Về Texas Rising Star

Chương trình Ngôi sao đang lên của Texas là một hệ thống đánh giá chất lượng chăm sóc trẻ em (QRIS) dành cho các nhà cung cấp tham gia vào chương trình Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em của Ủy ban Lực lượng Lao động Texas (TWC).

Có chứng nhận Texas Rising Star cho các cơ sở giữ trẻ là Trung Tâm Được Cấp Phép Hoạt Động và Cơ Sở Giữ Trẻ Tại Gia Có Đăng Ký Hoạt Động và Có Giấy Phép Hoạt Động, hội đủ các tiêu chí chứng nhận.

Chương trình Ngôi sao đang lên của Texas cung cấp ba cấp độ chứng nhận chất lượng (2 sao, 3 sao và 4 sao) để khuyến khích các chương trình giữ trẻ và mầm non đạt dần các cấp độ chất lượng cao hơn. Các cấp độ chứng nhận này gắn liền với mức hoàn trả được tăng cường theo thời gian dành cho các trẻ em được nhận trợ cấp.

Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu theo học tại các chương trình giữ trẻ chất lượng cao, các trẻ em tham gia các chương trình mầm non chất lượng cao sẽ được chuẩn bị tốt trước khi đi học hơn là những trẻ em không tham gia các chương trình chất lượng cao. Các Chương trình Chăm sóc Trẻ em và Mầm non được Chứng nhận của Texas Rising Star, cung cấp dịch vụ chất lượng vượt các tiêu chuẩn tối thiểu của ban Quản Lý Hoạt Động Giữ Trẻ (CCR) của Ủy Ban Sức Khỏe và Dịch Vụ Nhân Sinh Texas (HHSC), dễ có thể ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển thể chất, giao tiếp-cảm xúc, và nhận thức của trẻ em hơn.  Trong quá trình hướng đến các cấp độ chứng nhận Texas Rising Star, các chương trình ngày càng có thể tạo ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển của các trẻ em mà họ phục vụ hàng ngày.

Tìm hiểu thêm về điều kiện tiêu chuẩn cho chứng nhận Texas Rising Star.

Lịch sử Texas Rising Star

Phong trào cải tiến và chuẩn hóa chất lượng trong các chương trình giữ trẻ và mầm non bắt đầu từ những năm 1970 tuy nhiên không thúc đẩy mạnh mẽ cho đến những năm 1990, khi các tiểu bang bắt đầu áp dụng các hệ thống cải tiến và xếp hạng chất lượng theo cấp độ (TQRIS) và gắn liền các mức hoàn trả trợ cấp được tăng cường với các cấp độ chất lượng.  Sau đây là tiểu sử ngắn gọn về quá trình phát triển của TQRIS ở Texas:

