Các Nguồn Trợ Giúp dành cho Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ

Các Nguồn Trợ Giúp tại Tiểu Bang Texas

Ủy Ban Nhân Lực Texas

Tải xuống Tờ Thông Tin dành cho Cơ Sở Giữ Trẻ TRS bằng tiếng Anh.

Tải xuống Tờ Thông Tin dành cho Cơ Sở Giữ Trẻ TRS bằng tiếng Tây ban nha.

Sở Dịch Vụ Bảo Vệ và Trợ Giúp Gia Đình Texas

Cơ Quan Giáo Dục Texas

Văn Phòng Hợp Tác Head Start của Tiểu Bang Texas

Hệ Thống Phát Triển Nghiệp Vụ Chuyên Ngành Mầm Non Tiểu Bang Texas

Hội Đồng Giáo Dục Mầm Non Texas

Viện Nghiên Cứu Học Tập Trẻ Em

Dự Án Texas School Ready

CLI Engage

Little Texans. Big Futures. (thông tin về phát triển trẻ em)

Room to Breathe! (các mẹo nhỏ để có giấc ngủ an toàn từ Texas DFPS)

Don’t Be in the Dark (lựa chọn dịch vụ giữ trẻ được quản lý từ Texas DFPS)

Các Quy Định Hướng Dẫn về Giáo Dục Mầm Non cho Trẻ Sơ Sinh, Trẻ Mới Biết Đi, và Trẻ Ba Tuổi ở Texas (có bản tiếng Anh, tiếng Tây ban nha, và tiếng Việt)

Các Quy Định Hướng Dẫn cho Cấp Mầm Non của Texas (có bản tiếng Anh và tiếng Tây ban nha)

Các Định Hướng Giáo Dục Mầm Non Texas: Phù Hợp với Các Quy Định Hướng Dẫn về Giáo Dục Mầm Non của Texas

Các Năng Lực Chủ Chốt đối với các Quản Lý và Nhân Viên trong các Chương Trình Mầm Non ở Tiểu Bang Texas (có bản tiếng Anh và tiếng Tây ban nha)

Partners in Action: A Mentoring Toolkit for Early Childhood Providers

Huấn Luyện về Các Quy Định Hướng Dẫn về Giáo Dục Mầm Non cho Trẻ Sơ Sinh, Trẻ Mới Biết Đi, và Trẻ Ba Tuổi

Các Tổ Chức Chứng Nhận

National Association for the Education of Young Children (NAEYC)

National Early Childhood Program Accreditation (NECPA)

National Accreditation Commission for Early Child Care and Education Program (NAC)

Association of Christian Schools International (ACSI)

National Association of Family Child Care (NAFCC)

National Afterschool Association (NAA) [currently the Council of Accreditation (COA)]