Các Cấp Độ Chứng nhận

Các Cấp Độ Chứng Nhận Texas Rising Star

Chương trình Texas Rising Star có ba cấp độ đánh giá chất lượng—hai sao, ba sao, và bốn sao.

Các tiêu chí chứng nhận Texas Rising Star là dựa trên các mặt đánh giá sau đây:

  • Các mặt đánh giá “đạt” hoặc “không đạt” theo cơ cấu là bắt buộc để có chứng nhận ở bất kỳ cấp độ nào (hai sao, ba sao, hoặc bốn sao)
  • Các mặt đánh giá theo điểm theo hình thức lượng hóa được chấm điểm theo thang điểm từ 0–3 để xác định cấp độ sao

Nếu một chương trình mầm non hội đủ tất cả các mặt đánh giá theo cơ cấu để được chứng nhận Texas Rising Star, điểm của các mặt đánh giá theo điểm được sử dụng để xác định cấp độ ngôi sao cho mỗi hạng mục và cuối cùng là cho toàn thể chương trình đó.  Các mặt đánh giá theo điểm được chấm điểm, và điểm đạt được thông qua các buổi quan sát tại chỗ và duyệt xét tài liệu.

Buổi đánh giá Texas Rising Star ấn định một cấp độ sao cho mỗi hạng mục trong số bốn hạng mục chứng nhận dựa trên điểm trung bình theo các mặt đánh giá theo điểm cho hạng mục phụ.  Ngoài ra, mỗi hạng mục được ấn định một mức tỷ trọng cụ thể, được sử dụng để đánh giá cấp độ sao tổng thể của chương trình.  Hạng Mục 2, Giao Tiếp Tương Tác giữa Giáo Viên – Trẻ Em, có mức tỷ trọng cao nhất là 40 phần trăm vì các hoạt động giao tiếp tương tác giữa giáo viên – trẻ em được coi là gắn bó mật thiết với dịch vụ giữ trẻ chất lượng cao và kết quả tốt đẹp cho trẻ em.

Dưới đây là các mức ấn định cho mỗi hạng mục trong số bốn hạng mục:

Hạng mục Chứng nhận Mức tỷ trọng
1: Trình độ năng lực và kinh nghiệm huấn luyện của giám đốc và nhân viên 20%
2: Giao Tiếp Tương Tác giữa Giáo Viên – Trẻ Em 40%
3: Quản Lý Chương Trình 20%
4: Các môi trường trong nhà và ngoài trời 20%

Điểm cho một mặt đánh giá theo điểm trong đó nhiều lớp học được đánh giá sẽ dựa trên điểm trung bình của các mặt đánh giá mà sau đó sẽ được chia trung bình.

Phương pháp xác định cấp độ sao của một hạng mục là dựa trên điểm số trung bình của chương trình mầm non trong tất cả các mặt đánh giá của một hạng mục:

  • Bốn Sao – điểm trung bình là 2.4 hoặc cao hơn (80 phần trăm tổng số điểm có thể đạt được)
  • Ba Sao – điểm trung bình là 1.80 đến 2.39 (60–79.9 phần trăm tổng số điểm có thể đạt được)
  • Hai Sao – điểm trung bình là thấp hơn 1.80 (chưa tới 60 phần trăm tổng số điểm có thể đạt được)

Đối với các chương trình được công nhận trên toàn quốc, Hạng mục 1 và 3 sẽ nhận được điểm trung bình tự động là 3.0 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.

Các Hình Thức Thưởng Khuyến Khích Tài Chánh: Các mức hoàn trả được tăng cường và theo cấp độ

Các chương trình được Texas Rising Star chứng nhận nhận được tỷ lệ hoàn trả cao hơn cho trẻ em ghi danh vào chương trình Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em so với các chương trình không được chứng nhận. Bộ Luật Chính Quyền Texas §2308.315 quy định mức hoàn trả tối thiểu cho một chương trình có chứng nhận Texas Rising Star phải cao hơn mức tối đa quy định cho một chương trình không có chứng nhận Texas Rising Star đối với cùng một hạng mục chăm sóc trẻ em. Cụ thể là, các mức hoàn trả cho cấp độ Hai Sao phải là tối thiểu 5 phần trăm cao hơn, các mức hoàn trả cho cấp độ Ba Sao phải ít nhất cao hơn 7 phần trăm và các mức cho cấp độ Bốn Sao phải ít nhất cao hơn 9 phần trăm.

Theo các quy chế giữ trẻ của TWC tại 40 TAC §809.20(a), Ủy Ban có thể yêu cầu các Hội Đồng thiết lập các mức hoàn trả tối đa của họ ở mức tương đương hoặc cao hơn mức do Ủy Ban ấn định. TWC đã công bố các mức hoàn trả tối đa tính đến ngày 1 tháng Mười, 2022 của mỗi Hội Đồng. Ủy Ban yêu cầu các Hội Đồng ấn định các mức hoàn trả tối đa Texas Rising Star của họ ở mức tương đương hoặc cao hơn các mức sau đây:

  • Đối với các nhà cung cấp Bốn sao, cao hơn ít nhất 9% so với phân vị thứ 75 của Khảo sát Tỷ lệ Thị trường gần đây nhất
  • Đối với các nhà cung cấp Ba Sao, cao hơn ít nhất 7 phần trăm so với phân vị thứ 75
  • Đối với các nhà cung cấp Hai sao, cao hơn ít nhất 5 phần trăm so với phân vị thứ 75

TWC cũng công bố Máy Tính Doanh Thu Texas Rising Star (phiên bản tiện sử dụng cho người khuyết tật) để giúp các chương trình giữ trẻ và mầm non dự báo mức ảnh hưởng doanh thu của các mức hoàn trả được tăng cường.

Lưu ý: Các chương trình giữ trẻ học tập sớm được chỉ định Cấp độ Đầu vào không nhận được tỷ lệ hoàn trả nâng cao.

Để biết thêm thông tin, xem Các Mức Giá Được Tăng Cường.