Cải Tiến Chất Lượng trong Chương Trình Texas Rising Star

Một Phương Pháp Hệ Thống để Cải Tiến Chất Lượng Dịch Vụ Giữ Trẻ

Trong vấn đề cung cấp các dịch vụ trợ giúp phát triển và chăm sóc trẻ em, việc chứng nhận các cơ sở cung cấp dịch vụ hội đủ Các Tiêu Chí về Cơ Sở Giữ Trẻ TRS, việc nhận được các tài liệu và phương tiện cải tiến chất lượng, và việc cung cấp huấn luyện cho những người làm việc trong ngành giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ, tất cả đều nằm trong một phương pháp có hệ thống nhằm giải quyết vấn đề chất lượng đời sống cho tất cả các trẻ nhỏ được trông nom chăm sóc ở bên ngoài gia đình các em.

Việc tiếp tục cung cấp dịch vụ giữ trẻ chất lượng có thể được mô tả theo cách thức sau đây:

  • Các Quy Định Pháp Lý (Các Tiêu Chuẩn CCL Tối Thiểu): Định nghĩa cấp độ chăm sóc tối thiểu được chấp nhận.
  • Tự Đánh Giá: Tạo điều kiện cho từng cơ sở đánh giá tiến độ cải tiến chất lượng chăm sóc trẻ em của họ.
  • Chứng Nhận Cơ Sở Giữ Trẻ TRS: Cung cấp các yếu tố chỉ báo có thể đánh giá được về các phương thức giữ trẻ chất lượng, vượt Các Tiêu Chuẩn Tối Thiểu về Cấp Giấy Phép Hoạt Động Giữ Trẻ của tiểu bang.

Việc tiếp tục cung cấp dịch vụ giữ trẻ chất lượng thể hiện sự tiến triển có hệ thống về chất lượng của các chương trình giáo dục mầm non. Dữ liệu về kết quả hoạt động của một cơ sở cung cấp dịch vụ được thu thập qua phối hợp với các cơ quan tiểu bang, các nhà thầu cung cấp dịch vụ giữ trẻ, và các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ. Dữ liệu có thể đánh giá được bao gồm quy mô cơ cấu có thể tính được, chẳng hạn như năng lực trình độ của giám đốc và nhân viên chăm sóc, quy mô nhóm, không gian vật chất của cơ sở (trong nhà và ngoài trời), và các chính sách của chương trình về dinh dưỡng, giới thiệu thông tin cho nhân viên, và giáo dục phụ huynh. Dữ liệu khác, chẳng hạn như tỷ lệ trẻ em – nhân viên, các hoạt động, giáo trình học, và các giao tiếp tương tác giữa người chăm sóc – trẻ em, phải được thu thập qua quan sát trong các chương trình riêng biệt. Dựa trên dữ liệu thu thập, có thể cải tiến hiệu quả hoạt động của một cơ sở cung cấp dịch vụ qua huấn luyện, trợ giúp chuyên môn, và liên kết với các nguồn trợ giúp; và kết quả này góp phần giúp các trẻ em tại cơ sở giữ trẻ đó phát triển thể chất, cảm xúc, giao tiếp xã hội và trí tuệ.

Texas Rising Star cung cấp các nguồn trợ giúp phát triển nghiệp vụ và tư vấn nhằm duy trì và cải tiến chất lượng của các môi trường mầm non tại các chương trình có chứng nhận TRS. Các cơ sở cung cấp dịch vụ có chứng nhận TRS có thể được trợ giúp theo ba cách: các kế hoạch trợ giúp chuyên môn (TA), Các Thỏa Thuận Cải Tiến Dịch Vụ (SIA), và trợ giúp trong thời gian thử thách. Vui lòng lưu ý rằng các cơ sở cung cấp dịch vụ không có chứng nhận của TRS cũng có thể sử dụng các nguồn trợ giúp chuyên môn để giúp họ chuẩn bị xin chứng nhận. Dưới đây là tóm tắt về ba hình thức trợ giúp này.

