Đánh Giá Chương Trình Texas Rising Star

Các Hình Thức Đánh Giá Chương Trình Texas Rising Star

Texas Rising Star yêu cầu một số hình thức tới cơ sở trực tiếp để đánh giá và theo dõi giám sát chất lượng của các chương trình giữ trẻ và mầm non có chứng nhận của Texas Rising Star. Các chương trình cần lưu ý rằng trong bất kỳ buổi đánh giá nào sau buổi đánh giá ban đầu, nếu các mặt đánh giá bắt buộc không đạt yêu cầu, thì cơ sở đó sẽ mất chứng nhận Texas Rising Star.

Trước tất cả các đợt đánh giá, nhân viên Texas Rising Star sẽ điền mẫu sàng lọc thích hợp.  Tìm hiểu thêm về mẫu sàng lọc.

Buổi Đánh Giá Ban Đầu

Buổi Đánh Giá Ban Đầu là buổi đánh giá toàn diện về tất cả các mặt Texas Rising Star. Chuyên gia cố vấn xác nhận tất cả các mặt đánh giá bắt buộc, chẳng hạn như các văn bản chính sách, đều được kiểm tra xác nhận. Chuyên gia đánh giá đánh giá các mặt theo điểm, chẳng hạn như giao tiếp tương tác giữa giáo viên-trẻ em và các môi trường trong các khoảng thời gian đánh giá riêng và một nửa giờ đồng hồ cho mỗi lớp học. Các chương trình có thể không được chứng nhận nếu chỉ duyệt xét các mặt đánh giá cơ cấu (bắt buộc).

Các chuyên gia đánh giá Texas Rising Star đánh giá chương trình tổng thể bằng Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Cơ Sở (FARF) và mỗi lớp học có Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Lớp Học phù hợp với độ tuổi (CARF) bằng cách chấm điểm mỗi mặt đánh giá thích hợp áp dụng cho loại hình cơ sở đó và/hoặc nhóm tuổi của lớp. Sau đó, chuyên gia đánh giá nhập điểm đánh giá vào hệ thống CLI Engage, từ đó tạo chứng nhận cấp độ sao chính thức của chương trình.

CLI Engage cũng sử dụng điểm của chương trình để lập báo cáo mà các chuyên gia cố vấn có thể sử dụng để giúp hoàn thiện CQIP của chương trình đó.

Các Cơ Sở Có Chứng Nhận Toàn Quốc

Sau khi nhận được các giấy tờ đơn xin, các cơ sở được chứng nhận toàn quốc sẽ có một buổi Đánh Giá Ban Đầu được điều chỉnh, trong đó chuyên gia đánh giá sẽ quan sát và chấm điểm các Hạng Mục 2 và 4 cho tất cả các lớp học. Các hạng mục 1 và 3 không được quan sát/đánh giá trong đợt Đánh Giá Lần Đầu.

 

Buổi Tới Giám Sát Hàng Năm

Chuyến thăm giám sát hàng năm (giám sát hàng năm) không được báo trước và phải được tiến hành trước ngày kỷ niệm hàng năm của ngày bắt đầu chứng nhận Texas Rising Star. Các chương trình sẽ nhận được hai chuyến thăm giám sát hàng năm trong suốt thời gian chứng nhận ba năm của họ.

Việc giám sát hàng năm không báo trước là bắt buộc theo §809.133(d)(1)—không có khung thời gian hai tuần đối với các buổi tới giám sát hàng năm, và thời điểm tới cơ sở sẽ do Texas Rising Star hoàn toàn quyết định. Trước khi có buổi tới giám sát hàng năm, chuyên gia đánh giá cũng sẽ điền Mẫu Sàng Lọc Texas Rising Star thích hợp để duyệt xét lịch sử cấp phép CCR gần đây của chương trình cũng như xác định có ảnh hưởng nào đối với diện chứng nhận của chương trình hoặc yêu cầu tư vấn hay không.

Quan Sát Lớp Học

Chuyên gia đánh giá sẽ quan sát và đánh giá 50 phần trăm các lớp học, trong đó bao gồm ít nhất một lớp học cho mỗi nhóm tuổi và bất kỳ lớp học mới nào được bổ sung thêm kể từ lần đến cơ sở trước đó. Các lớp học mới bổ sung và các lớp học có sự thay đổi giáo viên sẽ được ưu tiên quan sát.

