Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện nhận Chứng Nhận TRS

Như quy định trong Bộ Luật Chính Quyền Texas §2308.3155, chương trình TRS là một hệ thống đánh giá dịch vụ giữ trẻ dựa trên chất lượng và tự nguyện đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ tham gia chương trình chăm sóc trẻ em được nhận trợ cấp của Ủy Ban. Ngoài ra, một cơ sở giữ trẻ hội đủ điều kiện nộp đơn xin chứng nhận TRS nếu cơ sở đó hiện đang có hợp đồng phục vụ các trẻ em được nhận trợ cấp của Ủy Ban và cơ sở cung cấp dịch vụ đó:

 • có giấy phép hoặc đăng ký hoạt động vĩnh viễn (không hết hạn) từ Child Care Licensing (CCL);
 • có quá trình cấp phép hoạt động ít nhất 12 tháng với CCL, và hiện không:
  • thuộc diện cần khắc phục với Ủ Ban chiếu theo Phụ Chương F của chương này;
  • có “Thông Báo Ngừng Hoạt Động” với Ủy Ban chiếu theo Chương 213 của Bộ Luật Lao Động Texas (Thực thi Đạo Luật Trợ Cấp Thất Nghiệp Texas) hay Chương 61 của Bộ Luật Lao Động Texas (Chi Trả Lương Bổng); hoặc
  • hiện đang thuộc diện cần khắc phục hoặc đình chỉ/hủy giấy phép hoạt động với CCL; hoặc
 • thuộc sự quản lý của Quân Đội Hoa Kỳ và không có sai phạm gì với cơ quan này.

Ngoài ra, các cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS phải thể hiện luôn tuân thủ các yêu cầu cấp phép hoạt động tối thiểu của tiểu bang. Ủy Ban Y Tế và Nhân Vụ (HHSC) là cơ quan quản lý và cấp phép hoạt động giữ trẻ (CCL) cho tiểu bang Texas.

Các quy chế của CCL đề ra các yêu cầu cấp phép hoạt động tối thiểu mà tất cả các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ phải tuân thủ. Nếu một cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ lặp lại các sai phạm về cấp phép hoạt động, CCL có thể đưa cơ sở cung cấp dịch vụ đó vào diện cải huấn. CCL có thể đưa ra quyết định đình chỉ hoặc hủy giấy phép, trong đó bao gồm hủy hoặc đình chỉ giấy phép hoạt động nếu:

 • các sai phạm không được khắc phục kịp thời;
 • có các sai phạm lặp lại nhiều lần; hoặc
 • có sự cố hay một sai phạm gây nguy hiểm tức thời đối với các trẻ em.

Chương trình TRS là hệ thống xếp hạng tự nguyện dành cho các cơ sở cung cấp dịch vụ chọn đạt các tiêu chuẩn cao hơn các tiêu chuẩn CCL tối thiểu. Để một cơ sở cung cấp dịch vụ đạt và duy trì các tiêu chuẩn chương trình TRS, cơ sở cung cấp dịch vụ đó phải cho thấy luôn tuân thủ các tiêu chuẩn CCL tối thiểu. Do đó, như quy định trong luật §809.131, các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ được CCL đưa vào diện cần khắc phục hoặc đình chỉ/hủy bỏ giấy phép hoạt động sẽ tự động được thấy là không thể hiện việc thường xuyên tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu về cấp phép hoạt động và do đó không hội đủ điều kiện tham gia chương trình TRS.

Một cơ sở giữ trẻ không hội đủ điều kiện nộp đơn xin chứng nhận TRS nếu trong quá trình CCL cấp phép hoạt động 12 tháng gần đây nhất, cơ sở đó:

 • có bất kỳ sai phạm nghiêm trọng nào liên quan đến cấp phép hoạt động, như liệt kê trong các quy định hướng dẫn TRS (ở dưới):
 • có ít nhất năm sai phạm về cấp phép hoạt động ở mức độ nguy cơ cao hoặc trung bình cao, như liệt kê trong các quy định hướng dẫn TRS (ở dưới); hoặc
 • có tổng cộng ít nhất 10 sai phạm về cấp phép hoạt động, bất kỳ dạng nào.

