Cấp độ Sao TRS

Chương trình Texas Rising Star bao gồm ba cấp độ sao chứng nhận chất lượng—2 sao, 3 sao, và 4 sao. Trước năm 2015, Texas Rising Star sử dụng bảng ma trận “đáp ứng/không đáp ứng” để xác định xếp hạng các cấp độ sao. Dựa trên những khuyến nghị của nhóm làm việc TRS, hướng dẫn TRS năm 2015 thiết lập:

  • các mặt đánh giá “đạt” hoặc “không đạt” bắt buộc ở cấp độ 2 sao; và
  • các mặt đánh giá theo điểm được chấm điểm theo thang điểm từ 0–3, qua đó có thể giúp một cơ sở cung cấp dịch vụ được tăng lên cấp độ 3 và 4 sao.

Nếu một cơ sở cung cấp dịch vụ hội đủ tất cả các mặt đánh giá bắt buộc cho cấp độ 2 sao, điểm của các mặt đánh giá theo điểm sẽ quyết định cấp độ ngôi sao cho mỗi hạng mục. Các mặt đánh giá theo điểm được chấm điểm, và các điểm dành được cho các mặt đó, thông qua các buổi đánh giá tại chỗ.

Mỗi hạng mục của tiêu chí chứng nhận được ấn định một cấp độ ngôi sao dựa trên điểm trung bình của tất cả các mặt đánh giá theo điểm trong hạng mục đó (xem trang sau). Cấp độ ngôi sao tổng hợp của một cơ sở cung cấp dịch vụ là dựa trên cấp độ ngôi sao thấp nhất đạt được trong năm hạng mục. Sở dĩ sử dụng phương thức chấm điểm này là để bảo đảm cơ sở cung cấp dịch vụ hội đủ các tiêu chuẩn cao hơn trong các mặt đánh giá của tất cả các hạng mục.

Ví dụ: Nếu một cơ sở cung cấp dịch vụ đạt điểm ở cấp độ 4 sao trong hai hạng mục, một cấp độ 3 sao trong một hạng mục, và một cấp độ 2 sao trong hai hạng mục, thì cơ sở cung cấp dịch vụ đó sẽ được chứng nhận là cơ sở cung cấp dịch vụ 2 sao.

Ngoại lệ: Tuy nhiên, một cơ sở cung cấp dịch vụ đạt điểm 4 sao cho bốn trong số năm hạng mục, nhưng đạt điểm 2 sao trong một hạng mục, thì cơ sở cung cấp dịch vụ đó sẽ được chứng nhận là cơ sở cung cấp dịch vụ chương trình 3 sao.

Điểm cho một mặt đánh giá theo điểm trong đó nhiều buổi học được đánh giá sẽ dựa trên điểm trung bình của các buổi học đó. Phương pháp xác định cấp độ sao của một hạng mục là dựa trên điểm số trung bình của cơ sở cung cấp dịch vụ trong tất cả các mặt đánh giá của một hạng mục:

  • 3 Sao – điểm trung bình là 1.80 đến 2.39 (60–79.9 phần trăm tổng số điểm)
  • 4 Sao – điểm trung bình là 2.4 hoặc cao hơn 2.4 (80 phần trăm tổng số điểm)

Cuối cùng, nếu một buổi học đạt điểm thấp hơn ngưỡng giới hạn cho cấp độ 3 sao,, thì cơ sở cung cấp dịch vụ đó không thể được chứng nhận là cơ sở cung cấp dịch vụ 4 sao.

Tăng Mức Hoàn Trả cho Cấp Độ Ngôi Sao

Bộ Luật Chính Quyền Texas §2308.315 quy định mức hoàn trả tối thiểu cho một cơ sở cung cấp dịch vụ của TRS phải cao hơn mức tối đa quy định cho một cơ sở cung cấp dịch vụ không có chứng nhận TRS cho cùng một hạng mục chăm sóc trẻ em, chẳng hạn như, tối thiểu:

  • cao hơn 5 phần trăm đối với một cơ sở cung cấp dịch vụ có mức xếp hạng 2 sao;
  • cao hơn 7 phần trăm đối với một cơ sở cung cấp dịch vụ có mức xếp hạng 3 sao; và
  • cao hơn 9 phần trăm đối với một cơ sở cung cấp dịch vụ có mức xếp hạng 4 sao.

Ngoài ra, để tăng độ linh hoạt ở cấp cơ sở, Ủy Ban bổ sung thêm điều khoản §809.20(d) để cho phép các Ủy Ban thiết lập mức hoàn trả cao hơn cho các cơ sở cung cấp dịch vụ TRS so với mức hoàn trả quy định trong §809.20(c)(1) – (3), miễn là duy trì mức chênh lệch tối thiểu 2 phần trăm giữa mỗi cấp độ sao.