 

Trình Độ Năng Lực và Kinh Nghiệm Huấn Luyện của Giám Đốc và Nhân Viên

Trong buổi tới giám sát hàng năm, chuyên gia đánh giá sẽ xem xét tất cả các hồ sơ nhân viên. Trong buổi tới cơ sở, nếu chuyên gia đánh giá thấy rằng đã có thay đổi về giám đốc và giám đốc hoặc nhân viên giữ trẻ hiện tại không đáp ứng được các yêu cầu về cấp độ sao hiện tại của chương trình, thì chương trình sẽ phải ký Thỏa Thuận Cải Tiến Dịch Vụ (SIA) trong sáu tháng để giúp chương trình giữ cấp độ sao hiện tại.  Ngoài ra, quy trình tương tự sẽ xảy ra đối với các chương trình có tỷ lệ thay đổi giáo viên giữa các lần tới cơ sở. Năng lực trình độ của tất cả các nhân viên mới được xem xét và chấm điểm nếu thích hợp.  Tìm hiểu thêm về SIA.

 

Kết Quả của Buổi Tới Giám Sát Hàng Năm

Kết quả giám sát hàng năm sẽ không ảnh hưởng đến chứng nhận cấp độ sao của chương trình. Mà điểm được sử dụng để thiết lập CQIP, hoặc SIA, nếu thích hợp, để giúp chương trình duy trì hoặc tăng cấp độ sao.  Tìm hiểu thêm về Cải Tiến Chất Lượng .

Việc giám sát hàng năm cũng có thể dẫn đến quan sát các cải tiến đáng kể về chất lượng chăm sóc trẻ em của chương trình đó. Trong các trường hợp này, nhân viên Texas Rising Star sẽ làm việc với giám đốc để xác định có nên tiến hành một buổi đánh giá toàn diện trong tương lai để tăng cấp độ sao hay không (xem phần Đánh Giá Cấp Độ Sao trong mục này).

 

Các Cơ Sở Có Chứng Nhận Toàn Quốc

Chuyên gia đánh giá sẽ thực hiện các buổi quan sát lớp học như đã ghi.  Đối với các chương trình có chứng nhận toàn quốc, Hạng Mục 1 và 3 không được quan sát/đánh giá trong giai đoạn giám sát hàng năm.

 

Đánh Giá Tái Chứng Nhận

Chứng nhận Texas Rising Star có giá trị trong ba năm. Đánh Giá Tái Chứng Nhận sẽ diễn ra trễ nhất là 3 năm sau tháng tiến hành đánh giá cơ sở toàn diện và chứng nhận trước đó cho bất kỳ chương trình nào có chứng nhận Texas Rising Star.

Trừ các chương trình có chứng nhận toàn quốc được TWC công nhận, bước đánh giá tái chứng nhận đòi hỏi 100 phần trăm lớp học được đánh giá, tất cả các mặt đánh giá bắt buộc đã được kiểm tra xác nhận, và tất cả các mặt đánh giá theo điểm đã được chấm điểm cho tất cả các hạng mục.

Cấp độ sao của chương trình trước khi có bước Đánh Giá Tái Chứng Nhận không ảnh hưởng đến kết quả đánh giá; các chương trình có thể mất, giành được, hoặc giữ nguyên cấp độ sao sau khi thực hiện bước Đánh Giá Tái Chứng Nhận.

Các chương trình có chứng nhận Texas Rising Star có trách nhiệm nộp đơn xin chứng nhận Texas Rising Star, Mẫu Sàng Lọc Texas Rising Star, và bản tự đánh giá FARF trễ nhất là ba tháng trước khi tròn ba năm kể từ ngày kết thúc chứng nhận Texas Rising Star.

Các Cơ Sở Có Chứng Nhận Toàn Quốc

Quy trình tái chứng nhận khác biệt đôi chút đối với các cơ sở có chứng nhận toàn quốc.

Tất cả các chương trình có chứng nhận toàn quốc đều phải có một lần đánh giá tái chứng nhận được sửa đổi trễ nhất là khi kết thúc chu kỳ chứng nhận ba năm, trong đó chuyên gia đánh giá sẽ quan sát và chấm điểm các Hạng mục 2 và 4 cho tất cả các lớp học. Hạng mục 1 và 3 không được quan sát/đánh giá.

 

Đánh Giá Cấp Độ Sao

Các chương trình Hai Sao và Ba Sao của Texas Rising Star có thể thực hiện các cải tiến đáng kể về các mặt đánh giá Texas Rising Star, qua đó có thể giúp họ được chứng nhận cấp độ sao cao hơn sau khi tái đánh giá. Trong các trường hợp này, chương trình có thể yêu cầu Đánh Giá Cấp Độ Sao để xác định chứng nhận cấp độ sao mới. Các Đánh Giá Cấp Độ Sao được tiến hành qua sự thỏa thuận giữa chương trình Texas Rising Star và Hội Đồng thích hợp và có thể diễn ra vào bất kỳ lúc nào. Đánh Giá Cấp Độ Sao là các buổi đánh giá toàn diện tại cơ sở đối với tất cả các lớp học, hạng mục và các mặt đánh giá thích hợp.

