CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Texas Rising Star là gì?
Chương trình Sao Mai Texas (Texas Rising Star) là “một hệ thống đánh giá dịch vụ giữ trẻ dựa trên chất lượng và tự nguyện đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ tham gia chương trình chăm sóc trẻ em được nhận trợ cấp của Ủy Ban Nhân Lực Texas”. Có Chứng Nhận của TRS cho các cơ sở cung cấp dịch vụ là Trung Tâm Được Cấp Phép Hoạt Động và Gia Đình Giữ Trẻ Có Đăng Ký Hoạt Động và Có Giấy Phép Hoạt Động, hội đủ các tiêu chí chứng nhận. Hệ thống chứng nhận Nhà Cung Cấp Dịch Vụ TRS có ba cấp độ chứng nhận (Hai Sao, Ba Sao, và Bốn Sao), nhằm khuyến khích các cơ sở cung cấp dịch vụ dần đạt được các tiêu chuẩn chứng nhận cao hơn hướng đến cấp độ Bốn Sao.
Cơ Sở Giữ Trẻ Có Chứng Nhận Texas Rising Star là gì?
Cơ sở giữ trẻ Texas Rising Star (TRS) là cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ có hợp đồng phục vụ các trẻ em được nhận trợ cấp của Ủy Ban Nhân Lực Texas (TWC) và tự nguyện đáp ứng các yêu cầu vượt các Tiêu Chuẩn Tối Thiểu về Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ của Tiểu Bang (CCL).
Chương trình của tôi có đủ điều kiện tham gia TRS không?
Các trung tâm có giấy phép hoạt động, các chương trình giữ trẻ tại gia có giấy phép hoạt động, các chương trình giữ trẻ tại gia có đăng ký hoạt động, và các chương trình dành cho trẻ em ở độ tuổi đi học có giấy phép hoạt động đều hội đủ điều kiện được chứng nhận TRS nếu đáp ứng một số điều kiện tiêu chuẩn nhất định. Tìm hiểu thêm về tình trạng hội đủ điều kiện được chứng nhận TRS.
Chương trình của tôi có thể nộp đơn xin chứng nhận TRS như thế nào?
Nếu quý vị muốn nộp đơn xin trở thành Cơ Sở Giữ Trẻ Có Chứng Nhận TRS, vui lòng xem thông tin về Chuẩn Bị Sẵn Sàng Nộp Đơn Xin Chứng Nhận TRS. Sau đó, bắt đầu quy trình xin chứng nhận bằng cách nộp Mẫu Đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng Xin Chứng Nhận TRS.
Các Quy Định Hướng Dẫn về Chứng Nhận Cơ Sở Giữ Trẻ TRS là gì?
Quý vị có thể tải xuống các Quy Định Hướng Dẫn về Chứng Nhận Cơ Sở Giữ Trẻ TRS trên trang web này..
Những ai tham gia dự án tái thiết các Quy Định Hướng Dẫn về TRS vào năm 2015?
Nhiều bên hữu quan đã tham gia quá trình thiết lập các Quy Định Hướng Dẫn về TRS bản tu chính, và được Ủy Ban Nhân Lực Texas phê chuẩn vào ngày 27 tháng Một, 2015. Tìm hiểu thêm về nhóm chuyên trách TRS và quá trình tái thiết..

Làm thế nào để tìm một chương trình TRS tại khu vực của tôi?
Mộtdanh sách tất cả các cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS được cập nhật thường xuyên trên website này. Di chuyển qua danh sách các cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS, liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái và theo khu vực ủy ban. Trong mỗi khu vực ủy ban, các cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS được liệt kê theo cấp độ ngôi sao và thứ tự bảng chữ cái. Để xác nhận tình trạng có chứng nhận chất lượng của bất kỳ cơ sở cung cấp dịch vụ nào, vui lòngliên lạc với ủy ban phát triển nhân lực tại địa phương của quý vị để biết thêm thông tin.