Các Hạng Mục TRS

Các cơ sở cung cấp dịch vụ tự nguyện đạt được chứng nhận cơ sở giữ trẻ TRS, cung cấp dịch vụ giữ trẻ chất lượng vượt trên các Tiêu Chuẩn Tối Thiểu về Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ của Tiểu Bang đối với năng lực trình độ của giám đốc và nhân viên, các hoạt động giao tiếp tương tác giữa nhân viên giữ trẻ – trẻ em, giáo trình học và các hoạt động phù hợp với độ tuổi, dinh dưỡng và các hoạt động trong nhà/ngoài trời, và sự tham gia cũng như giáo dục kiến thức cho phụ huynh, đều dễ đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Trong quá trình hướng đến các cấp độ chứng nhận cơ sở cung cấp dịch vụ TRS, các cơ sở cung cấp dịch vụ đóng góp dần vào sự phát triển của các trẻ em mà họ phục vụ hàng ngày.

Chương trình Texas Rising Star sắp xếp các mặt đánh giá theo 5 hạng mục. Tìm hiểu thêm về mỗi hạng mục trong số này ở phần dưới. Để biết thông tin chi tiết hơn, vui lòng xem lại Các Quy Định Hướng Dẫn về Chứng Nhận Cơ Sở Giữ Trẻ TRS..

 • Hạng Mục 1: Năng Lực Trình Độ và Kinh Nghiệm Huấn Luyện của Giám Đốc và Nhân Viên
 • Hạng Mục 2: Các Hoạt Động Giao Tiếp Tương Tác giữa Nhân Viên Giữ Trẻ-Trẻ Em
 • Hạng Mục 3: Giáo Trình Học
 • Hạng Mục 4: Dinh Dưỡng và các Hoạt Động Trong Nhà/Ngoài Trời
 • Hạng Mục 5: Giáo Dục Phụ Huynh và Sự Tham Gia của Phụ Huynh
Hạng Mục 1: Năng Lực Trình Độ và Kinh Nghiệm Huấn Luyện của Giám Đốc và Nhân Viên

Hiện rất nhiều người hiểu rằng các giáo viên và những người chăm sóc (chẳng hạn như các nhân viên chăm sóc) có tầm ảnh hưởng mang tính định hướng đối với sự phát triển của trẻ em hàng ngày và từng giây phút (Bowman, Donovan & Burns, 2001; Shonkoff & Phillips, 2000). Quan điểm này – rằng những người chăm sóc có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến kết quả phát triển của trẻ nhỏ – là động lực dẫn đến các thay đổi quan trọng về chính sách giáo dục trong thập kỷ qua (Pianta, Barnett, Burchinal, & Thornburg, 2009; Shonkoff & Phillips, 2000). Việc chú trọng đến chất lượng chăm sóc trẻ em – trong các cơ sở giữ trẻ và mầm non và các lớp học mầm non và mẫu giáo-lớp 12 – chú trọng đến các trải nghiệm nhất quán, khích lệ, và khuyến khích sự phát triển của trẻ nhỏ.

Các tiêu chuẩn cố gắng định nghĩa dịch vụ giữ trẻ chất lượng và các lớp học chất lượng cao này phản ánh các yêu cầu khắt khe đối với những người phụ trách hoạt động trông nom chăm sóc trẻ em hàng ngày trong các môi trường đó. Các nhân viên chăm sóc cần phải nghĩ rộng để hỗ trợ sự phát triển giao tiếp xã hội, cảm xúc, nhận thức/học tập, và thể chất của trẻ em (Bowman và những người khác, 2001; đồng thời xem Bộ Y tế và Nhân Vụ Hoa Kỳ, 2012). Tuy nhiên các nhân viên chăm sóc cũng phải lưu ý đến sự đa dạng trong các nền văn hóa, ngôn ngữ và sự khác biệt về phát triển của từng trẻ em. Quan điểm về chăm sóc chất lượng này làm tăng nhu cầu cần tính chuyên nghiệp của những người làm việc trong các môi trường giữ trẻ khác nhau và liên kết khái niệm người trông nom chăm sóc với khái niệm rộng hơn về giáo viên (Bogard, Traylor, & Takanishi, 2008).

