Chuẩn Bị Sẵn Sàng Nộp Đơn Xin Chứng Nhận TRS

Như quy định trong Bộ Luật Chính Quyền Texas §2308.3155, chương trình TRS là một hệ thống đánh giá dịch vụ giữ trẻ dựa trên chất lượng và có tính chất tự nguyện đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ tham gia chương trình chăm sóc trẻ em được nhận trợ cấp của Ủy Ban. Ngoài ra, một cơ sở giữ trẻ hội đủ điều kiện nộp đơn xin chứng nhận TRS nếu cơ sở đó hiện đang có hợp đồng phục vụ các trẻ em được nhận trợ cấp của Ủy Ban và cơ sở cung cấp dịch vụ đó:

 • có giấy phép hoặc đăng ký vĩnh viễn (không hết hạn) từ CCL;
 • có quá trình cấp phép hoạt động ít nhất 12 tháng với CCL, và hiện không:
  • thuộc diện cần khắc phục với Ủ Ban chiếu theo Phụ Chương F của chương này;
  • có “Thông Báo Ngừng Hoạt Động” với Ủy Ban chiếu theo Chương 213 của Bộ Luật Lao Động Texas (Thực thi Đạo Luật Trợ Cấp Thất Nghiệp Texas) hay Chương 61 của Bộ Luật Lao Động Texas (Chi Trả Lương Bổng); hoặc
  • hiện đang thuộc diện cần khắc phục hoặc đình chỉ/hủy giấy phép hoạt động với CCL; hoặc
 • thuộc sự quản lý của Quân Đội Hoa Kỳ và không có sai phạm gì với cơ quan này.

Ngoài ra, các cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS phải thể hiện luôn tuân thủ các yêu cầu cấp phép hoạt động tối thiểu của tiểu bang. Ủy Ban Y Tế và Nhân Vụ Texas (DFPS) (HHSC) là cơ quan cấp phép và quản lý hoạt động giữ trẻ cho tiểu bang Texas. Các Quy Định Hướng Dẫn về Chứng Nhận TRS có một danh sách (bắt đầu từ trang 2.2) các sai phạm về cấp phép hoạt động ảnh hưởng đến tình trạng hội đủ điều kiện tham gia chương trình Texas Rising Star của một cơ sở cung cấp dịch vụ.

Một cơ sở giữ trẻ không hội đủ điều kiện nộp đơn xin chứng nhận TRS nếu trong giai đoạn CCL cấp phép hoạt động 12 tháng gần đây nhất, cơ sở đó:
(1) có bất kỳ sai phạm nghiêm trọng nào về cấp phép hoạt động, như liệt kê trong các quy định hướng dẫn về TRS;
(2) có ít nhất năm sai phạm về cấp phép hoạt động ở mức nguy cơ cao hoặc trung bình cao, như liệt kê trong các quy định hướng dẫn về TRS; hoặc
(3) có tổng cộng ít nhất 10 sai phạm về cấp phép hoạt động, bất kể dạng sai phạm nào.

Quý vị muốn nộp đơn xin chứng nhận Texas Rising Star?

Có nhiều bước cần thực hiện để hoàn thành hồ sơ xin chứng nhận Texas Rising Star cho chương trình của quý vị. Tất cả các tài liệu liên quan cho hồ sơ xin chứng nhận TRS của chương trình của quý vị đều có trong các ô dưới đây. Sau khi quý vị hoàn thành các Bước 1-5, một đại diện từ ủy ban phát triển nhân lực tại địa phương sẽ liên lạc với quý vị để xếp lịch hẹn cho buổi đánh giá chương trình của quý vị. Bấm vào đây để xem sơ đồ các bước quy trình chứng nhận TRS. Các Cơ Sở Giữ Trẻ Có Chứng Nhận TRS sẽ có thể sử dụng các nguồn trợ giúp theo dõi tiến bộ của trẻ em và phát triển nghiệp vụ trên mạng trực tuyến tại CLI Engage, một hệ thống học trực tuyến, qua sự hợp tác giữa TWC và Children’s Learning Institute tại UTHealth.Tìm hiểu thêm về các nguồn trợ giúp CLI Engage có sẵn cho các Cơ Sở Giữ Trẻ Có Chứng Nhận TRS..

1. Giới thiệu thông tin

Có thể xem phần Giới Thiệu Thông Tin về Texas Rising Star trên trang chủ dành cho Cơ Sở Giữ Trẻ TRS. Video giới thiệu thông tin này có phần tổng quan về quy trình nộp đơn xin tham gia chương trình TRS, tổng quan về các mặt đánh giá bắt buộc và đánh giá theo điểm, là căn cứ để xác định cấp độ chất lượng của một cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ, và cuối cùng là phần giới thiệu về quy trình đánh giá tại chỗ là căn cứ để cấp chứng nhận TRS. Các Quy Chế Hoạt Động Giữ Trẻ (809.133[a]) yêu cầu tất cả các cơ sở giữ trẻ TRS tiềm năng xem phần giới thiệu thông tin này trước khi nộp đơn xin.

2. Mẫu Đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng Xin Chứng Nhận TRS

Sau khi xem video giới thiệu thông tin, cơ sở cung cấp dịch vụ sẽ điền Mẫu Đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng Xin Cấp Chứng Nhận Texas Rising Star. Mẫu đơn này thu thập thông tin căn bản về cơ sở cung cấp dịch vụ đó (địa chỉ cơ sở, số giấy phép Hoạt Động Giữ Trẻ, v.v…) và nộp mẫu đơn cho Ủy Ban phát triển nhân lực tại địa phương của cơ sở cung cấp dịch vụ đó. Một cơ sở cung cấp dịch vụ có thể điền mẫu đơn bày tỏ nguyện vọng này để cho Ủy Ban địa phương biết là họ muốn trở thành một cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS.

3. Các Công Cụ Tự Đánh Giá TRS

Mục đích của các công cụ tự đánh giá TRS là cung cấp cho các đương đơn phần duyệt xét có chỉ dẫn về các chương trình của họ nhằm xác định họ đã sẵn sàng xúc tiến buổi Đánh Giá Chứng Nhận Sơ Bộ TRS trọn vẹn hay chưa. Có thể sử dụng hai dạng công cụ tự đánh giá: Cơ Sở (bắt buộc) và Lớp Học (không bắt buộc). Phần Tự Đánh Giá Cơ Sở cần được chủ sở hữu/giám đốc cơ sở điền và phải nộp cùng với đơn xin. Phần Tự Đánh Giá Lớp Học là không bắt buộc và có thể do bất kỳ giáo viên chủ nhiệm nào điền. Các công cụ này đề cập đến tất cả các mặt đánh giá chất lượng theo điểm bắt buộc của TRS, là căn cứ để xếp hạng cơ sở cung cấp các dịch vụ đó trong buổi Đánh Giá Chứng Nhận Sơ Bộ. Có thể lấy bản sao của các công cụ tự đánh giá trong phần dưới và các quy định hướng dẫn chứng nhận của TRS. Các Quy Chế Hoạt Động Giữ Trẻ của TWC yêu cầu các đương đơn phải hoàn thành các phần tự đánh giá cơ sở TRS. Phải nộp hồ sơ tự đánh giá cơ sở cùng với đơn xin TRS và các tài liệu kèm theo (xem bước tiếp theo ở dưới).

Classroom Self-Assessment
Facility Self-Assessment
 

4. Đơn Xin Chứng Nhận TRS, Sàng Lọc TRS, và Danh Sách Đánh Dấu Các Giấy Tờ cần chuẩn bị

Mỗi cơ sở cung cấp dịch vụ phải điền đơn xin chứng nhận TRS (ở dưới). Ngoài ra, các cơ sở cung cấp dịch vụ phải điền mẫu đơn sàng lọc TRS thích hợp dựa trên dạng chương trình của họ (ở dưới) và Mẫu Điền cho Buổi Tới Cơ Sở TRS.Các chuyên gia đánh giá sẽ sàng lọc cơ sở cung cấp dịch vụ để xem có các sai phạm về cấp phép hoạt động và các quyết định yêu cầu khắc phục/đình chỉ (hủy bỏ) giấy phép trước khi thực hiện buổi đánh giá tại chỗ.

Cuối cùng, cơ sở cung cấp dịch vụ phải thu thập một số giấy tờ dùng để kiểm tra xác nhận các mặt đánh giá bắt buộc và theo điểm cho cơ sở đó và nhân viên của cơ sở. Các tài liệu này phải được cung cấp để xem xét trong buổi đánh giá tại chỗ, tuy nhiên không bắt buộc phải nộp cùng với đơn xin. Danh sách chi tiết về các tài liệu này được ghi trong các Danh Sách Đánh Dấu Giấy Tờ Cần Chuẩn Bị của TRS (ở dưới). Hai danh sách đánh dấu được cung cấp: một danh sách nói đến các mặt đánh giá bắt buộc để được chứng nhận ở cấp độ 2 sao. Danh sách đánh dấu thứ hai là nói đến các mặt đánh giá theo điểm. Các cơ sở cung cấp dịch vụ không bắt buộc phải đáp ứng được tất cả các mặt đánh giá theo điểm. Nếu cơ sở cung cấp dịch vụ đó không có chứng từ trong danh sách đánh dấu cho một mặt đánh giá theo điểm, thì chuyên gia đánh giá sẽ không chấm điểm cho mặt đánh giá đó.

Các cơ sở cung cấp dịch vụ được đề nghị nộp một bản sao đã điền của mỗi danh sách đánh dấu cùng với đơn xin để chứng nhận là họ sẽ có sẵn các chứng từ đó tại cơ sở.

Lưu ý: Các cơ sở cung cấp dịch vụ có chứng nhận toàn quốc phải nộp đơn xin TRS và mẫu đơn sàng lọc cấp phép hoạt động; họ không bắt buộc phải nộp danh sách đánh dấu các chứng từ cần chuẩn bị.

TRS Application
Document Checklists

Licensing School Form After-School Programs Licensing School Form Home-Based Providers Licensing School Form Licensed Centers
5. Nộp Đơn Xin

Cơ sở cung cấp dịch vụ phải nộp:

 • Đơn Xin TRS
 • Mẫu Điền Dữ Liệu Địa Điểm TRS;
 • Tự Đánh Giá Cơ Sở (mỗi cơ sở một bản);
 • Mẫu Sàng Lọc Chứng Nhận Nhà Cung Cấp Dịch Vụ TRS; và
 • Danh Sách Đánh Dấu Các Chứng Từ Cần Chuẩn Bị;

Phải nộp các tài liệu này cho Ủy Ban phát triển nhân lực tại địa phương qua phương thức ưu tiên của Ủy Ban đó. Di chuyển xuống dưới để xem bảng danh sách các ủy ban địa phương và (những) cách thức nộp hồ sơ ưu tiên của họ và bất kỳ hướng dẫn liên quan nào khác.

Sau khi nhân viên TRS nhận được bộ đơn xin và xác nhận tình trạng hội đủ điều kiện của cơ sở cung cấp dịch vụ đó, họ sẽ liên lạc với cơ sở cung cấp dịch vụ trong vòng 20 ngày tính theo lịch để xếp lịch hẹn cho buổi Đánh Giá Chứng Nhận Ban Đầu tại cơ sở.

Nộp Đơn Xin

Tìm ủy ban phát triển nhân lực tại địa phương của quý vị, và sau đó tìm hiểu cách thức nộp đơn xin TRS cho ủy ban phát triển nhân lực tại địa phương của quý vị.

LWDB Map

 

