Chuẩn Bị Sẵn Sàng Nộp Đơn Xin Chứng Nhận Texas Rising Star

Tất cả các chương trình giữ trẻ và mầm non muốn nộp đơn xin chứng nhận Texas Rising Star phải tuân thủ một số yêu cầu, trong đó bao gồm các tiêu chuẩn điều kiện trình bày trong quy chế Các Dịch Vụ Giữ Trẻ TWC §809.131Tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn điều kiện.

Các yêu cầu bổ sung này là như sau:

 • Hoàn thành buổi giới thiệu thông tin của Texas Rising Star (xem bước 1 ở dưới)
 • Lập và tham gia kế hoạch không ngừng cải tiến chất lượng (CQIP)
 • Tham gia Hệ Thống Đăng Ký Nhân Lực Texas (WFR)
 • Nộp chứng từ (xem các bước 3–5), trong đó bao gồm:
  • Mẫu đơn xin
  • Mẫu sàng lọc đã điền (áp dụng cho dạng cơ sở)
  • Phần Tự Đánh Giá bằng Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Cơ Sở (FARF) (bao gồm cả tờ thực hành dành cho nhân viên đã điền)
  • Sổ theo dõi lớp học (trong đó bao gồm tên lớp học, tên nhân viên, và nhóm tuổi cụ thể cho mỗi lớp học đang hoạt động)
  • Chứng nhận năng lực toàn quốc (nếu thích hợp)

Hệ Thống Đăng Ký Nhân Lực Texas

Các chương trình giữ trẻ và mầm non tham gia Texas Rising Star cần phải và được khuyến khích tham gia Hệ Thống Đăng Ký Nhân Lực của Hệ Thống Phát Triển Nghiệp Vụ Mầm Non  Texas (WFR). WFR là một hệ thống trực tuyến, nơi các nhân viên mầm non có thể lưu trữ và truy cập lịch sử học vấn và làm việc của mình, cũng như số giờ huấn luyện mà họ đã hoàn thành. Tối thiểu, một người được chỉ định với tư cách là giám đốc trung tâm trong phạm vi WFR cần phải tham gia.  Người này có thể là chủ sở hữu, giám đốc hoặc quản trị viên khác mà chương trình mầm non đó chỉ định đảm trách vai trò này.

Trong quy trình nộp đơn xin chứng nhận Texas Rising Star, các chuyên gia cố vấn sẽ hỗ trợ giám đốc trung tâm và nhân viên của họ nhập thông tin về nhân viên vào hệ thống WFR. Các chuyên gia cố vấn sẽ thường xuyên hỗ trợ để khuyến khích và giúp đỡ các chương trình sử dụng WFR, và các chuyên gia đánh giá sẽ duyệt xét việc chương trình sử dụng WFR trong đợt đánh giá lần đầu tiên, mỗi đợt giám sát hàng năm, và bất kỳ buổi tới cơ sở để đánh giá nào sau đó.

Các chuyên gia cố vấn cũng sẽ làm việc với các chương trình giữ trẻ và mầm non trong khuôn khổ Texas Rising Star trước khi yêu cầu tham gia WFR để xác định khung thời gian thích hợp và hỗ trợ chuyên môn cần thiết để bảo đảm chương trình xúc tiến việc sử dụng WFR.

Quý vị muốn nộp đơn xin chứng nhận Texas Rising Star?

Các bước sau đây đề ra các bước ở cấp độ cao hướng dẫn cách thức một chương trình giữ trẻ và mầm non nộp đơn xin chứng nhận Texas Rising Star. Các chương trình được quan tâm nhất sẽ được phân công một chuyên gia cố vấn sau khi điền đơn xin bày tỏ nguyện vọng; chuyên gia cố vấn đó sẽ giúp chương trình thực hiện tất cả các yêu cầu và các bước.

Bước 1: Giới thiệu thông tin

Các chương trình quan tâm đến việc đạt được chứng nhận Texas Rising Star được yêu cầu hoàn thành Biểu mẫu quan tâm đến Texas Rising Star. Biểu mẫu trực tuyến này thu thập thông tin cơ bản về chương trình (ví dụ: địa chỉ cơ sở và số cấp phép CCR) và nộp cho Hội đồng quản trị trong khu vực phát triển lực lượng lao động địa phương của chương trình (khu vực lực lượng lao động). Việc nộp biểu mẫu quan tâm thông báo cho Hội đồng quản trị về sự quan tâm của một chương trình trong việc trở thành một chương trình được Texas Rising Star chứng nhận.

