Các Quy Định Hướng Dẫn về Chứng Nhận Texas Rising Star

Các Quy Định Hướng Dẫn về Chứng Nhận Texas Rising Star được Ủy Ban Phát Triển Nhân Lực và nhân viên nhà thầu cung cấp dịch vụ giữ trẻ sử dụng để đánh giá và cung cấp trợ giúp chuyên môn cho các chương trình mầm non muốn được chứng nhận Texas Rising Star. Các quy định hướng dẫn có các tiêu chí về năng lực trình độ và kinh nghiệm huấn luyện của giám đốc và nhân viên, các hoạt động giao tiếp tương tác giữa giáo viên-trẻ em, quản lý chương trình, khuyến khích gia đình tham gia và giáo dục thông tin cho gia đình, và các môi trường học tập trong nhà/ngoài trời.

Tải xuống Hướng dẫn Texas Rising Star

 

Tóm Tắt về các Tiêu Chí Chứng Nhận Texas Rising Star

Dưới đây là phần tóm tắt về các tiêu chí chứng nhận Texas Rising Star đã sửa đổi, dựa trên các mặt đánh giá sau đây:

    • Các mặt đánh giá “đạt” hoặc “không đạt” theo cơ cấu là bắt buộc để có chứng nhận ở bất kỳ cấp độ nào (Hai, Ba, hoặc Bốn Sao)
    • Các mặt đánh giá theo điểm theo hình thức lượng hóa được chấm điểm theo thang điểm từ 0–3 để xác định cấp độ sao

Mỗi hạng mục phụ có các mặt đánh giá bắt buộc, chỉ có các mặt đánh giá theo điểm, hoặc kết hợp cả hai.

Hạng Mục 1: Trình Độ Năng Lực và Kinh Nghiệm Huấn Luyện của Giám Đốc và Nhân Viên

Các mặt đánh giá liên quan đến trình độ học vấn, kinh nghiệm, và huấn luyện của tất cả các nhân viên, trong đó bao gồm các giám đốc:

Hạng Mục Phụ Các Mặt Đánh Giá Theo Cơ Cấu?
(Đạt/Không Đạt)
Các Mặt Đánh Giá theo Điểm?
(Chấm điểm từ 0-3 điểm)
Trình Độ Năng Lực và Kinh Nghiệm Huấn Luyện của Giám Đốc
Trình Độ Năng Lực, Giới Thiệu Thông Tin, và Huấn Luyện của Nhân Viên

Hạng Mục 2: Các Hoạt Động Giao Tiếp Tương Tác giữa Giáo Viên -Trẻ Em

Các mặt đánh giá liên quan đến sĩ số nhóm, tỷ lệ nhân viên giữ trẻ-trẻ em, và chất lượng giao tiếp tương tác giữa giáo viên và các trẻ em trong lớp:

Hạng Mục Phụ Các Mặt Đánh Giá Theo Cơ Cấu?
(Đạt/Không Đạt)
Các Mặt Đánh Giá theo Điểm?
(Chấm điểm từ 0-3 điểm)
Sĩ Số Nhóm/Tỷ Lệ Nhân Viên (chỉ áp dụng cho chương trình tại trung tâm) Không
Phong Cách Ấm Áp và Hiểu Ý Không
Trợ Giúp và Tạo Điều Kiện về Ngôn Ngữ Không
Các Giao Tiếp Tương Tác và Dạy Dỗ qua Vui Chơi Không
Hỗ Trợ Sự Điều Tiết của Trẻ Em Không
Các Hình Thức và Phương Pháp Giảng Dạy Không

Hạng Mục 3: Quản Lý Chương Trình

Các mặt đánh giá liên quan đến giáo dục và khuyến khích phụ huynh cũng như các gia đình tham gia chương trình và cách thức quản lý chương trình:

Hạng Mục Phụ Các Mặt Đánh Giá Theo Cơ Cấu?
(Đạt/Không Đạt)
Các Mặt Đánh Giá theo Điểm?
(Chấm điểm từ 0-3 điểm)
Giáo Dục Phụ Huynh  Có  Có
Sự Tham Gia của Phụ Huynh  Có  Có
Quản Lý Chương Trình  Có  Có

Hạng Mục 4: Các môi trường trong nhà và ngoài trời

Các mặt đánh giá liên quan đến phương tiện thiết bị, tài liệu và dụng cụ học tập, và cách bài trí môi trường học tập ở trong nhà và ngoài trời:

Hạng Mục Phụ Các Mặt Đánh Giá Theo Cơ Cấu?
(Đạt/Không Đạt)
Các Mặt Đánh Giá theo Điểm?
(Chấm điểm từ 0-3 điểm)
Các Môi Trường Học Tập Trong Nhà Không
Các Môi Trường Học Tập Ngoài Trời Không

Tìm hiểu thêm về các cấp độ và cách thức chấm điểm Texas Rising Star.