Các Thắc Mắc Thường Gặp của Phụ Huynh

Texas Rising Star là gì?

Chương trình Texas Rising Star là một hệ thống đánh giá dịch vụ giữ trẻ dựa trên chất lượng và tự nguyện (QRIS) đối với các cơ sở giữ trẻ tham gia chương trình giữ trẻ được trợ cấp của Ủy Ban Nhân Lực Texas (TWC). Có chứng nhận Texas Rising Star cho các cơ sở giữ trẻ là Trung Tâm Được Cấp Phép Hoạt Động và Cơ Sở Giữ Trẻ Tại Gia Có Đăng Ký Hoạt Động và Có Giấy Phép Hoạt Động, hội đủ các tiêu chí chứng nhận.

Chương trình Texas Rising Star cung cấp ba cấp độ chứng nhận chất lượng (2 sao, 3 sao, và 4 sao) để khuyến khích các chương trình giữ trẻ và mầm non đạt dần các cấp độ chất lượng cao hơn. Các cấp độ chứng nhận này gắn liền với mức hoàn trả được tăng cường theo thời gian dành cho các trẻ em được nhận trợ cấp.

 

Chương trình có chứng nhận Texas Rising Star là gì?

Chương trình có chứng nhận Texas Rising Star là chương trình mầm non có hợp đồng phục vụ các trẻ em được nhận trợ cấp của Ủy Ban Nhân Lực Texas (TWC) và tự nguyện đáp ứng các yêu cầu vượt các tiêu chuẩn tối thiếu về Cấp Phép theo Quy Chế Hoạt Động Giữ Trẻ của Tiểu Bang, có cấp độ chứng nhận 2 sao, 3 sao, hoặc 4 sao.

 

Cơ quan nào quản lý hoạt động giữ trẻ ở tiểu bang Texas?

Ban Cấp Phép của Phân Ban Quản Lý Hoạt Động Giữ Trẻ (CCR) thuộc Ủy Ban Y Tế và Nhân Vụ Texas (HHSC) quản lý tất cả các chương trình giữ trẻ.

 

Làm thế nào để tìm một chương trình mầm non chất lượng trong khu vực của tôi?

Bản đồ tất cả các chương trình có chứng nhận Texas Rising Star được cập nhật thường xuyên trên website này. Quý vị có thể phóng to/thu nhỏ để xem các vùng cụ thể, và nhấp vào bất kỳ biểu tượng nào để xem thông tin chi tiết về cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS, được chú giải bằng dấu hoa thị. Quý vị cũng có thể lựa chọn khu vực nhân lực địa phương của tiểu bang mà quý vị muốn xem và cấp độ chứng nhận (2 sao, 3 sao, và 4 sao) của các chương trình được chứng nhận. Để xác nhận tình trạng có chứng nhận chất lượng của bất kỳ chương trình mầm non nào, vui lòng liên lạc với hội đồng phát triển nhân lực tại địa phương của quý vị để biết thêm thông tin.