Các Lợi Ích của Texas Rising Star

Các chương trình giữ trẻ và mầm non được hưởng lợi khi tham gia Texas Rising Star.

Mục đích của Texas Rising Star là để đánh giá và cải tiến chất lượng của các chương trình giữ trẻ và các chương trình mầm non, qua đó giúp các trẻ em phát triển tốt hơn và khuyến khích việc chuẩn bị sẵn sàng đi học. Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu theo học tại các chương trình giữ trẻ và mầm non chất lượng cao, các trẻ em sẽ được chuẩn bị tốt trước khi đi học hơn là những trẻ em không tham gia các chương trình chất lượng cao.

Các chương trình giữ trẻ và mầm non có thể muốn biết, “Chương trình của chúng tôi mang lại những lợi ích gì?”. Có rất nhiều lợi ích cho chương trình giữ trẻ và mầm non và nhiều lợi ích trong số này được cung cấp trong thời gian chương trình cố gắng đạt được chứng nhận, cũng như sau khi chương trình đạt được ít nhất cấp độ chứng nhận Hai sao.

Các lợi ích này là:

Mức Phí Thù Lao Các Dịch Vụ Giữ Trẻ Tăng Lên

Các chương trình có thể tính toán khoản thù lao tiềm năng của họ bằng cách sử dụng Công Cụ Tính Toán Doanh Thu Texas Rising Star

Tư vấn và hỗ trợ trực tiếp cho từng trường hợp để đáp ứng Tiêu chuẩn Texas Rising Star
Cơ hội phát triển nghiệp vụ cho nhân viên chương trình, chẳng hạn như học bổng cao đẳng đại học
Đủ điều kiện hưởng các phúc lợi tài chánh tại địa phương, chẳng hạn như tiền trợ cấp, tiền phụ cấp, và các tài liệu/dụng cụ và phương tiện thiết bị khác
Quảng cáo miễn phí có mục tiêu đến các gia đình và cộng đồng

Các chương trình giữ trẻ và giáo dục mầm non không phải làm việc này một mình hoặc trả tiền cho dịch vụ trợ giúp và hỗ trợ kỹ thuật.  Văn phòng Workforce Solutions địa phương của chương trình cung cấp tư vấn và hỗ trợ miễn phí. Quý vị có thể dễ dàng liên lạc với họ bằng cách điền mẫu Liên lạc với chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về Chứng Nhận Texas Rising Star ở đây.