẽ đánh giá các lớp học này dựa trên Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Lớp Học của Cơ Sở và phù hợp với độ tuổi (có thể xem ở đây) và điểm số sẽ được tính để xác định cấp độ ngôi sao tổng thể. Điểm không được tính tại cơ sở; các chuyên gia đánh giá TRS nhập thông tin về các mức xếp hạng đánh giá vào công cụ Đánh Giá TRS trực tuyến, và công cụ này sẽ tạo ra điểm chính thức cuối cùng. Sau đó, hệ thống trực tuyến sử dụng các điểm này để lập và hoàn thiện các kế hoạch trợ giúp chuyên môn. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về cách thức chấm điểm.

Buổi Tới Giám Sát Không Báo Trước Hàng Năm

Trong buổi tới cơ sở không báo trước, nhân viên TRS sẽ quan sát 50% các lớp học, trong đó bao gồm ít nhất một lớp học cho mỗi nhóm tuổi, cộng với bất kỳ lớp học mới nào được bổ sung thêm kể từ lần đến cơ sở trước đó. Ưu tiên quan sát các lớp học có tỷ lệ thay đổi nhân viên chăm sóc. Nhân viên TRS cũng sẽ điền Mẫu Đơn Sàng Lọc TRS thích hợp trước khi tới cơ sở.

Các chuyên gia đánh giá của TRS sẽ đánh giá các lớp học này bằng công cụ đánh giá TRS toàn diện và điểm số sẽ được tính toán; tuy nhiên kết quả giám sát hàng năm sẽ không ảnh hưởng đến mức xếp hạng theo cấp độ ngôi sao của cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ đó. Mà điểm số sẽ được sử dụng để lập và hoàn thiện các kế hoạch trợ giúp chuyên môn, hoặc, nếu phát hiện thấy có các sai phạm về các tiêu chuẩn TRS, được sử dụng trong các thỏa thuận cải tiến dịch vụ. Có thể tìm hiểu thêm về các thỏa thuận trợ giúp chuyên môn và cải tiến dịch vụ trên website này.

Việc giám sát hàng năm cũng dẫn đến quan sát các cải tiến đáng kể về chất lượng chăm sóc trẻ em của cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ đó. Nhân viên TRS sẽ làm việc với giám đốc để xác định có nên tiến hành một buổi đánh giá toàn diện nhằm tăng cấp độ ngôi sao trong các trường hợp này hay không (xem phần Đánh Giá Cấp Độ Ngôi Sao ở dưới).

Trong buổi tới cơ sở, nếu nhân viên TRS phát hiện thấy có thay đổi về giám đốc nhưng không được báo cáo ngay theo yêu cầu và giám đốc hiện tại không phù hợp với cấp độ ngôi sao hiện tại của cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ đó, thì cấp độ ngôi sao sẽ được xác định tại buổi tới cơ sở dựa trên năng lực trình độ của giám đốc hiện tại (Xem Các Trách Nhiệm Thường Xuyên của Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ TRS ở dưới).

Đánh Giá Tái Chứng Nhận

Đánh Giá Tái Chứng Nhận sẽ diễn ra trễ nhất là 3 năm sau tháng tiến hành đánh giá cơ sở toàn diện và chứng nhận trước đó. Lần đánh giá này giống như Đánh Giá Chứng Nhận Ban Đầu, trong đó 100% lớp học được đánh giá, tất cả các mặt đánh giá bắt buộc đều được kiểm tra xác nhận, và tất cả các mặt đánh giá theo điểm đều được chấm điểm. Việc ấn định cấp độ ngôi sao của cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ trước khi đánh giá Tái Chứng Nhận không ảnh hưởng đến kết quả đánh giá; các cơ sở cung cấp dịch vụ có thể mất, tăng, hoặc giữ nguyên cấp độ ngôi sao và mức hoàn trả tương ứng của mình.

Đánh Giá Cấp Độ Ngôi Sao

Cơ sở cung cấp dịch vụ có thể thực hiện các cải tiến đáng kể về các mặt đánh giá TRS có thể dẫn đến cấp độ ngôi sao cao hơn sau khi tái đánh giá. Trong các trường hợp này, cơ sở cung cấp dịch vụ có thể yêu cầu Đánh Giá Cấp Độ Ngôi Sao để xác định cấp độ ngôi sao mới. Các Đánh Giá Cấp Độ Ngôi Sao được tiến hành qua sự thỏa thuận giữa cơ sở cung cấp dịch vụ TRS và Ủy Ban phát triển nhân lực địa phương và có thể diễn ra vào bất kỳ lúc nào. Cũng giống như Đánh Giá Chứng Nhận Ban Đầu và Đánh Giá Tái Chứng Nhận, các Đánh Giá Cấp Độ Ngôi Sao là các hoạt động đánh giá toàn diện tại chỗ đối với tất cả các lớp học.