Kế Hoạch Trợ Giúp Chuyên Môn

TẠI SAO?Các kế hoạch TA ban đầu được lập ra dựa trên điểm đạt được trong các mặt đánh giá TRS vào thời điểm đánh giá ban đầu để xác định tình trạng hội đủ điều kiện được chứng nhận, nhằm định hướng tiếp tục cải tiến chất lượng

NHƯ THẾ NÀO? Trợ giúp chuyên môn nhắm tới các mặt đánh giá TRS mà chuyên gia cố vấn/cơ sở cung cấp dịch vụ cảm thấy sẽ giúp cơ sở cung cấp dịch vụ đó duy trì hoặc nâng cao cấp độ ngôi sao của họ

KÉO DÀI BAO LÂU? Các kế hoạch TA là tự nguyện, diễn ra thường xuyên và được cập nhật liên tục theo các đề xuất của chuyên gia cố vấn và các mục tiêu của cơ sở cung cấp dịch vụ

KẾT QUẢ?Các kế hoạch TA có thể dẫn đến Đánh Giá Thẩm Định Cấp Độ Ngôi Sao, là phần thẩm định đánh giá cơ sở cung cấp dịch vụ toàn diện, và có thể yêu cầu thực hiện nếu cơ sở cung cấp dịch vụ đó và chuyên gia cố vấn cảm thấy đạt được một cấp độ ngôi sao mới.

Thỏa Thuận Cải Tiến Dịch Vụ (SIA)

TẠI SAO? SIA có hiệu lực nếu thấy có các sai phạm trong các hạng mục TRS tại buổi tới cơ sở giám sát hàng năm. Các thỏa thuận SIA tạo cơ hội cho cơ sở cung cấp dịch vụ khắc phục các sai phạm TRS trước khi có nguy cơ bị mất một cấp độ ngôi sao trong chứng nhận TRS trong lần đánh giá tái chứng nhận tiếp theo.

NHƯ THẾ NÀO? Trợ giúp chuyên môn nhắm tới các sai phạm TRS dẫn đến bản thỏa thuận SIA.

KÉO DÀI BAO LÂU? 6 tháng

KẾT QUẢ? Một buổi đánh giá theo hạng mục sẽ được tiến hành dựa trên các hạng mục TRS được thấy là có sai phạm nhằm xác định cấp độ ngôi sao mới. Lưu ý: SIA, cùng với bản kế hoạch TA, là bắt buộc. Không bắt buộc phải sử dụng các tài nguyên TRS để trợ giúp chuyên môn, tuy nhiên nên sử dụng các nguồn lực này; mặc dù vậy, các cơ sở cung cấp dịch vụ có thể chọn sử dụng các tài nguyên bên ngoài để khắc phục các sai phạm TRS.

Thử Thách TRS

TẠI SAO? Các cơ sở cung cấp dịch vụ TRS được đưa vào diện thử thách khi có tổng cộng 10-14 sai phạm về cấp phép hoạt động CCL trong một giai đoạn 12 tháng

NHƯ THẾ NÀO? Có trợ giúp chuyên môn cho cơ sở cung cấp dịch vụ TRS để khắc phục các sai phạm về cấp phép hoạt động CCL, tuy nhiên không bắt buộc
KÉO DÀI BAO LÂU? 6 tháng

KẾT QUẢ? Nếu cơ sở cung cấp dịch vụ đó tiếp tục bị phạt cho các sai phạm tương tự trong thời gian thử thách, thì cơ sở đó sẽ mất một cấp độ ngôi sao (2 sao sẽ mất chứng nhận). Cơ sở cung cấp dịch vụ hội đủ điều kiện được khôi phục lại cấp độ ngôi sao trước đây vào thời điểm kết thúc giai đoạn 6 tháng nếu không tiếp tục bị phạt do sai phạm. Nếu bị phạt do bất kỳ sai phạm mới nào trong thời gian thử thách, một giai đoạn thử thách 6 tháng thứ hai cho sai phạm đó sẽ bắt đầu. Nếu bị phạt vì bất kỳ sai phạm mới nào trong giai đoạn thử thách thứ hai này, cơ sở cung cấp dịch vụ sẽ mất chứng nhận TRS. Các cơ sở cung cấp dịch vụ mất chứng nhận TRS do các sai phạm liên quan đến cấp giấy phép hành nghề sẽ không hội đủ điều kiện được tiếp tục nộp đơn xin chứng nhận trước khi hết thời hạn 6 tháng sau khi bị mất chứng nhận.

Tìm hiểu thêm về cải tiến chất lượng TRS.