Mẫu Đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng Xin Chứng Nhận TRS

Quý vị đã sẵn sàng trở thành Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ Texas Rising Star?

Các bước cần thực hiện để xin chứng nhận Texas Rising Star:

  1. Xem băng video giới thiệu thông tin.
  2. Nộp Mẫu Đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng Xin Chứng Nhận TRS ở dưới.
  3. Điền một Tự đánh giá cơ sở cho cơ sở của quý vị.
  4. Điền Đơn Xin Chứng Nhận TRS, Danh Sách Đánh Dấu các Giấy Tờ Cần Chuẩn Bị TRS, và Mẫu Đơn Sàng Lọc TRS thích hợp (Các Chương Trình Sau Giờ Học, Các Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ Tại Gia, Các Trung Tâm Có Giấy Phép Hoạt Động).
  5. Nộp Bản Tự Đánh Giá Cơ Sở, Đơn Xin TRS, Danh Sách Đánh Dấu Các Giấy Tờ Cần Chuẩn Bị, và Mẫu Đơn Sàng Lọc TRS đã điền của quý vị cho ủy ban phát triển nhân lực tại địa phương.

Để tìm hiểu thêm về quy trình nộp đơn xin chứng nhận TRS, vui lòng truy cập Chuẩn Bị Sẵn Sàng Nộp Đơn Xin Chứng Nhận TRS hoặc xem Các Quy Định Hướng Dẫn về Chứng Nhận TRS.

Toàn bộ thông tin nộp qua mẫu điền này sẽ được gửi tới thẳng cho ủy ban phát triển nhân lực tại địa phương của quý vị. Một cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ có thể điền mẫu đơn bày tỏ nguyện vọng này để cho Ủy Ban địa phương biết là họ muốn trở thành một cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ có chứng nhận của TRS.

Mẫu Đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng Xin Chứng Nhận TRS

Bắt buộc phải điền tất cả các ô.
Người nộp đơn xin ban đầu: