Cải Tiến Chất Lượng

Hệ Thống Cải Tiến Chất Lượng Theo Cấp Độ Tăng Dần

Ở Texas, các chương trình giữ trẻ và mầm non phải tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu do CCR đề ra.  Các tiêu chuẩn này giúp bảo đảm sức khỏe và an toàn của các trẻ em được trông nom chăm sóc ở bên ngoài gia đình các em.  Là cơ quan cấp phép và quản lý hoạt động giữ trẻ cho Texas, CCR giám sát các chương trình để bảo đảm chấp hành các tiêu chuẩn tối thiểu và có thể có các biện pháp kỷ luật mang tính khắc phục sai phạm hoặc phạt khi các chương trình không tuân thủ.  CCR cũng cung cấp dữ liệu thanh tra và cấp phép quan trọng này cho công chúng.

Để tham gia vào chương trình Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em của TWC, các chương trình chăm sóc trẻ em phải đạt được chỉ định Entry Level bằng cách chứng minh tỷ lệ tuân thủ cao với các tiêu chuẩn tối thiểu của CCR. Texas Rising Star cung cấp bước tiếp theo.
Để một chương trình học tập sớm đáp ứng duy trì các tiêu chí chứng nhận Texas Rising Star, chương trình phải chứng minh sự tuân thủ nhất quán với các tiêu chuẩn tối thiểu của CCR.

Texas Rising Star nhằm mục đích cải tiến chất lượng của các chương trình giữ trẻ và mầm non và qua đó giúp trẻ em phát triển tốt hơn cũng như chuẩn bị sẵn sàng đi học.

Texas Rising Star cung cấp một phương pháp có hệ thống để đánh giá, cải tiến và truyền đạt cấp độ chất lượng trong các chương trình giũ trẻ và mầm non.  Texas Rising Star chấm điểm các chương trình đáp ứng được một loạt các tiêu chuẩn đề ra.  Các tiêu chuẩn này vượt các tiêu chuẩn tối thiểu do CCR đề ra.  Qua việc tham gia Texas Rising Star, các chương trình tham gia một quy trình không ngừng cải tiến chất lượng.

Là hệ thống đánh giá và cải tiến chất lượng, Texas Rising Star bao gồm các thành phần chủ chốt sau đây:

    • Các tiêu chí hoặc tiêu chuẩn dễ hiểu, có thể đánh giá được, và có thể kiểm tra xác nhận được
    • Tinh thần trách nhiệm và giám sát minh bạch để đánh giá thành tích cũng như việc luôn chấp hành các tiêu chuẩn chất lượng và hợp thức hóa điểm số đã chấm
    • Hỗ trợ để khuyến khích tham gia và cải tiến chất lượng, trong đó bao gồm huấn luyện, hỗ trợ chuyên môn, cố vấn, và các cơ hội học hỏi đồng nghiệp
    • Giáo dục khách hàng giúp các gia đình và cộng đồng hiểu tầm quan trọng của chất lượng trong các chương trình giữ trẻ và mầm non
    • Các hình thức thưởng khuyến khích bằng tài chánh để giúp các chương trình cải tiến môi trường học tập, đạt điểm cao hơn, và duy trì chất lượng lâu dài

Tìm hiểu thêm về cải tiến chất lượng Texas Rising Star.

Tìm một Chương Trình có Chứng Nhận

Tìm một chương trình có chứng nhận Texas Rising Star.

Quý vị đang tìm một chương trình mầm non có chứng nhận Texas Rising Star trong khu vực của quý vị? 

Dưới đây là bản đồ mà quý vị có thể phóng to/thu nhỏ để xem các vùng cụ thể, và nhấp vào bất kỳ biểu tượng nào để xem thông tin chi tiết về chương trình mầm non có chứng nhận Texas Rising Star, được chú giải bằng dấu chấm màu. Quý vị cũng có thể lựa chọn khu vực nhân lực địa phương của tiểu bang mà quý vị muốn xem và cấp độ chứng nhận (Hai, ba hoặc bốn sao) của các chương trình được chứng nhận.

Bản đồ các chương trình mầm non có chứng nhận Texas Rising Star ở trong trang này sẽ được cập nhật hàng tháng. Để xác nhận chứng nhận của một chương trình, vui lòng liên lạc với ủy ban phát triển nhân lực tại địa phương của quý vị.

Tải xuống dữ liệu bản đồ TRS