Vì Đánh Giá Cấp Độ Ngôi Sao là mặt đánh giá toàn diện tại chỗ dẫn đến cấp độ ngôi sao mới, chu kỳ tái chứng nhận ba năm sẽ ấn định ngày Đánh Giá Cấp Độ Ngôi Sao (chẳng hạn như ngày Đánh Giá Chứng Nhận Ban Đầu không còn được sử dụng để xác định ngày tái chứng nhận).

Đánh Giá việc Mở Rộng hoặc Phân Tách Cơ Sở

Mở rộng cơ sở được định nghĩa là một cơ sở tiếp tục hoạt động tại địa điểm cũ với các lớp học và các nhóm tuổi phục vụ như hiện tại, trong khi chủ sở hữu/cơ sở giữ trẻ đó khai trương một cơ sở mới trong cùng một quận để mở rộng và thêm các lớp học hoặc nhóm tuổi phục vụ. Việc mở rộng cơ sở đòi hỏi phải có một giám đốc mới tại cơ sở hiện tại hoặc cơ sở mới.

Phân tách cơ sở được định nghĩa là một cơ sở tiếp tục hoạt động tại địa điểm hiện tại và chủ sở hữu/cơ sở giữ trẻ đó khai trương một cơ sở mới trong cùng một quận và chuyển một nhóm nhân viên và trẻ em phục vụ sang cơ sở mới.

Cả hai trường hợp mở rộng và phân tách cơ sở đều liên quan đến việc chỉ định giám đốc mới tại cơ sở hiện tại hoặc cơ sở mới. Phân tách cơ sở cũng liên quan đến việc điều chỉnh cơ cấu lớp học và nhân sự hiện tại. Vì các mục đích cấp phép hoạt động, CCL coi mở rộng cơ sở và phân tách cơ sở là cơ sở mới.

Một cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ TRS mở rộng hoặc phân tách cơ sở của mình trong cùng một quận được coi là cơ sở mới và cần giấy phép hoạt động cố định mới để bắt đầu quy trình chứng nhận TRS. Quá trình cấp phép hoạt động để chứng nhận sẽ dựa trên việc CCL tiến hành giám sát trong khi cơ sở đó được vận hành theo giấy phép hoạt động ban đầu.

Đánh Giá Di Chuyển Cơ Sở

Di chuyển cơ sở được định nghĩa là việc đóng cửa và di dời địa điểm của một cơ sở sang địa điểm mới trong cùng một thành phố, khu vực có số zip code hoặc quận mà cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ đó hiện đang hoạt động. Việc chuyển cơ sở không làm thay thế thành phần nhân sự hiện tại về giám đốc hoặc nhân viên, tuy nhiên có thể liên quan đến việc tăng công suất phục vụ hoặc nhóm tuổi phục vụ.

Khi một cơ sở di dời địa điểm, cơ sở đó phải tiến hành nộp đơn xin cơ sở CCL mới và có được mã số giấy phép hoạt động mới từ CCL. Một cơ sở không được chuyển quá trình cấp phép hoạt động 12 tháng của mình sang địa điểm mới.

Một cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ TRS thay đổi chủ sở hữu hoặc chuyển sang các địa điểm trong quận hoặc sang một quận tiếp giáp và trong cùng một thành phố hoặc số zip code nơi cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ đó hiện đang hoạt động vẫn sẽ tiếp tục giữ cấp độ ngôi sao của mình trong khi di chuyển và tiến hành tái đánh giá TRS toàn diện trong vòng ba tháng đầu tiên kể từ sau khi chuyển địa điểm. Cấp độ ngôi sao TRS mới của cơ sở giữ trẻ đó sẽ dựa trên kết quả tái đánh giá toàn diện.

Đánh Giá về các Thay Đổi Cơ Sở

Các thay đổi về dạng cơ sở được định nghĩa là một cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ thay đổi dạng cơ sở (chẳng hạn như thay đổi từ gia đình giữ trẻ có đăng ký hoạt động sang gia đình giữ trẻ có giấy phép hoạt động). Cơ sở này không được phép chuyển quá trình cấp giấy phép hoạt động 12 tháng của mình sang dạng cơ sở mới.

