Các Thắc Mắc Thường Gặp dành cho Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ

Texas Rising Star là gì?

Chương trình Sao Mai Texas (Texas Rising Star) là “một hệ thống đánh giá dịch vụ giữ trẻ dựa trên chất lượng và tự nguyện đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ tham gia chương trình chăm sóc trẻ em được nhận trợ cấp của Ủy Ban Nhân Lực Texas”. Có Chứng Nhận của TRS cho các cơ sở cung cấp dịch vụ là Trung Tâm Được Cấp Phép Hoạt Động và Gia Đình Giữ Trẻ Có Đăng Ký Hoạt Động và Có Giấy Phép Hoạt Động, hội đủ các tiêu chí chứng nhận. Hệ thống chứng nhận Nhà Cung Cấp Dịch Vụ TRS có ba cấp độ chứng nhận (Hai Sao, Ba Sao, và Bốn Sao), nhằm khuyến khích các cơ sở cung cấp dịch vụ dần đạt được các tiêu chuẩn chứng nhận cao hơn hướng đến cấp độ Bốn Sao.

Cơ Sở Giữ Trẻ Có Chứng Nhận Texas Rising Star là gì?

Cơ sở giữ trẻ Texas Rising Star (TRS) là cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ có hợp đồng phục vụ các trẻ em được nhận trợ cấp của Ủy Ban Nhân Lực Texas (TWC) và tự nguyện đáp ứng các yêu cầu vượt các Tiêu Chuẩn Tối Thiểu về Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ của Tiểu Bang (CCL).

Chương trình của tôi có đủ điều kiện tham gia TRS không?

Các trung tâm có giấy phép hoạt động, các chương trình giữ trẻ tại gia có giấy phép hoạt động, các chương trình giữ trẻ tại gia có đăng ký hoạt động, và các chương trình dành cho trẻ em ở độ tuổi đi học có giấy phép hoạt động đều hội đủ điều kiện được chứng nhận TRS nếu đáp ứng một số điều kiện tiêu chuẩn nhất định. href=”https://texasrisingstar.org/vietnamese-homepage/nha-cung-cap/dieu-kien-hoi-du-trs/”>Tìm hiểu thêm về tình trạng hội đủ điều kiện nhận chứng nhận TRS.

Chương trình của tôi có thể nộp đơn xin chứng nhận TRS như thế nào?

Nếu quý vị muốn nộp đơn xin trở thành Cơ Sở Giữ Trẻ Có Chứng Nhận TRS, vui lòng xem thông tin về Chuẩn Bị Sẵn Sàng Nộp Đơn Xin Chứng Nhận TRS. Sau đó, bắt đầu quy trình xin chứng nhận bằng cách nộp Mẫu Đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng Xin Chứng Nhận TRS.

Những ai tham gia dự án tái thiết các Quy Định Hướng Dẫn về TRS vào năm 2015?

Nhiều bên hữu quan đã tham gia quá trình thiết lập các Quy Định Hướng Dẫn về TRS bản tu chính, và được Ủy Ban Nhân Lực Texas phê chuẩn vào ngày 27 tháng Một, 2015. Tìm hiểu thêm về nhóm chuyên trách TRS và quá trình tái thiết..

Tôi có thể tìm các Quy Định Hướng Dẫn về Chứng Nhận TRS cập nhật nhất ở đâu?

Quý vị có thể tải xuống các Quy Định Hướng Dẫn về Chứng Nhận Cơ Sở Giữ Trẻ TRS trên trang web này.

Tôi có thể tìm Ủy Ban Phát Triển Nhân Lực Địa Phương của tôi ở đâu?

Tìm ủy ban phát triển nhân lực địa phương trên website này.

Chương trình của tôi được chứng nhận toàn quốc. Chương trình của tôi có thể nộp đơn xin chứng nhận TRS không?

Tất cả các nhà cung cấp TRS hiện tại sẽ được đánh giá lại theo quy tắc hướng dẫn chứng nhận TRS mới từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2015. Ban phát triển nhân lực địa phương của quý vị sẽ liên lạc với quý vị để biết thêm thông tin về việc đánh giá lại của chương trình quý vị.

Chương trình của tôi là được NAEYC chứng nhận. Chương trình của tôi có thể đăng ký trở thành TRS được chứng nhận không?

Có, các chương trình được chứng nhận toàn quốc có thể tham gia TRS. Một số chương trình được chứng nhận toàn quốc sẽ nhận được chứng nhận TRS ban đầu là 4 sao, tuy nhiên phải hoàn thành quy trình nộp đơn xin chứng nhận TRS. Tất cả các cơ sở cung cấp dịch vụ có chứng nhận toàn quốc đều phải tuân thủ các quy định của TRS về các tiêu chuẩn tối thiểu về cấp phép hoạt động CCL và cần phải tuân thủ các quy trình thủ tục với sự giám sát hàng năm của TRS. Tìm hiểu thêm trên trang web này.

Tôi có thể liên lạc với ai?

Nếu quý vị có thắc mắc về chương trình Texas Rising Star, vui lòng liên lạc với chúng tôi!!