Các mặt đánh giá trong hạng mục này liên quan đến trình độ học vấn, kinh nghiệm, và huấn luyện của nhân viên, trong đó bao gồm cả giám đốc và tất cả các nhân viên chăm sóc trẻ em.

Hạng Mục Phụ Bắt Buộc (Đạt/Không Đạt) Theo Điểm
Năng Lực Trình Độ và Kinh Nghiệm Huấn Luyện của Giám Đốc X X
Năng Lực Trình Độ, Giới Thiệu Thông Tin, và Huấn Luyện của Nhân Viên Giữ Trẻ X
Năng Lực Trình Độ và Kinh Nghiệm Huấn Luyện của Nhân Viên Giữ Trẻ X
Hạng Mục 2: Các Hoạt Động Giao Tiếp Tương Tác giữa Nhân Viên Giữ Trẻ-Trẻ Em

Một trong các khía cạnh quan trọng nhất của chăm sóc dịch vụ chăm sóc trẻ em chất lượng cao là tính chất giao tiếp tương tác từng giây phút của một người lớn với trẻ em (Hamre và những người khác, 2013; Howes và những người khác, 2008; Mashburn và những người khác, 2008; McCartney, Dearing, Taylor, & Bub,2007). Trẻ em học cách tìm hiểu thế giới xung quanh và tìm hiểu suy nghĩ và cảm xúc bên trong các em với sự dẫn dắt và làm mẫu của người lớn trong môi trường hàng ngày của các em. Vì lý do này, các mặt đánh giá chủ đạo về chất lượng chăm sóc trẻ em hiện chú trọng đến tầm quan trọng của việc quan sát các nhân viên chăm sóc và trẻ em khi giao tiếp tương tác với nhau để hiểu tính chất của các tương tác đó (Hamre và những người khác, 2013). Có những cách cụ thể mà hành vi ứng xử nhân viên chăm sóc có thể khuyến khích sự tương tác tốt đẹp và sự phát triển tích cực ở trẻ em. Những cách thức này là phong cách ấm áp, lưu tâm và hỗ trợ, trợ giúp phát triển ngôn ngữ và học tập, ủng hộ và giúp đỡ kỹ năng sắp xếp tổ chức và hành vi ứng xử của trẻ em, và ủng hộ và khuyến khích tính tự lập và vui chơi của trẻ em (Bodrova & Leong, 2013; Bredekamp, 2004; Dickinson & Porche, 2011; Hamre và những người khác, 2013; Rimm-Kaufman & Wanless, 2013). Các khía cạnh chăm sóc trẻ em này phản ánh các quy trình diễn ra giữa người lớn và trẻ em trong từng giây phút. Mức độ các khía cạnh hành vi chất lượng cao này thể hiện rõ ràng và nhất quán—trong các hoạt động, vào các thời điểm trong ngày, và các trẻ em—sẽ xác định môi trường chất lượng cao. Mức độ thiếu các hành vi này do bỏ lỡ cơ hội hoặc được thay thế bằng các hành vi tiêu cực hơn (chẳng hạn như phong cách kiểm soát thay vì hỗ trợ; quản lý hành vi mang tính chất ứng phó thay vì chủ động hỗ trợ) xác định các môi trường có chất lượng ở mức trung bình đến thấp (Pianta, La Paro, Hamre, 2007).

Các mặt đánh giá trong hạng mục này liên quan đến quy mô nhóm, tỷ lệ nhân viên giữ trẻ-trẻ em, và chất lượng tương tác giữa nhân viên giữ trẻ và các trẻ em trong lớp.

