Cải thiện Chất lượng trong Texas Rising Star

Một Phương pháp Có Hệ thống Để Cải thiện Chất lượng Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em

Trong quá trình cung cấp các dịch vụ chăm sóc và phát triển, việc chứng nhận các nhà cung cấp đáp ứng các Tiêu chí Chứng nhận Nhà cung cấp TRS, tặng thưởng thiết bị và tài liệu cải thiện chất lượng, và cung cấp đào tạo cho những cá nhân trong lĩnh vực giáo dục mầm non và chăm sóc trẻ em là một phần của phương pháp có hệ thống trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi trẻ em được chăm sóc bên ngoài ngôi nhà của các em.

Một quy trình chăm sóc trẻ em liên tục, có chất lượng có thể được mô tả theo cách sau:

  • Yêu cầu theo quy định (Các tiêu chuẩn CCL tối thiểu):
  • Tự đánh giá: Cho phép một cơ sở đơn lẻ tự đánh giá sự tiến bộ trong việc cải thiện chất lượng chăm sóc.
  • Chứng nhận Nhà cung cấp TRS: Cung cấp các chỉ số đo lường thực tiễn chăm sóc trẻ em chất lượng vượt Các Tiêu chuẩn Cấp phép Chăm sóc Trẻ em Tối thiểu của tiểu bang.

Sự tiếp tục của dịch vụ chăm sóc trẻ em chất lượng đại diện cho sự tiến bộ có hệ thống về chất lượng của chương trình mầm non. Dữ liệu về hoạt động của một nhà cung cấp được thu thập bởi các cơ quan của tiểu bang, các nhà thầu dịch vụ chăm sóc trẻ em và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em. Dữ liệu có thể đo lường bao gồm kích thước có hệ thống có thể đo đếm như việc đào tạo và năng lực của người chăm sóc và giám đốc, quy mô nhóm, không gian của cơ sở (trong nhà và ngoài trời), và chính sách của chương trình về dinh dưỡng, định hướng nhân viên, và giáo dục của phụ huynh. Dữ liệu khác, như tỷ lệ trẻ em-nhân viên, các hoạt động, chương trình giảng dạy, và sự tương tác giữa người chăm sóc và trẻ em phải được thu thập thông qua quan sát trong các chương trình riêng lẻ. Dựa trên dữ liệu thu thập được, kết quả thực hiện của một nhà cung cấp có thể được cải thiện thông qua đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, và liên kết các nguồn lực; và kết quả đầu ra cải thiện sự phát triển về thể chất, cảm xúc, xã hội, và trí tuệ của trẻ em trong dịch vụ chăm sóc.

Texas Rising Star cung cấp các nguồn lực phát triển nghề nghiệp và sự hướng dẫn để duy trì và cải thiện chất lượng môi trường mầm non trong các chương trình được TRS chứng nhận. Nhà cung cấp được TRS chứng nhận có thể tiếp cận ba loại hỗ trợ: các kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật (TA), Service Improvement Agreements (SIA, Thỏa thuận Cải thiện Dịch vụ), và hỗ trợ thử thách. Vui lòng lưu ý rằng các nhà cung cấp không được TRS chứng nhận cũng có thể tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ kỹ thuật để giúp họ chuẩn bị cho việc chứng nhận. Tóm tắt ba loại hỗ trợ này có thể được tìm thấy dưới đây.

Kế hoạch Hỗ trợ Kỹ thuật

TẠI SAO? Kế hoạch TA ban đầu được tạo ra từ điểm số trên các tiêu chuẩn TRS từ đợt đánh giá chứng nhận đầu tiên để cung cấp lộ trình cho sự cải thiện chất lượng liên tục.

LÀM CÁCH NÀO? Hỗ trợ Kỹ thuật được nhắm mục tiêu đến các tiêu chuẩn TRS mà người hướng dẫn/nhà cung cấp cảm thấy sẽ giúp nhà cung cấp duy trì hoặc cải thiện xếp hạng mức sao của họ

BAO LÂU? Kế hoạch TA là tự nguyện, tiếp diễn, và liên tục được cập nhật bởi đề xuất của người hướng dẫn và mục tiêu của nhà cung cấp

KẾT QUẢ? Kế hoạch TA có thể dẫn đến Đánh giá Thẩm định Mức Sao, một đợt đánh giá nhà cung cấp đầy đủ có thể được yêu cầu nếu nhà cung cấp và người hướng dẫn cảm thấy mức xếp hạng sao cao hơn có thể đạt được.

Thỏa thuận Cải thiện Dịch vụ (SIA)

TẠI SAO? SIA có hiệu lực nếu sự thiếu sót được phát hiện trong các nhóm TRS trong đợt giám sát hàng năm. SIA mang đến cho nhà cung cấp cơ hội để khắc phục những thiếu sót TRS trước khi có thể mất một mức sao của chứng nhận TRS trong đợt đánh giá tái chứng nhận tiếp theo.

LÀM CÁCH NÀO? Hỗ trợ kỹ thuật được nhắm vào những thiếu sót TRS dẫn đến SIA.

BAO LÂU? 6 tháng

KẾT QUẢ? Đánh giá nhóm sẽ được thực hiện trong các nhóm TRS có thiếu sót để xác định mức sao mới. Lưu ý: SIA, cùng với kế hoạch TA, là bắt buộc. Sử dụng các nguồn lực TRS cho quá trình hỗ trợ kỹ thuật là không bắt buộc, nhưng rất được khuyến khích; tuy nhiên, nhà cung cấp có thể chọn sử dụng các nguồn lực bên ngoài để khắc phục những thiếu sót TRS.

Thời gian thử thách TRS

TẠI SAO? Nhà cung cấp TRS được xếp vào giai đoạn thử thách khi 10–14 thiếu sót cấp phép DFPS được nêu ra trong vòng 12 tháng

LÀM CÁCH NÀO? Hỗ trợ kỹ thuật cho nhà cung cấp TRS để xử lý những thiếu sót cấp phép DFPS có sẵn, nhưng không bắt buộc.

BAO LÂU? 6 tháng

KẾT QUẢ? Nếu nhà cung cấp lặp lại các thiếu sót trong giai đoạn thử thách, thì nhà cung cấp đó sẽ mất một mức sao (2 sao sẽ mất chứng nhận). Nhà cung cấp đủ điều kiện phục hồi trở về mức sao trước vào thời điểm hết sáu tháng nếu các thiếu sót không bị lặp lại. Lưu ý: Nếu sự thiếu sót mới được nêu ra trong gian đoạn thử thách, thì giai đoạn thử thách sáu tháng thứ hai cho thiếu sót đó sẽ bắt đầu.

Tìm hiểu thêm về cải thiện chất lượng TRS.