Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện

Như được cung cấp trong Bộ luật Chính phủ Texas §2308.3155, chương trình Texas Rising Star là một hệ thống đánh giá chất lượng chăm sóc trẻ em của các chương trình chăm sóc trẻ em và học tập sớm tham gia vào chương trình Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em của Ủy ban Nhân lực Texas (TWC).

Tất cả các chương trình yêu cầu chứng nhận Texas Rising Star phải:
 • có một thỏa thuận tích cực với Hội đồng quản trị để chấp nhận các giới thiệu từ chương trình Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em twc và đáp ứng các yêu cầu về Chỉ định Cấp độ Đầu vào một chỉ định Pre-Star hiện tại;
 • có giấy phép hoặc đăng ký hoạt động vĩnh viễn (không hết hạn) từ CCR*;
 • có ít nhất 12 tháng lịch sử cấp phép hoạt động với CCR*;
 • thể hiện việc tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn tối thiểu của CCR* trong 12 tháng vừa qua theo Mẫu Sàng Lọc Ban Đầu Texas Rising Star; và
 • bảo đảm rằng tài khoản giám đốc trung tâm được lập trong hệ thống Đăng Ký Nhân Lực và giám đốc khuyến khích các nhân viên lập tài khoản cá nhân trong phạm vi hệ thống Đăng Ký Nhân Lực.
* Các chương trình không được quy định bởi CCR nhưng được quy định bởi quân đội Hoa Kỳ trạng thái tốt cũng đủ điều kiện để được chứng nhận Texas Rising Star.

Cơ quan Quản Lý Hoạt Động Giữ Trẻ thuộc Ủy Ban Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (HHSC) là cơ quan quản lý và cấp phép hoạt động giữ trẻ cho tiểu bang Texas.

Các tiêu chuẩn CCR đề ra các yêu cầu cấp phép hoạt động tối thiểu mà tất cả các chương trình giữ trẻ và mầm non phải tuân thủ. Nếu một chương trình mầm non lặp lại các sai phạm về cấp phép hoạt động, CCR có thể đưa chương trình đó vào diện cần khắc phục sai phạm. CCR có thể đưa ra quyết định đình chỉ hoặc hủy giấy phép, trong đó bao gồm hủy hoặc đình chỉ giấy phép hoạt động nếu:

 • các sai phạm không được khắc phục kịp thời;
 • có các sai phạm lặp lại nhiều lần; hoặc
 • có sự cố hay một sai phạm gây nguy hiểm tức thời đối với trẻ em.

Do đó, như quy định trong luật §809.131, các chương trình mầm non được CCR đưa vào diện cần khắc phục hoặc đình chỉ/hủy bỏ giấy phép hoạt động sẽ tự động được thấy là không thể hiện việc thường xuyên tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu về cấp phép hoạt động và do đó không hội đủ điều kiện tham gia chương trình Texas Rising Star.

Các chương trình có chứng nhận Texas Rising Star muốn đáp ứng các tiêu chuẩn vượt các tiêu chuẩn tối thiểu của CCR và phải chứng minh luôn tuân thủ các yêu cầu tối thiểu về cấp phép hoạt động của tiểu bang.  Các chương trình được sàng lọc để bảo đảm việc tuân thủ yêu cầu cấp phép trong 12 tháng gần đây nhất trước khi đánh giá và theo quý ba tháng.

Các tiêu chuẩn điều kiện khác là:

 • có chưa tới tổng cộng 15 sai phạm ở Mức Độ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao dựa trên CCR
 • không thuộc diện Khắc Phục Sai Phạm hoặc Thông Báo Đình Chỉ của Hội Đồng
 • không bị phạt vì vi phạm tiêu chuẩn tối thiểu hiện hành về vũ khí của CCR
Xem biểu mẫu sàng lọc của từng loại sở để có chứng nhận Texas Rising Star ban đầu: Chương trình tại Trung tâm, Các gia đình giữ trẻ, hoặc các Chương trình Sau giờ học

Các Sai Phạm Giảm Cấp Độ Sao

Các chương trình không đủ điều kiện để yêu cầu đánh giá ban đầu cho Texas Rising Star nếu bất kỳ thiếu sót nào được liệt dưới đây được trích dẫn trong thời gian cấp phép CCR 12 tháng gần đây nhất. Các chương trình hiện đang Texas Rising Star sẽ bị giảm cấp sao cho mỗi thiếu sót được trích dẫn trong thời gian cấp phép CCR 12 tháng gần đây nhất. Các chương trình được chứng nhận hai sao sẽ được đưa vào tình trạng đình chỉ.
Các Sai Phạm dẫn đến Giảm Cấp Độ Sao - Các Trung Tâm
 • 635: Các Lần Kết Án Phạm Tội hoặc Kết Luật của Cơ Quan đăng Ký Trung Ương [Cao]
 • 641: Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch – Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ Trực Tiếp [Cao]
 • 1201(4): Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Giữ Trẻ— Bảo Đảm Không Có Trẻ Em Nào Bị Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi Dụng [Cao]
 • 1201: Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Giữ Trẻ – Báo Cáo Các Trường Hợp Nghi Ngờ Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi Dụng Trẻ Em [Cao]

 

Các Sai Phạm dẫn đến Giảm Cấp Độ Sao - Các Gia Đình Giữ Trẻ
 • 635: Các Lần Kết Án Phạm Tội hoặc Kết Luật của Cơ Quan đăng Ký Trung Ương [Cao]
 • 641: Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch – Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ Trực Tiếp [Cao]
 • 207: Báo Cáo Hành Động Nghi Ngờ Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi Dụng Trẻ Em [Cao]
 • 1501(a)(3): Trách Nhiệm của Nhân Viên Giữ Trẻ— Bảo Đảm Không Có Trẻ Em Nào Bị Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi Dụng [Cao]

 

Các Sai Phạm dẫn đến Giảm Cấp Độ Sao - Các Chương Trình dành cho Trẻ Em ở Độ Tuổi Đi Học
 • 635: Các Lần Kết Án Phạm Tội hoặc Kết Luật của Cơ Quan đăng Ký Trung Ương [Cao]
 • 641: Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch  [Cao]
 • 1201: Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Giữ Trẻ— Bảo Đảm Không Có Trẻ Em Nào Bị Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi Dụng [Cao]
 • 1201: Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Giữ Trẻ – Báo Cáo Các Trường Hợp Nghi Ngờ Ngược Đãi, Bỏ Bê, hoặc Lợi Dụng Trẻ Em [Cao]

 

Các Sai Phạm trong quá trình Thử Thách

Chương trình giữ trẻ không đủ điều kiện để yêu cầu đánh giá cho Texas Rising Star nếu chương trình bất kỳ thiếu sót nào được liệtdưới đây trong lịch sử tuân thủ cấp phép CCR 12 tháng gần đây nhất. Các chương trình hiện đang có chứng nhận Texas Rising Star sẽ được đưa vào diện thử thách sáu tháng nếu bị phạt bất kỳ sai phạm nào đã ghi nhận trong giai đoạn được CCR cấp phép 12 tháng gần đây nhất.
Các Sai Phạm dẫn đến Thử Thách - Các Trung Tâm
 • 621: Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch – Nộp Các Đề Nghị [Cao]
 • 1003: Trách Nhiệm của Giám Đốc [(1), (3–6) Cao (2) Trung bình]
 • 1201: Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Giữ Trẻ – Thể Hiện Năng Lực, Khả Năng Suy Xét Tốt, Khả Năng Tự Chủ [Cao]
 • 1203: Các Trách Nhiệm của Nhân Viên Giữ Trẻ – Giám Sát Trẻ Em [Cao]
 • 1315: Các Yêu Cầu về Sơ Cứu và Hồi Sức Tim Phổi (CPR) [Trung bình – Cao]
 • 2805: Các hình thức phạt bị nghiêm cấm áp dụng [Cao]
 • 3805(a): Cho Dùng Thuốc—Cách Cho Dùng Thuốc [Cao]
 • 3805(b): Cho Dùng Thuốc—Cách Cho Dùng Thuốc [(2) Cao; (1), (3) Trung bình – Cao]

 

Các Sai Phạm dẫn đến Thử Thách - Các Các Gia Đình Giữ Trẻ
 • 621: Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch – Nộp Các Đề Nghi [Cao]
 • 207 (1–3), (5–7): ác Trách Nhiệm của Người Chăm Sóc Chính [(6) Cao; (1–3), (7) Trung bình – Cao, (5) Trung bình]
 • 1501(c)(1): Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Giữ Trẻ – Thể Hiện Năng Lực, Khả Năng Suy Xét Tốt, Khả Năng Tự Chủ [Cao]
 • 1501(4): Các Trách Nhiệm của Nhân Viên Giữ Trẻ – Giám Sát Trẻ Em [Cao]
 • 1313: Sơ Cứu và Hồi Sức Tim Phổi (CPR) [Cao]
 • 2705: Các hình thức phạt bị nghiêm cấm áp dụng [Cao]
 • 3605: Cho Dùng Thuốc—Cách Cho Dùng Thuốc [Cao]
 • 3605: Cho Dùng Thuốc [(2) Cao; (1), (3) Trung bình – Cao]