Nhóm phụ Bắt Buộc (Đạt/Không Đạt)) Theo Điểm
Quy Mô Nhóm X
Tỷ Lệ Nhân Viên X
Phong Cách Ấm Áp và Hiểu Ý X
Trợ Giúp và Tạo Điều Kiện về Ngôn Ngữ X
Các Giao Tiếp Tương Tác và Dạy Dỗ qua Vui Chơi X
Hỗ Trợ Trẻ Em Điều Chỉnh X
Hạng Mục 3: Giáo Trình Học

Theo bề nổi, các hoạt động của nhiều lớp học mầm non nhìn có thể khá giống nhau, trong đó các trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi vận động thể chất, sách, khối hộp, và các đồ chơi cũng như trò chơi khác. Tuy nhiên, mức độ truyền đạt kiến thức của các hoạt động này—có nghĩa là được sắp xếp và quản lý một cách có chủ ý nhằm khuyến khích các mặt phát triển quan trọng—là yếu tố phân biệt giữa các chương trình chất lượng cao và thấp. Sắp xếp chương trình giảng dạy để tác động rõ ràng đến sự phát triển không phải là việc đơn giản. Ví dụ, nghiên cứu cho thấy một khía cạnh quan trọng trong phương pháp giảng dạy tạo ảnh hưởng là tuân thủ phương pháp tăng dần khi giới thiệu các kỹ năng và hoạt động mới cho trẻ nhỏ. Phương pháp tăng dần cấp độ sẽ hỗ trợ trẻ em học tập vì phương pháp này phản ánh các quỹ đạo tự nhiên trong quá trình phát triển của trẻ em (Clements & Sarama, 2012; Clements, Sarama, Spitler, Lange & Wolfe, 2011). Nghiên cứu tán đồng quan điểm này đã gặp trong môn toán (Clements & Sarama, 2012), cũng như môn ngôn ngữ/đọc viết (Piasta & Wagner, 2010 ).

Việc sắp xếp chương trình giảng dạy theo cách tăng dần—trong đó ảnh hưởng về mặt phát triển được tối đa hóa—đòi hỏi phải có sự chủ động. Phải quyết định nội dung giảng dạy (chẳng hạn như các kỹ năng căn bản nhất liên quan đến việc học tập sau này là gì), dạy các kỹ năng này theo thứ tự nào, cách điều tiết tốc độ học tập trong phạm vi các kỹ năng, cách sắp xếp các hoạt động để bảo đảm mức độ khó thích hợp (Bodrova & Leong, 2006; Middleton & Spanias, 1999), và cách thức đánh giá tiến bộ (chẳng hạn như đối với độ tuổi này, mốc chuẩn chấp nhận được là gì; điều gì cho thấy sự phát triển có ý nghĩa?). Trong một lớp học chất lượng cao, sẽ gặp phương pháp chú trọng đến sự phát triển và tăng dần trong các bộ môn chính—từ ngôn ngữ, đọc viết, toán, và khoa học cho đến nghệ thuật, vận động thể chất và phát triển giao tiếp xã hội và cảm xúc (Lưu ý: đây là danh sách ví dụ về các kỹ năng dựa trên các tiêu chuẩn giáo dục mầm non thông thường chứ không phải là danh sách cụ thể hay danh sách đầy đủ). Sẽ rất khó, nếu không muốn nói là không thể, cho bất kỳ một người nào có kiến thức hiểu biết sâu sắc cần thiết về sự phát triển, định hướng các quyết định liên quan đến nhiều mặt phát triển như vậy. Trên thực tế, nghiên cứu trong các môn đọc viết, toán, khoa học, và ngôn ngữ đều đề cập đến trở ngại cung cấp cơ hội huấn luyện thích hợp cho các giáo viên về sự phát triển của trẻ em (Clements & Sarama, 2009; Dickinson & Brady, 2006; Garbett, 2003; Roskos, Rosemary, & Varner, 2006; Tu, 2006). Do đó, giáo trình học— ít nhất là giáo trình học dựa trên nghiên cứu và đã được kiểm chứng—cung cấp cho các giáo viên một công cụ quy củ, ngày càng được thấy là cần thiết để tạo nên một cơ cấu chủ động và chú trọng đến phát triển cho chương trình giảng dạy trong lớp.

