Các Mức Hoàn Trả Được Tăng Cường

Chứng nhận Texas Rising Star sẽ mang lại nhiều lợi ích!

Khi sử dụng công cụ tính toán thu nhập ở dưới, các chương trình mầm non có thể biết được việc có chứng nhận Texas Rising Star có thể mang lại những lợi ích gì cho chương trình của họ.

Công cụ tính toán này ước tính tác động doanh thu đối với mỗi cấp độ sao dựa trên dạng cơ sở của chương trình mầm non đó và các mức hoàn trả hiện tại của khu vực theo ủy ban nhân lực địa phương (ghi trong phần Các Mức Hoàn Trả FY24 Toàn Tiểu Bang).

Chỉ cần hoàn thành 3 bước trong tờ thực hành tính toán để biết mức doanh thu thêm ước tính có thể nhận được.

 

Công Cụ Tính Toán Doanh Thu Texas Rising Star