Cải Tiến Chất Lượng Chương Trình TRS

Texas Rising Star cung cấp các nguồn trợ giúp phát triển nghiệp vụ và tư vấn nhằm duy trì và cải tiến chất lượng của các môi trường mầm non tại các chương trình có chứng nhận TRS. Các cơ sở cung cấp dịch vụ có chứng nhận TRS có thể được trợ giúp theo ba cách: các kế hoạch trợ giúp chuyên môn (TA), Các Thỏa Thuận Cải Tiến Dịch Vụ (SIA), và trợ giúp trong thời gian thử thách. Dưới đây là tóm tắt về ba hình thức trợ giúp này. Vui lòng lưu ý rằng các cơ sở cung cấp dịch vụ không có chứng nhận của TRS cũng có thể sử dụng các nguồn trợ giúp chuyên môn để giúp họ chuẩn bị xin chứng nhận.

Kế Hoạch Trợ Giúp Chuyên Môn

TẠI SAO?Các kế hoạch TA ban đầu được lập ra dựa trên điểm đạt được trong các mặt đánh giá TRS vào thời điểm đánh giá ban đầu để xác định tình trạng hội đủ điều kiện được chứng nhận, nhằm định hướng tiếp tục cải tiến chất lượng

NHƯ THẾ NÀO? Trợ giúp chuyên môn nhắm tới các mặt đánh giá TRS mà chuyên gia cố vấn/cơ sở cung cấp dịch vụ cảm thấy sẽ giúp cơ sở cung cấp dịch vụ đó duy trì hoặc nâng cao cấp độ ngôi sao của họ

KÉO DÀI BAO LÂU? Các kế hoạch TA là tự nguyện, diễn ra thường xuyên và được cập nhật liên tục theo các đề xuất của chuyên gia cố vấn và các mục tiêu của cơ sở cung cấp dịch vụ

KẾT QUẢ? Các kế hoạch TA có thể dẫn đến Đánh Giá Thẩm Định Cấp Độ Ngôi Sao, là phần thẩm định đánh giá cơ sở cung cấp dịch vụ toàn diện, và có thể yêu cầu thực hiện nếu cơ sở cung cấp dịch vụ đó và chuyên gia cố vấn cảm thấy đạt được một cấp độ ngôi sao mới.

Thỏa Thuận Cải Tiến Dịch Vụ (SIA)

TẠI SAO? SIA có hiệu lực nếu thấy có các sai phạm trong các hạng mục TRS tại buổi tới cơ sở giám sát hàng năm. SIA tạo cơ hội cho cơ sở cung cấp dịch vụ khắc phục các sai phạm TRS trước khi có nguy cơ bị mất một cấp độ ngôi sao trong chứng nhận TRS trong lần đánh giá tái chứng nhận tiếp theo.

NHƯ THẾ NÀO? Trợ giúp chuyên môn nhắm tới các sai phạm TRS dẫn đến bản thỏa thuận SIA.

KÉO DÀI BAO LÂU? 6 tháng

KẾT QUẢ? Một buổi đánh giá theo hạng mục sẽ được tiến hành dựa trên các hạng mục TRS được thấy là có sai phạm nhằm xác định cấp độ ngôi sao mới. Lưu ý: SIA, cùng với bản kế hoạch TA, là bắt buộc. Không bắt buộc phải sử dụng các tài nguyên TRS để trợ giúp chuyên môn, tuy nhiên nên sử dụng các nguồn lực này; mặc dù vậy, các cơ sở cung cấp dịch vụ có thể chọn sử dụng các tài nguyên bên ngoài để khắc phục các sai phạm TRS.

Thử Thách TRS

TẠI SAO? Các cơ sở cung cấp dịch vụ TRS được đưa vào diện thử thách khi có tổng cộng 10-14 sai phạm về cấp phép hoạt động CCL trong một giai đoạn 12 tháng

NHƯ THẾ NÀO? ? Có trợ giúp chuyên môn cho cơ sở giữ trẻ TRS để khắc phục các sai phạm CCL, tuy nhiên không bắt buộc

BAO LÂU? 6 tháng

KẾT QUẢ? Nếu cơ sở cung cấp dịch vụ đó tiếp tục bị phạt cho các sai phạm tương tự trong thời gian thử thách, thì cơ sở đó sẽ mất một cấp độ ngôi sao (2 sao sẽ mất chứng nhận). Cơ sở cung cấp dịch vụ hội đủ điều kiện được khôi phục lại cấp độ ngôi sao trước đây vào thời điểm kết thúc giai đoạn 6 tháng nếu không tiếp tục bị phạt do sai phạm. Lưu ý: Nếu bị phạt do bất kỳ sai phạm mới nào trong thời gian thử thách, một giai đoạn thử thách 6 tháng thứ hai cho sai phạm đó sẽ bắt đầu.