Các mặt đánh giá trong hạng mục này liên quan đến các đề cương bài học, giáo trình, và các hình thức giảng dạy mà các nhân viên giữ trẻ sử dụng trong lớp.

Hạng Mục Phụ Bắt Buộc (Đạt/Không Đạt) Theo Điểm
Các Đề Cương Bài Học và Nội Dung Giáo Trình X
Lập Kế Hoạch Đáp Ứng các Nhu Cầu Đặc Biệt và Tôn Trọng Thành Phần Đa Dạng X
Các Định Dạng Nội Dung Giảng Dạy và Phương Pháp Học X
Hạng Mục 4: Dinh Dưỡng và các Hoạt Động Trong Nhà/Ngoài Trời

Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự phát triển và nguy cơ mập phì của trẻ em trong những năm đầu đời của các em, khi các thói quen ăn uống, hoạt động thể chất và ngủ đang hình thành. Các thói quen này tiếp tục ảnh hưởng đến tình trạng mập phì, sức khỏe, và sự an lành trong suốt cuộc đời. Gần đây, Viên Nghiên Cứu Y Khoa (IOM) đã ban hành các đề xuất chính sách nhằm ngăn ngừa tình trạng mập phì ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ qua việc khuyến khích một môi trường mầm non lành mạnh trong các cơ sở ở bên ngoài gia đình (Viện Nghiên Cứu Y Khoa, 2011). Các khuyến cáo này là:

 • Tăng cường vận động thể chất ở trẻ nhỏ
 • Giảm hành vi lười vận động ở trẻ nhỏ
 • Giúp người lớn tăng cường vận động thể chất và giảm hành vi lười vận động ở trẻ nhỏ
 • Khuyến khích sử dụng nhiều loại thực phẩm dinh dưỡng phong phú, và khuyến khích cũng như hỗ trợ cho con bú sữa mẹ trong thời kỳ sơ sinh
 • Tạo một môi trường ăn uống lành mạnh đáp ứng theo các dấu hiệu đói và no ở trẻ em
 • Giúp người lớn tăng cường mức độ ăn uống lành mạnh ở trẻ em
 • Khuyến khích thời gian ngủ phù hợp với độ tuổi ở trẻ nhỏ

Một môi trường quy củ khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển của trẻ em qua các hoạt động học tập và vui chơi. Môi trường này xây dựng các thời khóa biểu, thói quen sinh hoạt và các quy trình thủ tục để giúp trẻ em trải qua một ngày từ các hoạt động và môi trường. Cách thức tạo môi trường sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mức độ hiểu của trẻ em đối với các kỹ năng nhận thức, giao tiếp xã hội, cảm xúc, ngôn ngữ và thể chất (Trung Tâm Tài Nguyên Quốc Gia của Early Head Start, 2010). Việc cải tiến các môi trường mầm non là rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em vì các liên kết não ở trẻ nhỏ phát triển rất nhanh trong vài năm đầu tiên sau khi chào đời. Có các tài liệu học tập và trải nghiệm thú vị, hấp dẫn cho trẻ em sẽ cung cấp cho các em các công cụ hỗ trợ sự phát triển này (Hội Đồng Khoa Học Quốc Gia, 2007). Lý do khác nên cung cấp môi trường khuyến khích phát triển là lượng thời gian trẻ em dành ở nơi giữ trẻ, chẳng hạn như một em bé bắt đầu đi nhà trẻ lúc 6 tháng tuổi sẽ dành tới 12,000 giờ tại nơi giữ trẻ khi xa cha mẹ (Greenman, 2005a).

Các mặt đánh giá trong hạng mục này liên quan đến các chính sách và phương thức thực hiện về dinh dưỡng, cũng như trang thiết bị, tài liệu dụng cụ học tập, và cách bài trí môi trường học tập ở trong nhà và ngoài trời.

