Lịch Sử Hoạt Động của TRS

Trong giai đoạn từ giữa đến cuối thập kỷ 1970 có các tiêu chuẩn của liên bang về dịch vụ giữ trẻ chất lượng được áp dụng trên toàn quốc. Cho đến đầu thập kỷ 1980, các tiêu chuẩn này ngừng được áp dụng. Khi đó, một nhóm chuyên trách của Tiểu Bang đã được thành lập để đề ra các tiêu chuẩn áp dụng cho các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ. Sử dụng các tiêu chuẩn liên bang trước đó và kết quả nghiên cứu về các yếu tố chỉ báo cụ thể nhằm đánh giá chất lượng trong ngành giữ trẻ, các tiêu chuẩn quản lý dịch vụ giữ trẻ đã được thiết lập. Các tiêu chuẩn này được thử nghiệm từ tháng Tám 1985 đến hết tháng Ba 1986. Một nhóm mẫu khoảng 700 trong số 1,200 cơ sở đã được đánh giá, và kết luận thu được từ nghiên cứu này tạo nền tảng để hoàn thiện và phát triển các Tiêu Chí Chứng Nhận Cơ Sở Giữ Trẻ TRS. Các tiêu chí này đã được đưa vào sử dụng từ tháng Sáu 1991 đến tháng Mười 2000.

Các Quy Định Hướng Dẫn về Cơ Sở Giữ Trẻ của TRS được sửa đổi và ban hành vào tháng Mười 2000, áp dụng các đề xuất của một nhóm chuyên trách được thành lập vào năm 1999. Nhóm chuyên trách này gồm có TWC, Ủy Ban, các nhà thầu cung cấp dịch vụ giữ trẻ, và các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ trên toàn tiểu bang. Vào năm 2000, các nội dung sửa đổi chủ yếu cập nhật các quy trình đánh giá và chứng nhận. TWC cập nhật các khung thời gian tái chứng nhận và giám sát cho các cơ sở cung cấp dịch vụ của TRS vào ngày 3 tháng Mười, 2003. Ngoài ra, TWC còn phê chuẩn hai hệ thống chứng nhận được đưa vào phiên bản cập nhật tháng Sáu 2008 của Các Quy Định Hướng Dẫn về Cơ Sở Giữ Trẻ TRS. Cuối cùng, TWC phê chuẩn các nội dung cập nhật của các Quy Định Hướng Dẫn về Cơ Sở Giữ Trẻ TRS vào tháng Bảy 2012, sau khi có thay đổi về các yêu cầu liên quan đến số giờ huấn luyện hàng năm để được Cấp Giấy Phép Hoạt Động Giữ Trẻ.

Sửa Đổi Texas Rising Star (2013 – 2015)

Vào năm 2013, TWC đã triệu tập một nhóm chuyên trách sửa đổi nội dung TRS. Nhóm chuyên trách này được thành lập theo dự luật Hạ Nghị Viện 376 (HB 376), và được Cơ Quan Lập Pháp Texas ký ban hành trong phiên họp lần thứ 83. HB 376 đề ra các mức hoàn trả chi phí cho các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ có chứng nhận TRS và phục vụ các trẻ em được nhận trợ cấp, quy định các mức hoàn trả cao hơn cho các cơ sở cung cấp dịch vụ hội đủ các cấp độ tiêu chuẩn xuất sắc trong phạm vi TRS. Mục đích của Nhóm Chuyên Trách TRS là đề xuất các nội dung sửa đổi đối với Chương Trình TRS. Nhóm chuyên trách này đề nghị nhiều bên hữu quan tham gia dự án và khuyến khích công chúng nhận xét góp ý.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng Chín, 2013, Dự Luật Hạ Nghị Viện 376, phiên họp lần thứ 83 của Cơ Quan Lập Pháp Texas (Phiên Họp Thường Lệ), tu chính Chương 2308 của Bộ Luật Chính Quyền Texas liên quan đến chương trình TRS. Theo nội dung tu chính, Chương 2308 yêu cầu Ủy Ban:

 • Thành lập một nhóm chuyên trách duyệt xét chương trình TRS để đề xuất các nội dung sửa đổi cho chương trình TRS;
 • Đề xuất các quy chế áp dụng các nội dung sửa đổi được đề nghị của nhóm chuyên trách TRS;
 • Thiết lập các mức hoàn trả dần cho các cơ sở cung cấp dịch vụ TRS.
 • Yêu cầu các Ủy Ban Phát Triển Nhân Lực Địa Phương (Các Ủy Ban) phải sử dụng ít nhất 2 phần trăm phân bổ ngân quỹ hàng năm cho các chương trình tiên khởi về dịch vụ giữ trẻ chất lượng; và
 • Dành ngân quỹ cho các Ủy Ban để thuê các chuyên gia đánh giá và chuyên gia cố vấn TRS nhằm hỗ trợ chuyên môn liên quan đến chương trình TRS cho các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ.

Nhóm Chuyên Trách Duyệt Xét Chương Trình TRS

Theo quy định của Bộ Luật Chính Quyền Texas §2308.321, nhóm chuyên trách TRS được giám đốc điều hành của Cơ Quan bổ nhiệm, và theo yêu cầu, gồm có đại diện của các cơ quan sau đây:

 • Ủy Ban Nhân Lực Texas (một đại diện)
 • Cơ Quan phụ trách các Dịch Vụ Bảo Vệ và Trợ Giúp Gia Đình Texas (DFPS) (một đại diện)
 • Cơ Quan Giáo Dục Texas (một đại diện)
 • Hội Đồng Giáo Dục Mầm Non Texas (TELC) (một đại diện)
 • Các cơ sở cung cấp dịch vụ trong chương trình TRS (bốn đại diện)
 • Texas School Ready! (TSR!) Bên tham gia dự án (một đại diện)
 • Các Ủy Ban (một đại diện)
 • Nhân viên ủy ban (ba đại diện)

Nhóm chuyên trách TRS mời các bên hữu quan trên toàn tiểu bang Texas tham gia các cuộc thảo luận của nhóm chuyên trách và đóng góp ý kiến về các đề xuất sửa đổi nội dung chương trình TRS. Các bên hữu quan bao gồm cá nhân từ các tổ chức sau đây:

 • Các Ủy Ban
 • Các nhà thầu cung cấp dịch vụ giữ trẻ của Ủy Ban
 • Các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ
 • Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Trẻ Em
 • Văn Phòng Hợp Tác Tiểu Bang Texas của Chương Trình Head Start
 • Texans Care for Children
 • Hiệp Hội Giáo Dục Trẻ Nhỏ Texas
 • Hiệp Hội Sức Khỏe Tâm Thần Trẻ Sơ Sinh Texas
 • Hiệp Hội Dịch Vụ Giữ Trẻ Có Giấy Phép Hoạt Động Texas
 • Chương Trình Hợp Tác về Hoạt Động Ngoài Giờ Học Texas
 • Sở Dịch Vụ Y Tế Tiểu Bang Texas

Chiếu theo Bộ Luật Chính Quyền Texas §2308.321, nhóm chuyên trách TRS cần phải lưu ý đến các vấn đề sau đây khi đưa ra các đề xuất:

 • Các tiêu chuẩn về phát triển nghiệp vụ đối với các giám đốc và nhân viên trung tâm giữ trẻ, trong đó bao gồm các yêu cầu về huấn luyện và phát triển nghiệp vụ hàng năm;
 • Các yêu cầu về học vấn và kinh nghiệm đối với các chuyên gia đánh giá và chuyên gia cố vấn;
 • Các tiêu chuẩn về học tập ở độ tuổi mầm non và chuẩn bị sẵn sàng đi học;
 • Các quy định hướng dẫn đối với trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi đang tham gia các trung tâm giữ trẻ;
 • Số giờ huấn luyện đối với những người cung cấp dịch vụ giữ trẻ;
 • Các tiêu chuẩn về sân chơi;
 • Các quy định hướng dẫn về phương thức thực hiện tốt nhất dựa trên các tiêu chuẩn đã được phê chuẩn bởi các tổ chức có uy tín trên toàn quốc, trong đó bao gồm Các Tiêu Chuẩn về Kết Quả Hoạt Động của Chương Trình Head Start, Các Tiêu Chuẩn Toàn Quốc về Kết Quả Hoạt Động liên quan đến Sức Khỏe và Bảo Vệ An Toàn, Các Tiêu Chuẩn Chương Trình của Hiệp Hội Quốc Gia Giáo Dục Trẻ Nhỏ và các tiêu chí đánh giá năng lực trình độ, Các Tiêu Chuẩn của Hiệp Hội Quốc Gia về Giữ Trẻ Tại Gia, các tiêu chuẩn của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, các tiêu chuẩn chứng nhận năng lực trình độ toàn quốc; và các tiêu chuẩn chứng nhận Texas School Ready!;
 • Nghiên cứu về phát triển não ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi; và
 • Các chiến lược cấp vốn dài hạn của chương trình TRS, trong đó bao gồm cấp vốn để chi trả:
  • Các chương trình thưởng khuyến khích cho các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ tham gia chương trình TRS; và
  • Các ngân khoản trợ cấp và phần thưởng cho các cơ sở giữ trẻ đạt và duy trì cấp độ dịch vụ chất lượng cao.

Nhóm chuyên trách TRS cũng xem xét công việc của Hội Đồng Mầm Non Texas, cụ thể là:

 • Các đề xuất về Hệ Thống Cải Tiến và Đánh Giá Chất Lượng Texas;
 • Các Quy Định Hướng Dẫn về Học Tập ở Lứa Tuổi Mầm Non cho Trẻ Sơ Sinh, Trẻ Mới Biết Đi, và Trẻ Ba Tuổi; và
 • Các Năng Lực Chủ Chốt đối với các Quản Trị Viên và Những Người Hoạt Động trong Ngành Mầm Non của Tiểu Bang Texas.

Nhóm chuyên trách TRS đề cập đến các chủ đề sau đây:

 • Các yêu cầu tối thiểu về cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ của TRS;
 • Cơ cấu và cách thức chấm điểm của các tiêu chuẩn chương trình TRS;
 • Các yêu cầu tối thiểu để đánh giá và giám sát các cơ sở cung cấp dịch vụ dựa trên các tiêu chuẩn của chương trình TRS, trong đó bao gồm các cơ sở giữ trẻ TRS di dời hoặc mở rộng địa điểm;
 • Tiến hành đánh giá và giám sát các cơ sở được chứng nhận trên toàn quốc và các cơ sở thuộc sự quản lý của Quân Đội Hoa Kỳ;
 • Tiến hành đánh giá và giám sát các cơ sở được chứng nhận trên toàn quốc và các cơ sở thuộc sự quản lý của Quân Đội Hoa Kỳ;
 • Các đề xuất liên quan đến cấp vốn dài hạn cho chương trình TRS.

HB 376 quy định rằng nhóm chuyên trách phải đệ trình các đề xuất thay đổi cho TRS trễ nhất là ngày 1 tháng Năm, 2014, và các quy chế áp dụng các thay đổi đề xuất đó trước ngày 1 tháng Chín, 2014. Các thay đổi đề xuất đối với TRS đã được TWC phê chuẩn vào ngày 27 tháng Một, 2015. Các Quy Định Hướng Dẫn về Chứng Nhận Dịch Vụ Giữ Trẻ TRS là thành quả của nhóm chuyên trách TRS cũng như nhiều bên hữu quan liên quan đến ngành giáo dục mầm non ở trên toàn tiểu bang Texas.