 

Kế Hoạch Trợ Giúp Chuyên Môn

Đối với các Cơ Sở Giữ Trẻ Có Chứng Nhận của TRS

Các kế hoạch trợ giúp chuyên môn (TA) là nhằm giúp các cơ sở cung cấp dịch vụ cải tiến chất lượng nội dung chương trình mầm non với mục tiêu duy trì hoặc tăng cấp độ ngôi sao TRS của họ. Kế hoạch TA bao gồm các mục tiêu cải tiến cho số lượng các mặt đánh giá TRS mục tiêu, cũng như các nguồn trợ giúp để giúp đạt được các mục tiêu cải tiến nói trên, trong đó bao gồm khóa học phát triển nghiệp vụ và chuyên gia tư vấn TRS tại chỗ. Các kế hoạch trợ giúp chuyên môn dành cho các cơ sở giữ trẻ TRS được tự động lập sau lần đánh giá toàn diện đầu tiên và có thể tiếp tục được hoàn chỉnh tại các buổi tới cơ sở hàng năm và khi cơ sở giữ trẻ đó bắt đầu làm việc với chuyên gia tư vấn. Việc tham gia kế hoạch TA là không bắt buộc nhưng được khuyến khích.

Một loạt các nguồn trợ giúp phát triển nghiệp vụ có sẵn cho các cơ sở giữ trẻ TRS gồm có hơn 100 giờ học trực tuyến, với nhiều phần thuyết minh bằng video về các phương thức giảng dạy hiệu quả đối với hoạt động giao tiếp tương tác, phát triển kỹ năng ngôn ngữ và đọc viết, toán, và khoa học. Các kế hoạch TA sẽ sắp xếp các cơ sở giữ trẻ/giáo viên TRS vào các khóa học cụ thể tùy thuộc vào nhu cầu cải tiến chất lượng của họ.

Các chuyên gia tư vấn sẽ được phân công làm việc với các giám đốc và giáo viên trong tất cả các mặt đánh giá TRS, kể cả đánh giá theo điểm và đánh giá bắt buộc. Lượng thời gian mà một chuyên gia tư vấn có thể hiện diện tại trung tâm sẽ khác nhau tùy thuộc vào nguồn lực của mỗi Ủy Ban nhân lực địa phương.

Đối với các Cơ Sở Giữ Trẻ Không Có Chứng Nhận của TRS

Các cơ sở giữ trẻ vẫn chưa hội đủ điều kiện được chứng nhận TRS hoặc có thể chưa sẵn sàng nộp đơn xin chứng nhận vẫn có thể tham gia chương trình trợ giúp chuyên môn. Một số nguồn trợ giúp về phát triển nghiệp vụ có sẵn qua website của Texas Rising Star. Ngoài ra, một số dịch vụ tư vấn có thể được cung cấp trước khi chứng nhận TRS, tùy thuộc vào nguồn lực của Ủy Ban tại địa phương. Liên lạc với Ủy Ban tại địa phương của quý vị để biết thêm thông tin.

Thỏa Thuận Cải Tiến Dịch Vụ (SIA)

Các chuyên gia đánh giá Texas Rising Star tiến hành các buổi tới cơ sở giám sát hàng năm và không báo trước nhằm bảo đảm các cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS đang tuân thủ mức xếp hạng ngôi sao hiện tại của họ. Nếu một chuyên gia tư vấn thấy có các sai phạm trong các mặt đánh giá TRS trong các buổi tới cơ sở này, thì một Thỏa Thuận Cải Tiến Dịch Vụ (SIA) có thể được áp dụng. SIA là các thỏa thuận bắt buộc 6 tháng nhằm giúp đỡ các cơ sở giữ trẻ TRS duy trì cấp độ ngôi sao hiện tại của họ. Trợ giúp chuyên môn qua SIA sẽ chú trọng đến các mặt đánh giá TRS nơi phát hiện thấy có sai phạm trong một buổi tới cơ sở giám sát, và sẽ dẫn đến giảm cấp độ ngôi sao tổng thể của cơ sở đó trong thời gian đánh giá.

