Chào mừng quý vị Phụ Huynh và Gia Đình!

Lựa chọn một chương trình mầm non chất lượng cao có thể ảnh hưởng rất lớn đến mức độ chuẩn bị sẵn sàng để thành công ở cấp mẫu giáo và các cấp lớp sau này của con quý vị.  Những trẻ em tham gia các chương trình mầm non chất lượng cao, đặc biệt là các trẻ em có nguy cơ, có thể lĩnh hội rất nhiều kiến thức, các kỹ năng và năng lực.  Ở Texas, các chương trình mầm non có thể hướng đến mục tiêu cải tiến chất lượng theo nhiều cách.  Texas Rising Star là một trong số các lựa chọn này cho các chương trình mầm non, và cho các bậc phụ huynh đang tìm nơi giữ trẻ chất lượng cao cho con em mình.

Chương trình Texas Rising Star là một hệ thống đánh giá dịch vụ giữ trẻ dựa trên chất lượng và tự nguyện (QRIS) đối với các cơ sở giữ trẻ tham gia chương trình giữ trẻ được trợ cấp của Ủy Ban Nhân Lực Texas (TWC). Có chứng nhận Texas Rising Star cho các cơ sở giữ trẻ là Trung Tâm Được Cấp Phép Hoạt Động và Cơ Sở Giữ Trẻ Tại Gia Có Đăng Ký Hoạt Động và Có Giấy Phép Hoạt Động, hội đủ các tiêu chí chứng nhận. 

Chương trình Texas Rising Star cung cấp ba cấp độ chứng nhận chất lượng (2 sao, 3 sao, và 4 sao) để khuyến khích các chương trình giữ trẻ và mầm non đạt dần các cấp độ chất lượng cao hơn. Các cấp độ chứng nhận này gắn liền với mức hoàn trả được tăng cường theo thời gian dành cho các trẻ em được nhận trợ cấp.  

Texas Rising Star cung cấp nhiều nguồn trợ giúp cho các bậc phụ huynh có con nhỏ. Sử dụng các nút ở dưới để tìm hiểu về website của chúng tôi, và tìm hiểu về chương trình Texas Rising Star, và cơ sở giữ trẻ có chất lượng ở Texas.

Lựa Chọn Cơ Sở Giữ Trẻ Chất Lượng

Tìm một chương trình có chứng nhận Texas Rising Star trong khu vực của quý vị

Trợ Cấp Tài Chánh cho Dịch Vụ Giữ Trẻ

Các Nguồn Trợ Giúp Phụ Huynh

Các Thắc Mắc Thường Gặp dành cho Phụ Huynh