Texas Rising Star là một hệ thống đánh giá và cải tiến chất lượng dành cho các chương trình mầm non ở Texas.

 

Mới! Chỉ định cấp độ đầu vào

Tất cả các nhà cung cấp theo quy định của Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em (CCS) hiện được yêu cầu tham gia Texas Rising Star. Các nhà cung cấp CCS mới và các nhà cung cấp CCS hiện tại không được Texas Rising Star chứng nhận phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu để nhận được Chỉ định Cấp đầu vào như một phần của quy trình chứng nhận.

 

Chỉ định cấp độ đầu vào

Về Texas Rising Star

Tất cả các cơ sở giữ trẻ tại trung tâm và tại gia ở Texas đều có thể nộp đơn xin tham gia Texas Rising Star nếu hội đủ một số tiêu chuẩn điều kiện nhất định. Các chương trình tham gia Texas Rising Star hội đủ các tiêu chuẩn chất lượng cao hơn so với nhiều chương trình giữ trẻ khác.

 

Về Texas Rising Star

Texas Child Care Availability Portal Logo

Phụ Huynh và Gia Đình

Tìm người giữ trẻ