Một cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS duy trì cấp độ ngôi sao của họ trong thời gian thực hiện SIA. Sau khi bản SIA 6 tháng hết hiệu lực, một buổi đánh giá các hạng mục lúc đầu được thấy là sai phạm sẽ được thực hiện. Nếu vẫn thấy tiếp tục có sai phạm, cấp độ ngôi sao mới sẽ được xác định, dựa trên kết quả quan sát khi kết thúc SIA.

Thử Thách TRS

Một cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS sẽ được đưa vào diện thử thách TRS khi tổng cộng 10 – 14 sai phạm CCL được ghi nhận trong một giai đoạn 12 tháng (ít nhất 15 sai phạm dẫn đến mất chứng nhận TRS. Xem quy chế §809.132). Trong giai đoạn thử thách này, cơ sở giữ trẻ có thể yêu cầu trợ giúp chuyên môn từ các chuyên gia tư vấn của TRS nhằm khắc phục các vấn đề về cấp phép hoạt động, nếu thích hợp.

Nếu cơ sở giữ trẻ TRS đó tiếp tục bị coi là vi phạm do các sai phạm tương tự trong thời gian thử thách, thì cơ sở đó sẽ mất một cấp độ ngôi sao (2 sao sẽ mất chứng nhận). Cơ sở cung cấp dịch vụ đó hội đủ điều kiện được khôi phục lại cấp độ ngôi sao trước đây vào thời điểm kết thúc giai đoạn 6 tháng nếu không tiếp tục bị coi là tái phạm do sai phạm. Nếu bị phạt do bất kỳ sai phạm mới nào trong thời gian thử thách, một giai đoạn thử thách 6 tháng thứ hai cho sai phạm đó sẽ bắt đầu. Nếu bị phạt vì bất kỳ sai phạm mới nào trong giai đoạn thử thách thứ hai này, cơ sở cung cấp dịch vụ sẽ mất chứng nhận TRS. Các cơ sở cung cấp dịch vụ mất chứng nhận TRS do các sai phạm liên quan đến cấp giấy phép hành nghề sẽ không hội đủ điều kiện được tiếp tục nộp đơn xin chứng nhận trước khi hết thời hạn 12 tháng sau khi bị mất chứng nhận.

Các Nguồn Trợ Giúp CLI Engage dành cho Các Cơ Sở Giữ Trẻ TRS

Ủy Ban Nhân Lực Texas hợp tác với Viện Nghiên Cứu Học Tập Trẻ Em (Children’s Learning Institute) thuộc trường University of Texas Health Science Center at Houston để cung cấp một hệ thống theo dõi trợ giúp chuyên môn và chương trình thông suốt trên nền công nghệ. Các công cụ TRS này được đặt trên một hệ thống trực tuyến gọi là CLI Engage. Các chuyên gia đánh giá TRS sẽ sử dụng hệ thống này để thu thập điểm cho tất cả các mặt đánh giá TRS sau các buổi đánh giá tại cơ sở. Các chuyên gia tư vấn TRS sẽ sử dụng công cụ này để lập kế hoạch trợ giúp chuyên môn.

Ngoài ra, CLI Engage còn tổ chức các khóa học phát triển nghiệp vụ, các công cụ theo dõi tiến bộ của trẻ em, và các hoạt động bổ trợ có sẵn cho tất cả các cơ sở giữ trẻ Texas Rising Star. Các cơ sở giữ trẻ có thể theo dõi việc hoàn thành khóa học huấn luyện phát triển nghiệp vụ của các giáo viên tại cơ sở của họ về giảng dạy ngôn ngữ và đọc viết; khoa học, công nghệ, và giảng dạy kỹ thuật; quản lý lớp học; và nhiều đề tài khác. Các giáo viên sẽ tiếp cận hơn 300 bài học bổ trợ trong nhiều môn học chính. Cuối cùng—các buổi đánh giá ngắn gọn qua hoạt động vui chơi của trẻ em cung cấp dữ liệu thực tế để chọn mục tiêu giảng dạy và giám sát tiến bộ của học sinh qua thời gian. Tìm hiểu thêm về CLI Engage tại www.cliengage.org.