 

Các Sai Phạm dẫn đến Thử Thách - Các Các Chương Trình dành cho Trẻ Em ở Độ Tuổi Đi Học
 • 621: Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch  [Cao]
 • 1005(a)(1)–(6): Trách Nhiệm của Giám Đốc [Trung bình – Cao]
 • 1201: Các Trách Nhiệm của Nhân Viên và Nhân Viên Giữ Trẻ – Thể Hiện Năng Lực, Khả Năng Suy Xét Tốt, Khả Năng Tự Chủ [Cao]
 • 1203: Các Trách Nhiệm của Nhân Viên Giữ Trẻ – Giám Sát Trẻ Em [Cao]
 • 1315: Các Yêu Cầu về Sơ Cứu và Hồi Sức Tim Phổi (CPR) [Trung bình – Cao]
 • 2105: Các hình thức phạt bị nghiêm cấm áp dụng [Cao]
 • 2655: Cho Dùng Thuốc—Cách Cho Dùng Thuốc [Cao]
 • 2655(b): Cho Dùng Thuốc—Cách Cho Dùng Thuốc [(2) Cao; (1), (3) Trung bình – Cao]

 

Theo CCR, các sai phạm không được đăng trên website cho đến sau khi quy trình kháng cáo đã hoàn tất. Sau khi sai phạm được đăng trên website của CCR, đó được coi là sai phạm chính thức, và bước khắc phục của Texas Rising Star sẽ được áp dụng thích hợp.

Nếu một tiêu chuẩn cụ thể về cấp phép được liệt kê trong mẫu sàng lọc, chẳng hạn như 746.3805(a), chỉ có tiêu chuẩn cụ thể đó sẽ áp dụng, trong khi nếu cả mục được liệt kê, chứ không phải là một tiêu chuẩn cụ thể, chẳng hạn như 746.280, thì bất kỳ sai phạm nào ghi nhận trong toàn bộ mục đó sẽ áp dụng.

Tìm hiểu thêm về tác động của những khiếm khuyết đối với trạng thái Ngôi sao đang lên của Texas trong Hướng dẫn, Phần 4 Bảng 4.1 và 4.2.

Trạng thái tạm ngưng

Trạng thái tạm ngưng xảy ra khi một chương trình được chứng nhận giảm xuống dưới mức Hai sao.  Một chương trình chăm sóc trẻ emhọc tập sớm được đưa vào tình trạng đình chỉ vẫn được coi là tham gia Texas Rising Star, nhưng chúng không còn được coi được chứng nhận không đủ điều kiện để được chỉ định Cấp độ Đầu vào.
Các chương trình về tình trạng đình chỉ sẽ đủ điều kiện để đánh giá lại sau sáu tháng kể từ khi bắt đầu đình chỉ, miễn không thiếu sót cấp phép bổ sung nào được ghi nhận trong các phần 3, 4 / hoặc 5 của biểu mẫu sàng lọc được trích dẫn trong thời gian đình chỉ.  Chương trình phải tuân thủ các yêu cầu về tính đủ điều kiện yêu cầu đánh giá lại trong vòng 15 tháng kể từ khi tác động đình chỉ.
Các chương trình giữ trẻ học tập sớm không thể thoát khỏi tình trạng đình chỉ trước tháng thứ chín của việc đình chỉ sẽ không thể nhận được sự giới thiệu mới của gia đình Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em, trừ khi chương trình giữ trẻ nằm trong sa mạc chăm sóc trẻ em hoặc phục vụ một nhóm dân số không được phục vụ theo định nghĩa phê duyệt của TWC.

