Các Quy Định Hướng Dẫn TRS

Các Quy Định Hướng Dẫn về Chứng Nhận Cơ Sở Giữ Trẻ Texas Rising Star được Ủy Ban Phát Triển Nhân Lực và nhân viên nhà thầu cung cấp dịch vụ giữ trẻ sử dụng để đánh giá và cung cấp trợ giúp chuyên môn cho các cơ sở cung cấp dịch vụ muốn được chứng nhận là cơ sở giữ trẻ Texas Rising Star. Các quy định hướng dẫn về chứng nhận có các tiêu chí đối với năng lực trình độ và kinh nghiệm huấn luyện của giám đốc và nhân viên, các hoạt động giao tiếp tương tác giữa nhân viên chăm sóc-trẻ em, giáo trình học, dinh dưỡng và các hoạt động trong nhà/ngoài trời, và sự tham gia của phụ huynh cũng như giáo dục phụ huynh.

Download the TRS Guidelines

Tóm Tắt về các Tiêu Chí Chứng Nhận TRS

Sau đây là phần tóm tắt về các tiêu chí chứng nhận mới của Texas Rising Star. Thông tin chi tiết về mỗi hạng mục có trong Mục 2 của các quy định hướng dẫn chứng nhận này. Dựa trên các khuyến cáo của nhóm chuyên trách TRS, các quy định hướng dẫn của TRS 2015 quy định:

  • các mặt đánh giá “đạt” hoặc “không đạt” bắt buộc ở cấp độ 2 sao; và
  • các mặt đánh giá theo điểm được chấm điểm theo thang điểm từ 0–3, qua đó có thể giúp một cơ sở cung cấp dịch vụ được tăng lên cấp độ 3 và 4 sao.

Mỗi hạng mục phụ có thể chỉ có các mặt đánh giá bắt buộc, chỉ có các mặt đánh giá theo điểm, hoặc kết hợp cả hai (xem các bảng ở dưới).

Hạng Mục 1: Năng Lực Trình Độ và Kinh Nghiệm Huấn Luyện của Giám Đốc và Nhân Viên

Các mặt đánh giá liên quan đến trình độ học vấn, kinh nghiệm, và huấn luyện của nhân viên, trong đó bao gồm cả giám đốc và tất cả những người chăm sóc trẻ em

Hạng Mục Phụ Bắt Buộc (Đạt/Không Đạt) Theo Điểm
Năng Lực Trình Độ và Kinh Nghiệm Huấn Luyện của Giám Đốc X X
Năng Lực Trình Độ, Giới Thiệu Thông Tin, và Huấn Luyện của Nhân Viên Giữ Trẻ X
Năng Lực Trình Độ và Kinh Nghiệm Huấn Luyện của Nhân Viên Giữ Trẻ X

Hạng Mục 2: Các Hoạt Động Giao Tiếp Tương Tác giữa Nhân Viên Giữ Trẻ-Trẻ Em

Các mặt đánh giá liên quan đến quy mô nhóm, tỷ lệ nhân viên giữ trẻ-trẻ em, và chất lượng tương tác giữa nhân viên giữ trẻ và các trẻ em trong lớp.

Hạng Mục Phụ Bắt Buộc (Đạt/Không Đạt) Theo Điểm
Kích thước Nhóm X
Tỷ lệ Nhân viên X
Phong cách ấm áp và phản hồi nhanh X
Tạo điều kiện và hỗ trợ về ngôn ngữ X
Hướng dẫn và Tương tác hình thức chơi trò chơi X
Quy định về Hỗ trợ Trẻ em X

Hạng Mục 3: Giáo Trình Học

Các mặt đánh giá liên quan đến các đề cương bài học, giáo trình, và các hình thức giảng dạy mà các nhân viên giữ trẻ sử dụng trong lớp.

Hạng Mục Phụ Bắt Buộc (Đạt/Không Đạt) Theo Điểm
Các Đề Cương Bài Học và Nội Dung Giáo Trình X
Lập Kế Hoạch Đáp Ứng các Nhu Cầu Đặc Biệt và Tôn Trọng Thành Phần Đa Dạng X
Các Định Dạng Nội Dung Giảng Dạy và Phương Pháp Học X

Hạng Mục 4:Dinh Dưỡng và các Hoạt Động Trong Nhà/Ngoài Trời

Các mặt đánh giá liên quan đến các chính sách và phương thức thực hiện về dinh dưỡng, cũng như trang thiết bị, tài liệu dụng cụ học tập, và cách bài trí môi trường học tập ở trong nhà và ngoài trời.

Hạng Mục Phụ Bắt Buộc (Đạt/Không Đạt) (Đáp ứng/Không Đáp ứng) Theo Điểm
Dinh Dưỡng X X
Các Môi Trường Học Tập Trong Nhà X X
Các Môi Trường Học Tập Ngoài Trời X

Hạng Mục 5: Sự Tham Gia của Phụ Huynh và Giáo Dục Phụ Huynh

Các mặt đánh giá liên quan đến giáo dục và khuyến khích phụ huynh cũng như các gia đình tham gia trong chương trình.

Hạng Mục Phụ Bắt Buộc (Đạt/Không Đạt) Theo Điểm
Giáo Dục Phụ Huynh X X
Sự Tham Gia của Phụ Huynh X X