Các Sai Phạm Nghiêm Trọng

Các cơ sở cung cấp dịch vụ không hội đủ điều kiện nộp đơn xin chứng nhận TRS nếu ghi nhận thấy có bất kỳ sai phạm nghiêm trọng nào ghi dưới đây trong giai đoạn cấp phép hoạt động 12 tháng gần đây nhất. Tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của các sai phạm đối với diện chứng nhận TRS.

Các Sai Phạm Nghiêm Trọng - Các Trung Tâm
 • 745.641 Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch – Nhân Viên Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trực Tiếp [CAO]
 • 745.635 Các Trường Hợp Bị Kết Tội Hình Sự hoặc Có Kết Luận Điều Tra của Cơ Quan Đăng Ký Liên Bang – Thực Hiện Bước Thủ Tục Thích Hợp [CAO]
 • 746.201(9) Các Trách Nhiệm của Bên Giữ Giấy Phép – Tuân Thủ Luật Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ trong Chương 42, Bộ Luật Dân Sự [TRUNG BÌNH CAO]
 • 746.1201(4) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Chăm Sóc – Bảo Đảm Không Có Trẻ Em Nào Bị Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi Dụng [CAO]
 • 746.1201(5) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Chăm Sóc – Báo Cáo Các Trường Hợp Nghi Ngờ Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi Dụng Trẻ Em [CAO]
 • 746.1311(a) Huấn Luyện Hàng Năm cho Giám Đốc – Bắt Buộc Phải Có 30 Giờ Huấn Luyện [TRUNG BÌNH – CAO]
 • 746.1315 Các Yêu Cầu về Sơ Cứu và Hồi Sức Tim Phổi (CPR) – [TRUNG BÌNH – CAO]
 • 746.2805 Các Phương Pháp Phạt Bị Cấm Áp Dụng [CAO]
 • 746.3805(a) Cho Dùng Thuốc – Cho Phép Dùng Thuốc [ CAO]
 • 746.3805(b) Cho Dùng Thuốc – Sự Cho Phép Hết Hạn vào Ngày Tròn Năm Đầu Tiên Có Được Sự Cho Phép Đó [(2) CAO; (1), (3) TRUNG BÌNH – CAO]

 