Ngoài ra, các thay đổi về chủ sở hữu cơ sở thường đòi hỏi phải nộp đơn xin cơ sở CCL mới và chủ sở hữu mới cần phải có được mã số giấy phép hoạt động mới từ CCL. Một cơ sở không được chuyển quá trình cấp giấy phép hoạt động 12 tháng của mình sang chủ sở hữu mới hoặc cơ sở mới.

Một cơ sở giữ trẻ TRS thay đổi chủ sở hữu hoặc dạng cơ sở sẽ giữ cấp độ ngôi sao của mình trong quá trình thay đổi và tiến hành tái đánh giá TRS toàn diện trong vòng ba tháng đầu tiên kể từ sau khi có sự thay đổi đó. Cấp độ ngôi sao TRS mới của cơ sở giữ trẻ đó sẽ dựa trên kết quả tái đánh giá toàn diện.

Các Trách Nhiệm Thường Trực của Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ TRS

Trong khoảng thời gian giữa các lần thẩm định và các buổi tới giám sát hàng năm, cơ sở giữ trẻ TRS phải duy trì tình trạng không có sai phạm gì với Cơ Quan Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ (CCL) (chẳng hạn như không được đưa vào diện Cần Khắc Phục hoặc Bị Đình Chỉ/Hủy Giấy Phép).

Các cơ sở giữ trẻ TRS cũng phải báo cáo ngay cho nhân viên TRS nếu có:

  • thay đổi về giám đốc
  • thay đổi nhân viên khiến cơ sở giữ trẻ TRS tụt hạng cấp độ ngôi sao hiện tại dựa trên việc cơ sở giữ trẻ đó hoàn thành phần trình độ năng lực và huấn luyện nhân viên trong công cụ tự đánh giá TRS.

Tất cả các trường hợp thay đổi nhân viên khác đều cần phải được báo cáo cho nhân viên TRS trong các buổi tới giám sát cơ sở hàng năm của họ.

Các Thay Đổi về Nhân Viên được Báo Cáo

Trong trường hợp có thay đổi nhân viên, nếu việc mất giám đốc hoặc thay đổi nhân viên khiến cho cơ sở giữ trẻ TRS đó tụt hạng so với cấp độ ngôi sao hiện tại của cơ sở giữ trẻ đó đối với tiêu chuẩn về Trình Độ Năng Lực và Kinh Nghiệm Huấn Luyện của Giám Đốc và Nhân Viên, TRS yêu cầu:

  • cơ sở giữ trẻ đó sẽ duy trì cấp độ ngôi sao hiện tại trong không quá sáu tháng; và
  • trình độ năng lực của nhân viên sẽ được nhân viên TRS tái đánh giá trễ nhất là khi kết thúc giai đoạn sáu tháng nhằm xác định cấp độ ngôi sao thích hợp hoặc có bị mất chứng nhận TRS hay không.

Các Thay Đổi về Nhân Viên Không Được Báo Cáo

Nếu thay đổi nhân viên không được báo cáo ngay, cấp độ ngôi sao của một cơ sở giữ trẻ sẽ được xác định lại tại buổi tới giám sát cơ sở hàng năm dựa trên năng lực trình độ của giám đốc hoặc nhân viên mới của cơ sơ đó.

Tái Xét

Mục §809.135, các Quy Chế về Hoạt Động Giữ Trẻ của TWC yêu cầu các Ủy Ban địa phương phải bảo đảm một quy trình tái xét kết quả đánh giá cơ sở ở cấp độ Ủy Ban. Chương trình TRS không phải tuân thủ các quy chế về Khiếu Nại, Điều Trần, và Kháng Cáo (Chương 823).

Quy trình tái xét có thể bao gồm xếp lịch một buổi đánh giá thứ hai với cùng một chuyên gia đánh giá hoặc một buổi tới cơ sở thứ hai với hai chuyên gia đánh giá, hoặc với một chuyên gia đánh giá khác. Quy trình tái xét cũng có thể liên quan đến tái đánh giá một mặt đánh giá cụ thể theo yêu cầu của cơ sở giữ trẻ đó. Ngoài ra, các Ủy Ban địa phương có thể phối hợp các chuyên gia đánh giá khác của Ủy Ban để duyệt xét lần thứ hai về cơ sở giữ trẻ đó. Ngoài ra, để phản hồi yêu cầu tái xét của cơ sở giữ trẻ, Ủy Ban có thể cung cấp thêm các dịch vụ tư vấn cho cơ sở giữ trẻ đó nhằm giúp họ đạt các tiêu chuẩn của TRS.

Các chính sách về quy trình tái xét, các giới hạn thời gian hoặc yêu cầu tái xét, và các yếu tố hội đủ điều kiện tái xét có thể khác nhau tùy theo từng Ủy Ban địa phương.