Ủy Ban số Tên Ủy Ban Các Lựa Chọn về Nộp Đơn Xin Địa Chỉ Thư Tín / Số Fax / Địa Chỉ Email
1 Workforce Solutions Panhandle Thư bưu điện, Email 1206 SW 7th Avenue
Amarillo, Texas 79101
Email: trs@wspanhandle.com
2 Workforce Solutions South Plains Chỉ có thư bưu điện 1500 Broadway, Ste. 800
Lubbock, Texas 79401
3 Workforce Solutions North Texas Thư bưu điện, Email 1501 Midwestern Pkwy, Ste 101
Wichita Falls, TX 76302
Email: sharon.hulcy@ntxworksolutions.org
4 Workforce Solutions for North Central Texas Chỉ có thư bưu điện PO Box 5888
Arlington, Texas 76005
5 Workforce Solutions for Tarrant County Thư bưu điện, Fax, Email 305 NE Loop 820
Hurst, Texas 76053
Fax: 817-222-1055
Email: terri.kilman@childcareassociates.org
6 Workforce Solutions Greater Dallas Thư bưu điện, Fax, Email 1420 W. Mockingbird, Ste. 300
Dallas, Texas 75247
Fax: 214-905-2471
Email: providerinfo@ccgroup.org
7 Workforce Solutions Northeast Texas Thư bưu điện, Fax, Email 911 N. Bishop, Bldg. A100
Wake Village, Texas 75501
Fax: 903-794-8012
Email: TRS@netxworks.org
8 Workforce Solutions East Texas Chỉ có thư bưu điện 3800 Stone Road
Kilgore, Texas 75662
9 Workforce Solutions of West Central Texas Thư bưu điện, Fax, Email 500 Chestnut Street, Ste. 1200
Abilene, Texas 79602
Fax: 325-795-4300
Email: trs@workforcesystem.org
10 Workforce Solutions Borderplex Thư bưu điện, Email 300 E. Main Street, Ste. 800
El Paso, Texas 79901
Email: Veronica.Castaneda@borderplexjobs.com
11 Workforce Solutions Permian Basin Email only Email: pattie.stewart@workforcepb.org
12 Workforce Solutions Concho Valley Chỉ có thư bưu điện 202 Henry O. Flipper Street
San Angelo, TX 76903
13 Workforce Solutions for the Heart of Texas Fax, Email Fax: 254-753-6355
Email: Tamera.Carter@hotworkforce.com
14 Workforce Solutions Capital Area Thư bưu điện, Fax, Email 9001 N/IH-35, Ste 110E
Austin, Texas 78753
Fax: 512-597-7192
Email: wfs.trs@wfscapitalarea.com
15 Workforce Solutions Rural Capital Area Chỉ có thư bưu điện 1101 Arrow Point Dr, Ste. 203
Cedar Park, Texas 78613
16 Workforce Solutions Brazos Valley Thư bưu điện, Email PO Drawer 4128
Bryan, Texas 77805
Email: txrisingstarbrazosvalley@bvcog.org
17 Workforce Solutions Deep East Texas Chỉ có thư bưu điện 415 S. First St., Ste. 110B
Lufkin, Texas 75901
18 Workforce Solutions Southeast Texas Mail/Drop off in person, Email 510 Park St., #500
Beaumont, Texas 77701
Email: mary.hammon@setworks.org
19 Workforce Solutions Golden Crescent Chỉ có thư bưu điện 120 S. Main, Ste. 501
Victoria, Texas 77902
20 Workforce Solutions Alamo Thư tín, Fax, Email 100 N. Santa Rosa, Ste. 120
San Antonio, Texas 78207
Fax: 210-272-3292
Email: trs_providers@wsalamo.org
21 Workforce Solutions for South Texas Chỉ có thư bưu điện 2389 E. Saunders
Laredo, Texas 78041
22 Workforce Solutions of the Coastal Bend Chỉ có thư bưu điện 520 N. Staples
Corpus Christi, Texas 78401
23 Workforce Solutions Lower Rio Grande Valley Mail/Drop off in person, Fax, Email 3101 W. Business 83
McAllen, Texas 78501
Fax: 1-866-867-8264
Email: trsappl@wfsolutions.org
24 Workforce Solutions Cameron Thư bưu điện, Email 700 Ruben M. Torres Blvd., 3rd floor
Brownsville, Texas 78520
Email: lourdes.lopez@wfscameron.org
25 Workforce Solutions Texoma Thư bưu điện, Fax, Email 5904 Texoma Parkway
Sherman, Texas 75090
Fax: 903-957-7413
Email: julie.craig@wfstexoma.org
26 Workforce Solutions of Central Texas Email Email: paula.barnes@workforcelink.com
27 Workforce Solutions Middle Rio Grande Thư bưu điện, Email PO Box 760
Uvalde, Texas 78802
Email: Rosalind.lozano@wfsmrg.org
28 Workforce Solutions Gulf Coast Thư bưu điện, Email 1111 N. Loop West, Ste. 600
Houston, Texas 77008
Email: trs.gulfcoast@wrksolutions.com