 • Vào những năm 1980, một nhóm chuyên trách của tiểu bang được thành lập để nghiên cứu và phát triển các tiêu chuẩn cho các chương trình mầm non ở Texas, cung cấp nền tảng thiết lập các tiêu chí Chứng Nhận Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Texas Rising Star.
  • Từ năm 1991 đến 2000, các tiêu chí Chứng Nhận Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Texas Rising Star được sử dụng để đánh giá chất lượng trong các chương trình giữ trẻ và mầm non CCS ở Texas.
  • Vào năm 1999, một nhóm đặc nhiệm tiểu bang mới được thành lập để duyệt xét và sửa đổi các tiêu chí này.
  • Vào tháng Mười năm 2000, Các Quy Định Hướng Dẫn về Chứng Nhận Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Texas Rising Star (Các Quy Định Hướng Dẫn) được công bố, phản ánh các khuyến cáo của nhóm đặc nhiệm, trong đó bao gồm cải tiến các quy trình đánh giá và chứng nhận.
  • Vào năm 2003, TWC cập nhật các khung thời gian tái chứng nhận và giám sát cho các cơ sở giữ trẻ Texas Rising Star.
  • Trong năm 2013, Cơ Quan Lập Pháp Texas trong phiên họp lần thứ 83 đã phê chuẩn Dự Luật Hạ Viện (HB) 376, trong đó yêu cầu TWC:
   • thành lập một nhóm chuyên trách duyệt xét để đề xuất các nội dung sửa đổi cho chương trình Texas Rising Star;
   • thiết lập các mức hoàn trả theo cấp độ tăng dần cho các cấp độ chứng nhận Texas Rising Star; và
   • đài thọ ngân quỹ cho các Hội Đồng Phát Triển Nhân Lực Địa Phương (Hội Đồng) để thuê các chuyên gia đánh giá và chuyên gia cố vấn Texas Rising Star nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình giữ trẻ và mầm non.
  • Vào ngày 27 tháng Một, 2015, TWC đã phê chuẩn các thay đổi theo đề xuất của nhóm đặc nhiệm duyệt xét Texas Rising Star, theo quy định của HB 376. Các nội dung sửa đổi đã được thực hiện đầy đủ tính đến ngày 1 tháng Chín, 2015.
  • Vào năm 2015, của Cơ Quan Lập Pháp thứ 84 của Texas đã thông qua HB 208, yêu cầu TWC thực hiện quy trình đánh giá thường xuyên các tiêu chuẩn chất lượng của Texas Rising Star. TWC đã thông qua các quy tắc thiết lập việc đánh giá Texas Rising Star bốn năm một lần.
  • Vào cuối năm 2015 và đầu năm 2016, TWC đề xuất khuyến khích tiếp tục đóng góp ý kiến về chương trình Texas Rising Star và các nội dung sửa đổi năm 2015. Dựa trên ý kiến đóng góp của các bên hữu quan này, TWC đã sửa đổi các Quy Định Hướng Dẫn nhằm tạo điều kiện giúp quy trình nộp đơn xin và đánh giá diễn ra thông suốt và để làm sáng tỏ cũng như cải tiến các tiêu chí.
  • Trong năm 2018, TWC đã sử dụng Cuộc Nghiên Cứu về Thực Hiện Texas Rising Star để tìm hiểu mức độ đáng tin cậy của bước đánh giá và các yếu tố chỉ báo về tính hợp lệ khi áp dụng ra bên ngoài của các tiêu chí chứng nhận.
  • Vào năm 2019, Texas Rising Star đã trải qua đợt đánh giá bốn năm như sau:
   • TWC đã triệu tập một nhóm chuyên trách để duyệt xét chương trình Texas Rising Star, theo yêu cầu của HB 208. Với sự hỗ trợ của TWC, nhóm đặc nhiệm này đã dẫn dắt một quy trình duyệt xét kéo dài của chương trình, trong đó có sự hợp tác của các bên liên quan trên toàn tiểu bang.
   • Trong tháng Một 2020, Ủy Ban gồm ba thành viên của TWC (Ủy Ban) phê chuẩn cho công bố một loạt các khuyến nghị để công chúng nhận xét. Ủy Ban đã tiến hành bảy cuộc họp công cộng trên toàn tiểu bang vào tháng Hai 2020 về các khuyến nghị này.  Trong thời gian còn lại của năm 2020, TWC đã duyệt xét và cải tiến các tiêu chí chương trình, các công cụ, và nguồn trợ giúp để hỗ trợ việc thực hiện.  Các nội dung sửa đổi được khuyến nghị đối với chương trình Texas Rising Star bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25 tháng Một, 2021.
   • Vào tháng Bảy, 2020, Ủy Ban đã phê chuẩn Khái Niệm Chính Sách (Policy Concept), trong đó đề ra các thay đổi có thể thực hiện đối với Texas Rising Star để công chúng duyệt xét và đóng góp ý kiến.
   • Vào tháng Mười 2020, các quy chế đề xuất về những thay đổi đối với Texas Rising Star đã được công bố, và vào tháng Một 2021, các quy chế chính thức cuối cùng và Các Quy Định Hướng Dẫn Texas Rising Star cập nhật đã được thông qua
   • Các nội dung sửa đổi của chương trình Texas Rising Star bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25 tháng Một, 2021.
  • Vào tháng 9 năm 2021, Cơ Quan Lập Pháp của Texas đã ban hành HB 2607, trong đó:
   • yêu cầu tất cả các chương trình giữ trẻ trong chương trình Dịch Vụ Giữ Trẻ của TWC phải tham gia Texas Rising Star; và
   • chỉ đạo TWC đưa vào mức xếp hạng Cấp Độ Sơ Cấp cho các chương trình giữ trẻ và mầm non, và thiết lập khoảng thời gian tối đa mà nhà cung cấp có thể tham gia CCS ở Cấp Độ Sơ Cấp.
  • Vào tháng 9 năm 2022, Ủy Ban đã thông qua các nội dung sửa đổi đối với các quy tắc về Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em theo Chương 809 của TWC để thực hiện các yêu cầu mới. Có hiệu lực từ ngày 3 tháng Mười năm 2022, tất cả các chương trình giữ trẻ và mầm non CCS phải tham gia chương trình Texas Rising Star. Để trở thành nhà cung cấp dịch vụ CCS, các chương trình giữ trẻ và mầm non phải:
   • đáp ứng được ngưỡng điểm ấn định Cấp Độ Sơ Cấp; và
   • đạt ít nhất mức chứng nhận Hai Sao trong vòng 24 tháng.