Hạng Mục Phụ Bắt Buộc (Đạt/Không Đạt) Theo Điểm
Dinh Dưỡng X X
Các Môi Trường Học Tập Trong Nhà X X
Các Môi Trường Học Tập Ngoài Trời X
Hạng Mục 5: Sự Tham Gia của Phụ Huynh và Giáo Dục Phụ Huynh
Từ trước đến nay, sự tham gia của phụ huynh có nghĩa là sự gắn kết tương đối hời hợt của các phụ huynh trong lớp học và các hoạt động tại lớp học (chẳng hạn như hiện diện tại một sự kiện đặc biệt, tham gia giám sát trong các chuyến đi dã ngoại) (Henrich, 2013). Mặc dù hình thức tham gia do phụ huynh chủ động này khuyến khích các mối quan hệ tốt đẹp giữa gia đình và nhà trường, ảnh hưởng của nó còn hạn chế khi so sánh với các phương pháp toàn diện hơn về khuyến khích phụ huynh tham gia (Epstein, 2001; Fantuzzo, McWayne, Perry, & Childs, 2004; Weiss, Bouffard, Bridglall, & Gordon, 2009). Trên thực tế, khi sự tham gia của phụ huynh chủ yếu chú trọng đến việc tham gia hạn chế vào các hoạt động học đường theo cách thức truyền thống do trường dẫn dắt (chẳng hạn như tình nguyện tham gia các hoạt động trong lớp học), thường có những xung đột với thời khóa biểu của gia đình, các nguồn lực, và năng lực của gia đình, và những điều này có thể dẫn đến các định kiến trong mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường. Điều này đặc biết đúng trong các nhóm có thể không có cùng quan điểm thông thường như trường học hoặc giáo viên về vai trò của họ trong việc học tập hay giáo dục trẻ em (Souto-Manning & Swick, 2006). Trên thực tế, các mô hình phụ huynh tham gia theo kiểu truyền thống và có nhiều hạn chế hơn này thường phân tách các nhóm phụ huynh theo các nguồn gốc sắc tộc hoặc ngôn ngữ khác nhau, và không kết hợp được các điểm mạnh của gia đình với điểm mạnh của trường để hỗ trợ trẻ em (Souto-Manning & Swick, 2006; Wong & Hughes, 2006).

Các mô hình phụ huynh tham gia mới hơn chú trọng đến mối quan hệ hợp tác sâu hơn giữa phụ huynh và trường học (Weiss và những người khác, 2009). Cũng giống như giáo viên, phụ huynh có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với kết quả nhận thức, học tập, giao tiếp xã hội/hành vi, và sức khỏe của trẻ em (Bronfenbrenner & Morris, 2006; Shonkoff & Phillips, 2000). Thực tế là, quan điểm—rằng phụ huynh và giáo viên đều là những người góp phần dẫn đến kết quả phát triển của trẻ em—được ghi nhận bởi nghiên cứu cho thấy mối quan hệ song song vững chắc giữa hành vi nuôi dạy con cái chất lượng cao với hành vi giảng dạy chất lượng cao (Smith, Robbins, Stagman, & Mahur, 2013). Ví dụ, các hành vi như cùng đọc sách, kích thích nhận thức, trò chuyện và ngôn ngữ phong phú, và sự ấm áp cũng như lưu tâm đến nhu cầu của trẻ em, tất cả đều được coi là các yếu tố đánh giá kỹ năng nuôi dạy con tốt (chẳng hạn như Burns, Donovan, & Bowman, 2000; Landry và những người khác, 2012; Ramani & Siegler, 2008; Senechal, Pagan, Lever, & Ouellette, 2008). Tương tự, các hành vi rất giống như vậy được coi là trọng tâm của các hành vi giảng dạy hiệu quả (chẳng hạn như Hamre, Hatfield, Pianta, & Jamil, 2014).

Các mặt đánh giá trong hạng mục này liên quan đến giáo dục và khuyến khích phụ huynh cũng như các gia đình tham gia chương trình.

Hạng Mục Phụ Bắt Buộc (Đạt/Không Đạt) Theo Điểm
Giáo Dục Phụ Huynh X X
Sự Tham Gia của Phụ Huynh X X