Vì Đánh Giá Cấp Độ Sao là buổi đánh giá toàn diện, chu kỳ tái chứng nhận ba năm sẽ ấn định ngày Đánh Giá Cấp Độ Ngôi Sao (có nghĩa là, ngày Đánh Giá Lần Đầu không còn được sử dụng để xác định ngày tái chứng nhận), bất kể cấp độ sao dựa trên kết quả Đánh Giá Cấp Độ Sao.

Các Cơ Sở Có Chứng Nhận Toàn Quốc

Các chương trình có chứng nhận toàn quốc có thể yêu cầu Đánh Giá Cấp Độ Sao, trong đó có thể bao gồm đánh giá tất cả các lớp học cho Hạng Mục 2 và 4.

Tái Đánh Giá Hạng Mục

Sau bất kỳ lần đánh giá toàn diện nào, các chương trình có thể yêu cầu, trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu được chứng nhận Texas Rising Star trong hệ thống TWIST, tiến hành một buổi tái đánh giá cho không quá hai hạng mục có mức xếp hạng thấp nhất của chương trình đó mà không cần phải tái đánh giá các hạng mục khác. Nếu chương trình yêu cầu tái đánh giá (các) hạng mục có mức xếp hạng thấp nhất có thay đổi về giám đốc hoặc nhân viên trong vòng ba tháng đó, thì Hạng Mục 1 – Trình Độ Năng Lực của Giám Đốc và Nhân Viên phải được đánh giá lại. Các buổi tái đánh giá hạng mục đối với các chương trình trong phần quy định này sẽ được hoàn thành trong vòng 60 ngày kể từ khi có yêu cầu. Mỗi lần đánh giá toàn diện chỉ được phép yêu cầu một buổi Tái Đánh Giá Hạng Mục.

Đối với các chương trình Texas Rising Star được công nhận toàn quốc, có thể xin Tái Đánh Giá Hạng Mục dựa trên các quy chế tương tự ghi trên; tuy nhiên, chỉ có thể lựa chọn một hạng mục để tái đánh giá—Hạng Mục 2 hoặc 4. Các thay đổi về giám đốc hoặc nhân viên sẽ không đòi hỏi phải đánh giá Hạng Mục 1—Trình Độ Năng Lực của Giám Đốc và Nhân Viên đối với các chương trình có chứng nhận toàn quốc.

Lưu ý: Chương trình Ngôi sao mới nổi của Texas đang tham gia thử thách Ngôi sao mới nổi của Texas hoặc đã bị mất cấp sao do vi phạm cấp phép sẽ không đủ điều kiện để được Đánh giá lại Hạng mục.

Các Cơ Sở Có Chứng Nhận Toàn Quốc

Tách cơ sở  được định nghĩa là một cơ sở tiếp tục hoạt động tại địa điểm hiện tại và chủ sở hữu/chương trình đó mở một cơ sở mới trong cùng một thành phố, khu vực có số ZIP code, hoặc quận và chuyển một nhóm nhân viên và trẻ em phục vụ sang cơ sở mới. Tách cơ sở cũng liên quan đến việc điều chỉnh cơ cấu lớp học và nhân sự hiện tại.

Các Thay Đổi về Cơ Sở

Một chương trình dạy và giữ trẻ có thể sẽ phải thay đổi nhiều khía cạnh khác nhau trong quá trình được chứng nhận Texas Rising Star.

Mở rộng cơ sở

Mở rộng cơ sở được định nghĩa là một cơ sở tiếp tục hoạt động tại địa điểm cũ với các lớp học và các nhóm tuổi phục vụ như hiện tại, trong khi chủ sở hữu/chương trình đó khai trương một cơ sở mới trong cùng một thành phố, khu vực có số ZIP code, hoặc quận để mở rộng và thêm các lớp học hoặc nhóm tuổi phục vụ.

 

Tách Cơ Sở

Tách cơ sở  được định nghĩa là một cơ sở tiếp tục hoạt động tại địa điểm hiện tại và chủ sở hữu/chương trình đó mở một cơ sở mới trong cùng một thành phố, khu vực có số ZIP code, hoặc quận và chuyển một nhóm nhân viên và trẻ em phục vụ sang cơ sở mới. Tách cơ sở cũng liên quan đến việc điều chỉnh cơ cấu lớp học và nhân sự hiện tại.

 

Cơ Sở Chuyển Địa Điểm

Chuyển cơ sở được định nghĩa là việc đóng cửa và di dời địa điểm của một cơ sở sang địa điểm mới trong cùng một thành phố, khu vực có số zip code hoặc quận mà chương trình đó hiện đang hoạt động. Việc chuyển cơ sở không làm thay thế thành phần nhân sự hiện tại về giám đốc hoặc nhân viên, tuy nhiên có thể liên quan đến việc tăng công suất phục vụ hoặc nhóm tuổi phục vụ.