Các Sai Phạm Nghiêm Trọng - Cơ Sở Giữ trẻ tại Gia
 • 745.641 Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch – Nhân Viên Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trực Tiếp [CAO]
 • 745.635 Các Trường Hợp Bị Kết Tội Hình Sự hoặc Có Kết Luận Điều Tra của Cơ Quan Đăng Ký Liên Bang – Thực Hiện Bước Thủ Tục Thích Hợp [CAO]
 • 747.207(4) Báo Cáo Các Trường Hợp Nghi Ngờ Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi Dụng Trẻ Em [CAO]
 • 747.207(8) Các Trách Nhiệm của Người Chăm Sóc Chính – Tuân Thủ Luật Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ trong Chương 42, Bộ Luật Nhân Sự
 • 747.1309(a) Huấn Luyện Hàng Năm cho Giám Đốc có Lưu Hồ Sơ – Bắt Buộc phải có 30 giờ huấn luyện [TRUNG BÌNH CAO]
 • 747.1313 Huấn Luyện Sơ Cứu và Hồi Sức Tim Phổi (CPR) – [CAO]
 • 747.1501(a)(3) Trách Nhiệm của Người Chăm Sóc – Bảo Đảm Không Có Trẻ Em Nào Bị Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi Dụng [CAO]
 • 747.2705 Các Phương Pháp Phạt Bị Cấm Áp Dụng [CAO]
 • 747.3605(a) Cho Dùng Thuốc – Cách Cho Dùng Thuốc [CAO]
 • 747.3605(a) Cho Dùng Thuốc – Cách Cho Dùng Thuốc [(2) CAO; (1), (3) TRUNG BÌNH CAO]
Các Sai Phạm Nghiêm Trọng - Các Chương Trình dành cho Trẻ Em ở Độ Tuổi Đi Học
 • 745.641 Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch – Nhân Viên Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trực Tiếp [CAO]
 • 745.635 Các Trường Hợp Bị Kết Tội Hình Sự hoặc Có Kết Luận Điều Tra của Cơ Quan Đăng Ký Liên Bang – Thực Hiện Bước Thủ Tục Thích Hợp [CAO]
 • 744.201(9) Các Trách Nhiệm của Bên Giữ Giấy Phép – Tuân Thủ Luật Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ trong Chương 45, Bộ Luật Dân Sự [TRUNG BÌNH CAO]
 • 744.1201(4) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Chăm Sóc – Bảo Đảm Không Có Trẻ Em Nào Bị Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi Dụng [CAO]
 • 744.1201(5) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Chăm Sóc – Báo Cáo Các Trường Hợp Nghi Ngờ Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi Dụng Trẻ Em [CAO]
 • 744.1309(a) Huấn Luyện Hàng Năm cho Giám Đốc Cơ Sở/Nhân Viên Chăm Sóc – Bắt Buộc phải có 15 giờ huấn luyện [THẤP]
 • 744.1311(a) Huấn Luyện Hàng Năm cho Giám Đốc – Bắt Buộc phải có 20 giờ huấn luyện [THẤP]
 • 744.1315 Huấn Luyện Sơ Cứu và Hồi Sức Tim Phổi (CPR) – [TRUNG BÌNH CAO]
 • 744.2105 Các Phương Pháp Phạt Bị Cấm Áp Dụng [CAO]
 • 744.2655(a) Cho Dùng Thuốc – Cách Cho Dùng Thuốc [CAO]
 • 744.2655(a) Cho Dùng Thuốc – Cách Cho Dùng Thuốc [(2) CAO; (1), (3) TRUNG BÌNH CAO]

Các Sai Phạm Có Nguy Cơ Cao/Trung Bình Cao

Các cơ sở cung cấp dịch vụ không hội đủ điều kiện nộp đơn xin chứng nhận TRS nếu cơ sở cung cấp dịch vụ đó có ít nhất năm sai phạm ở mức nguy cơ cao hoặc trung bình-cao ghi dưới đây trong quá trình tuân thủ yêu cầu về cấp phép hoạt động 12 tháng gần đây nhất.