Các Chương Trình Mầm Non Có Chứng Nhận Toàn Quốc và Chứng Nhận của Bộ Quốc Phòng

Các Chương Trình Giữ Trẻ và Mầm Non do Bộ Quốc Phòng Điều Hành

Các sở do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD) vận hành giám sát phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao do DoD thiết lập giám sát. Do đó, các sở do DoD điều hành nhận được chứng nhận Bốn sao không yêu cầu gửi yêu cầu chứng nhận hoặc đánh giá. Các cơ sở do DoD điều hành không phải tuân thủ hoặc được giám sát bởi CCR nên không cần phải qua quy trình sàng lọc. Ngoài ra, các cơ sở do DoD điều hành không cần phải theo bước quy trình giám sát hàng năm không báo trước hoặc buổi tới cơ sở tái đánh giá cơ sở 3 năm một lần. Xin lưu ý rằng các chương trình tham gia vào chương trình Chăm sóc Trẻ em Quân đội ở Vùng lân cận của Bạn (MCCYN) không được coi là do DoD điều hành vì chúng được CCR quản lý và giám sát. Các chương trình này được DoD yêu cầu phải được công nhận trên toàn quốc và sẽ tuân theo các hướng dẫn dành cho các chương trình được công nhận trên toàn quốc do TWC công nhận. Để biết thêm thông tin về MCCYN, hãy truy cập: Military Programs – Child Care Aware® of America
hiệu lực từ ngày 3 tháng 2022 năm XNUMX, Texas bắt đầu tham gia vào chương trình MCCYN-Plus. Chương trình này cho phép các chương trình Texas Rising Star Three- Four-Star tham gia vào chương trình MCCYN-Plus. Các chương trình chăm sóc trẻ em học tập sớm Texas chỉ định MCCYN-Plus không bắt buộc phải được công nhận trên toàn quốc sẽ tuân theo các hướng dẫn chứng nhận cho các chương trình không được công nhận trên toàn quốc. Để biết thêm thông tin về chuyến thăm MCCYN-Plus: MCCYN-PLUS Initiative (QRIS) – Child Care Aware® of America

Các Chứng Nhận Toàn Quốc được TWC Công Nhận

Các chương trình giữ trẻ và mầm non có chứng nhận toàn quốc được TWC công nhận sẽ có một buổi Đánh Giá Ban Đầu được điều chỉnh. Các cơ sở này phải hội đủ các tiêu chuẩn điều kiện của Texas Rising Star và phải tuân thủ quy định của CCR cũng như được CCR theo dõi giám sát, và do đó, sẽ thường xuyên được kiểm tra sàng lọc lịch sử cấp phép hoạt động. Ngoài ra, các chương trình có chứng nhận được công nhận cần phải tuân thủ các bước thủ tục cho buổi tới theo dõi giám sát hàng năm và các buổi đánh giá tái chứng nhận như trình bày chi tiết trong Mục 3 của các Quy Định Hướng Dẫn này. Nhân viên Texas Rising Star cũng sẽ xác minh diện chứng nhận toàn quốc của chương trình ít nhất mỗi năm một lần.

TWC công nhận các dạng chứng nhận toàn quốc sau đây:

 • Hiệp Hội Quốc Gia về Giáo Dục Trẻ Nhỏ (NAEYC)
 • Hiệp Hội Quốc Gia về Giữ Trẻ Tại Gia (NAFCC)
 • Chứng Nhận Chương Trình Mầm Non Toàn Quốc (NECPA)
 • Ủy Ban Chứng Nhận Toàn Quốc về Chăm Sóc và Giáo Dục Trẻ Nhỏ (NAC)
 • Hội Đồng Chứng Nhận (COA)
 • Các Tiêu Chuẩn Mầm Non Chất Lượng Cognia (trước đây là AdvancED) (QELS)
 • Hiệp Hội Các Trường Công Giáo Quốc Tế (ACSI)
 • Các chương trình Early Head Start và/hoặc Head Start do CCR quản lý

Lưu ý: Lưu ý: Danh sách này có thể thay đổi.

Các tổ chức chứng nhận toàn quốc muốn được TWC công nhận sẽ cần phải hoàn tất Quy Trình Công Nhận Chứng Nhận Texas Rising Star trong phạm vi Các Quy Định Hướng Dẫn Texas Rising Star.

trình chứng nhận

Các chương trình chăm sóc trẻ em học tập sớm được TWC công nhận trên toàn quốc muốn tham gia Texas Rising Star phải hoàn thành những điều sau đây khi đánh giá ban đầu sau khi được chứng nhận lại:
 •  

  Yêu cầu mẫu chứng nhận Texas Rising Star
 • Mẫu Điền Sàng Lọc Texas Rising Star, áp dụng cho loại hình cơ sở
 • Bản sao giấy chứng nhận mới nhất và hiện còn giá trị về chứng nhận toàn quốc

Tất cả các chương trình mầm non được chứng nhận toàn quốc, ngoài các cơ sở do Bộ Quốc Phòng điều hành và giám sát, đều thuộc sự quản lý và giám sát của CCR, qua thủ tục sàng lọc, và bắt buộc phải tuân thủ các quy trình thủ tục cho Đánh Giá Lần Đầu, buổi tới Giám Sát Hàng Năm, và Đánh Giá Tái Chứng Nhận. Nhân viên Texas Rising Star cũng sẽ xác minh diện chứng nhận toàn quốc của chương trình ít nhất mỗi năm một lần.