 

Thay Đổi Loại Hình Cơ Sở

Các thay đổi về dạng cơ sở được định nghĩa là một chương trình thay đổi dạng cơ sở (chẳng hạn như thay đổi từ cơ sở giữ trẻ tại gia có đăng ký hoạt động sang cơ sở giữ trẻ tại gia có giấy phép hoạt động). Việc thay đổi loại hình cơ sở không làm thay thế thành phần nhân sự hiện tại về giám đốc hoặc nhân viên, tuy nhiên có thể liên quan đến việc tăng công suất phục vụ hoặc nhóm tuổi phục vụ.

 

Cơ Sở Thay Đổi Chủ Sở Hữu

Các thay đổi về chủ sở hữu cơ sở được định nghĩa là một chương trình thay đổi chủ, có thể làm thay đổi thành phần nhân viên hiện tại hoặc các chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

 

Khi một cơ sở tiến hành một trong các thay đổi địa điểm ghi trên, cơ sở phải tiến hành nộp đơn xin mở cơ sở CCR mới và có được mã số giấy phép hoạt động mới từ CCR. Một cơ sở có thể có hoặc không được chuyển quá trình cấp phép hoạt động 12 tháng của mình sang số giấy phép mới.

Một chương trình có chứng nhận Texas Rising Star có bất kỳ một trong các thay đổi này (mở rộng, phân tách, dạng cơ sở, thay đổi chủ sở hữu, hoặc chuyển sang địa điểm mới trong phạm vi cùng một thành phố, khu vực có số zip code, hoặc quận nơi chương trình đó hiện đang hoạt động) phải có giấy phép đầy đủ (cố định) với CCR nhưng không cần phải có 12 tháng từng ở trong hoàn cảnh này và để duy trì cấp độ sao của mình trong thời gian chuyển địa điểm hoặc thay đổi địa điểm. Chương trình sẽ trải qua quy trình tái đánh giá Texas Rising Star cho Mô Hình Thay Đổi Cơ Sở trong giai đoạn ba tháng ban đầu kể từ ngày cấp giấy phép CCR mới liên quan đến việc thay đổi hoặc ngày xảy ra thayh đổi đó nếu không phải là cấp giấy phép mới.

Cấp độ ngôi sao Texas Rising Star mới của chương trình sẽ dựa trên kết quả tái đánh giá toàn diện. Thông tin về quá trình CCR áp dụng cho giấy phép đó trước khi có sự thay đổi sẽ được sử dụng khi điền Mẫu Sàng Lọc Texas Rising Star cho các bước đánh giá này.

Bất kỳ chương trình nào nhận được giấy phép ban đầu do thay đổi cơ sở sẽ không còn đủ điều kiện để được chứng nhận Texas Rising Star và phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu Cấp Độ Sơ Cấp để duy trì Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp CCS của mình. Tuy nhiên, ngay sau khi chương trình giữ trẻ và mầm non nhận được giấy phép vĩnh viễn (đầy đủ), chương trình có thể yêu cầu chứng nhận nếu đáp ứng đủ điều kiện chứng nhận Texas Rising Star. Lưu ý: 12 tháng quá trình CCR sẽ được miễn trong trường hợp này. Thông tin về quá trình CCR hiện có vào thời điểm đó theo giấy phép vĩnh viễn (toàn bộ) sẽ được sử dụng khi điền Mẫu Sàng Lọc Texas Rising Star cho các bước đánh giá này.

Tái Xét

Quy tắc Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em TWC Chương 809 §809.135 yêu cầu tổ chức đánh giá của TWC đảm bảo một quy trình xem xét lại đánh giá cơ sở, vì chương trình Texas Rising Star không tuân theo các quy tắc Khiếu nại, Điều trần và Kháng cáo Tích hợp của TWC Chương 823.

Nếu cảm thấy kết quả đánh giá là không chính xác hoặc được tiến hành không công bằng, chương trình có thể xin tái xét. Quy trình tái xét có thể bao gồm xếp lịch một buổi đánh giá thứ hai với cùng một chuyên gia đánh giá cũ, hoặcbuổi tới cơ sở thứ hai với hai chuyên gia đánh giá, hoặc đánh giá với một chuyên gia đánh giá khác. Quy trình tái xét cũng có thể liên quan đến tái đánh giá một mặt đánh giá/hạng mục cụ thể theo yêu cầu của chương trình đó. Hội đồng có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn bổ sung để giúp họ đáp ứng các tiêu chuẩn của Texas Rising Star khi một chương trình yêu cầu xem xét lại.

Các hội đồng phải đảm bảo các chương trình nắm rõ các chính sách về quy trình đánh giá của Cơ quan Đánh giá Tập trung, thời hạn đánh giá, số lượng đánh giá được phép và các yếu tố đủ điều kiện để đánh giá.