Các Sai Phạm Có Mức Nguy Cơ Cao/Trung Bình-Cao - Các Trung Tâm
 • 745.621 Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch – Nộp Các Yêu Cầu [CAO]
 • 746.1003 Trách Nhiệm của Giám Đốc [CAO – (1), (3)-(6); TRUNG BÌNH – (2)]
 • 746.1201(1) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Chăm Sóc – Thể Hiện Năng Lực, Khả Năng Suy Xét Tốt, Tự Chủ [CAO]
 • 746.1305 Yêu Cầu Huấn Luyện Trước Khi Phục Vụ (toàn bộ mục) [(a) TRUNG BÌNH, (b) TRUNG BÌNH-CAO]
 • 746.1203(4) Trách Nhiệm của Nhân Viên Chăm Sóc ¬– Giám Sát Trẻ Em [CAO]
 • 746.1203(5) Trách Nhiệm của Nhân Viên Chăm Sóc – Kiểm Soát được Các Trẻ Em [TRUNG BÌNH-CAO]
 • 746.1309(a) Huấn Luyện Hàng Năm có Lưu Hồ Sơ – Bắt Buộc Phải Có 24 Giờ Huấn Luyện [TRUNG BÌNH-CAO]
 • 746.1309(d) Huấn Luyện Hàng Năm cho Các Nhân Viên Chăm Sóc Trẻ Em dưới 24 Tháng Tuổi[TRUNG BÌNH-CAO]
Các Sai Phạm Có Mức Nguy Cơ Cao/Trung Bình-Cao - Cơ Sở Giữ Trẻ Tại Gia
 • 745.621 Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch [CAO]
 • 747.207 (1)–(3),(5)-(7) Các Trách Nhiệm của Người Chăm Sóc Chính (6) CAO; (1), (3), (7)TRUNG BÌNH-CAO, (5)TRUNG BÌNH]
 • 747.1305(d) Huấn Luyện Hàng Năm cho Các Nhân Viên Chăm Sóc Trẻ Em dưới 24 Tháng Tuổi[TRUNG BÌNH-CAO]
 • 747.1309(d) Huấn Luyện Hàng Năm cho Giám Đốc phụ trách các Trẻ Em dưới 24 Tháng Tuổi[TRUNG BÌNH-CAO]
 • 747.1501(c)(1) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Chăm Sóc – Thể Hiện Năng Lực, Khả Năng Suy Xét Tốt, Tự Chủ [CAO]
 • 747.1501(c)(4) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên Chăm Sóc – Giám Sát Trẻ Em [CAO]
 • 747.1501(c)(5) Trách Nhiệm của Nhân Viên Chăm Sóc – Kiểm Soát được Các Trẻ Em [CAO]
 • 747.3501 An Toàn – Các Khu Vực Không Có Các Mối Nguy Hiểm [(1-7)TRUNG BÌNH-CAO,(8)CAO]
Các Sai Phạm Có Mức Rủi Ro Cao/Trung Bình-Cao - Các Chương Trình Sau Giờ Học
 • 745.621 Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch [CAO]
 • 744.1005(a)(1)-(6) Trách Nhiệm của Giám Đốc [TRUNG BÌNH CAO]
 • 744.1201(1) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Chăm Sóc – Thể Hiện Năng Lực, Khả Năng Suy Xét Tốt, Tự Chủ [CAO]
 • 744.1203(4) Các Trách Nhiệm của Nhân Viên Chăm Sóc – Giám Sát Trẻ Em [CAO]
 • 744.1203(5) Trách Nhiệm Khác của Nhân Viên Chăm Sóc – Kiểm Soát được Các Trẻ Em [TRUNG BÌNH-CAO]

Các Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ Có Chứng Nhận Toàn Quốc và Chứng Nhận của Bộ Quốc Phòng

Các cơ sở giữ trẻ do Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ (DoD) điều hành và giám sát cần phải hội đủ các tiêu chuẩn về chất lượng cao do DoD đề ra và giám sát. Do đó, các cơ sở giữ trẻ do DoD điều hành nhận được chứng nhận 4 sao ban đầu mà không cần phải có một buổi đánh giá toàn diện tại cơ sở. Các cơ sở do DoD điều hành không phải tuân thủ hoặc được giám sát bởi Cơ Quan Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ nên không cần phải qua bước quy trình sàng lọc TRS. Ngoài ra, các cơ sở do DoD điều hành không cần phải theo bước quy trình giám sát TRS hàng năm không báo trước hoặc tái đánh giá cơ sở 3 năm một lần.

CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC ĐƯỢC BỘ QUỐC PHÒNG CÔNG NHẬN

Các cơ sở giữ trẻ không do DoD điều hành nhưng có chứng nhận toàn quốc được DoD công nhận, sẽ nhận được chứng nhận 4 sao ban đầu mà không cần phải có một buổi đánh giá toàn diện tại cơ sở. Tuy nhiên, các cơ sở giữ trẻ này phải tuân thủ và được giám sát bởi Cơ Quan Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ, và do đó phải tuân thủ bước quy trình sàng lọc TRS.
Các chứng nhận toàn quốc sau đây được DoD công nhận cho cơ sở giữ trẻ tại căn cứ quân sự hoặc cho Chương Trình Trợ Giúp Lệ Phí Giữ Trẻ Ngoài Căn Cứ của DoD; và do đó được nhận chứng nhận 4 sao ban đầu:

 • Hiệp Hội Quốc Gia về Giáo Dục Trẻ Nhỏ (NAEYC)
 • Hiệp Hội Quốc Gia về Giữ Trẻ Tại Gia (NAFCC)
 • Chứng Nhận Chương Trình Mầm Non Toàn Quốc (NECPA)
 • Ủy Ban Chứng Nhận Toàn Quốc về Chăm Sóc và Giáo Dục Trẻ Nhỏ (NAC)
 • Hội Đồng Chứng Nhận (COA)
 • Các Tiêu Chuẩn Mầm Non Chất Lượng AdvancED (QELS)

Ngoài ra, các Quy Định Hướng Dẫn về Cơ Sở Giữ Trẻ TRS trước đây cũng công nhận các cơ sở giữ trẻ có chứng nhận quốc tế của Hiệp Hội các Trường Công Giáo Quốc Tế (ACSI) dưới hình thức chứng nhận 4 sao ban đầu. TWC sẽ tiếp tục công nhận chứng nhận này tùy thuộc vào kết quả xem xét các tiêu chuẩn của ACSI phù hợp với Quy Trình Công Nhận Chứng Nhận Toàn Quốc mô tả trong mục Tham Khảo của các quy định hướng dẫn này.

Các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ có chứng nhận toàn quốc muốn tham gia hệ thống chứng nhận TRS (bao gồm NAEYC và NAFCC) sẽ cần phải hoàn tất quy trình nộp đơn xin chứng nhận TRS bắt buộc đối với tất cả các cơ sở xin chứng nhận TRS, trong đó bao gồm điền mẫu đơn bày tỏ nguyện vọng xin chứng nhận TRS, phần giới thiệu thông tin, Đơn Xin TRS, Mẫu Điền Dữ Liệu về Cơ Sở TRS, mẫu sàng lọc cấp phép hoạt động, và nộp một bản sao tài liệu tự đánh giá cơ sở và giấy chứng nhận toàn quốc hiện còn giá trị và hợp lệ cho Hạng Mục 4 (tất cả đều có trê website này).

Các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ có chứng nhận toàn quốc cũng phải tuân thủ các yêu cầu TRS về các tiêu chuẩn cấp phép hoạt động tối thiểu của CCL và cần phải tuân thủ các quy trình thủ tục giám sát TRS hàng năm như trình bày chi tiết trong Chương 3 của cuốn sổ tay này. Các cơ sở do quân đội điều hành không thuộc sự quản lý hoặc giám sát của CCL và do đó không phải phụ thuộc vào sự giám sát của TRS đối với các tiêu chuẩn cấp phép hoạt động.

Nhân viên TRS sẽ xác minh diện chứng nhận toàn quốc của một cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ hàng năm.

Cuối cùng, nếu tổ chức chứng nhận đã chứng nhận hoặc tái chứng nhận cơ sở giữ trẻ đó thông qua một buổi tới cơ sở trong phạm vi khung thời gian đánh giá TRS ba năm của cơ sở giữ trẻ đó, thì cơ sở giữ trẻ này không cần phải có một buổi Đánh Giá Tái Chứng Nhận TRS toàn diện khi kết thúc chu kỳ TRS ba năm của mình.

Danh Sách Cập Nhật các Tổ Chức Chứng Nhận Quốc Gia được TRS công nhận

 • Hiệp Hội Quốc Gia về Giáo Dục Trẻ Nhỏ (NAEYC)
 • Hiệp Hội Quốc Gia về Giữ Trẻ Tại Gia (NAFCC)
 • Ủy Ban Chứng Nhận Quốc Gia cho Chương Trình Giáo Dục và Chăm Sóc Trẻ Nhỏ (NAC)
 • Chứng Nhận Chương Trình Mầm Non Toàn Quốc (NECPA)
 • Hội Đồng Chứng Nhận (COA)
 • Các Tiêu Chuẩn Mầm Non Chất Lượng AdvancED (QELS)
 • Hiệp Hội Các Trường Công Giáo Quốc Tế (ACSI)

Lưu ý: Danh sách này có thể thay đổi.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem “Quy Trình Nộp Đơn Xin Công Nhận Chứng Nhận Texas Rising Star” ở trang 5.30 của Các Quy Định Hướng Dẫn về Chứng Nhận TRS.