Bước 2: Tự Đánh Giá

Định hướng Texas Rising Star bao gồm tổng quan về quy trình chứng nhận chương trình Texas Rising Star, tổng quan về các biện pháp bắt buộc và dựa trên điểm mà theo đó chứng nhận chất lượng của chương trình chăm sóc trẻ em và học tập sớm được xác định và giới thiệu về quy trình đánh giá tại chỗ mà qua đó một chương trình đạt được chứng nhận Texas Rising Star. Quy tắc Chăm sóc Trẻ em TWC §809.133 (a) yêu cầu tất cả các chương trình chăm sóc trẻ em và học tập sớm tương lai của Texas Rising Star phải tham gia vào một buổi định hướng trước khi gửi yêu cầu chứng nhận của họ. Định  hướng trực tuyến, tự hướng dẫn có sẵn thông qua Danh mục khóa học của CLI Engage để xem các chương trình học sớm. Một buổi định hướng trực tiếp cũng có thể được cung cấp bởi nhân viên Texas Rising Star địa phương.

Để biết thông tin về cách truy cập định hướng về CLI Engage, vui lòng xem Tài nguyên nhà cung cấp, trong Học viện Học tập dành cho Trẻ em.

Bước 3: Mẫu Đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng

Tự đánh giá hoặc tự thẩm định là một cách để các chương trình cải tiến chất lượng dịch vụ của họ qua việc xem xét lại trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực được biết là góp phần cải thiện các trải nghiệm và môi trường giữ trẻ và mầm non. Mục đích của các công cụ tự đánh giá Texas Rising Star là cung cấp cho các đương đơn phần duyệt xét có chỉ dẫn về các chương trình của họ nhằm xác định họ đã sẵn sàng xúc tiến buổi Đánh Giá Chứng Nhận Sơ Bộ TRS hay chưa. Các công cụ áp dụng cho tất cả các mặt đánh chất lượng bắt buộc và theo điểm của Texas Rising Star, được chấm điểm trong Buổi Đánh Giá Ban Đầu.

Quy chế Các Dịch Vụ Giữ Trẻ Chương 809 của TWC §809.133 yêu cầu các đương đơn phải hoàn tất bước tự đánh giá Texas Rising Star trong Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá của Cơ Sở (FARF). Phải nộp bản tự đánh giá cùng với Mẫu đơn xin Chứng Nhận Texas Rising Star và các tài liệu kèm theo (xem Bước 4 ở dưới).

Ngoài FARF, là bước bắt buộc cho phần tự đánh giá, các chương trình có thể lựa chọn nộp Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Lớp Học (CARF) cho mỗi lớp học trong chương trình của họ. Việc hoàn tất phần tự đánh giá CARF có thể giải thích rõ là việc thêm thời gian và tư vấn thêm trước phần Đánh Giá Ban Đầu có lợi cho một chương trình hay không. FARF và CARF có trong phần Các Công Cụ TRS trên website của Texas Rising Star.

Các chương trình nên liên lạc với Hội Đồng Cấp Phép tại địa phương để được trợ giúp kỹ thuật và tư vấn.

Cũng có các nguồn trợ giúp hữu ích trên trang the Các Nguồn Trợ Giúp cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của trang web Texas Rising Star.

Các Mẹo Nhỏ về Tự Đánh Giá

 • Đọc các công cụ hướng dẫn tự đánh giá, tài liệu FARF và tài liệu CARF phù hợp với độ tuổi trước khi bắt đầu. Đồng thời cũng yêu cầu nhân viên đọc tất cả các thông tin.
 • Quay lại xem từng mặt đánh giá và hạng mục đánh giá. Bắt đầu từ hạng mục dễ thực hiện và tìm các hạng mục bắt buộc (đạt/không đạt)—các hạng mục này sẽ được tô màu xám.
 • Xác định các hạng mục nào đã sẵn sàng để đánh giá, những hạng mục nào cần phải hoàn tất trước khi đánh giá, và nên đặt câu hỏi nào cho nhân viên Texas Rising Star để chuẩn bị chu đáo.
 • Xác định có thể cần thực hiện những thay đổi hoặc điều chỉnh nào trước khi đề nghị chuyên gia đánh giá Texas Rising Star tới đánh giá.
 • Liên hệ với cố vấn Texas Rising Star, hoặc Hội đồng thích hợp, để thảo luận về kết quả tự đánh giá, đặt câu hỏi và thực hiện bước tiếp theo trong quy trình đánh giá.

 

Bước 4: Mẫu đơn xin Chứng Nhận

Mỗi chương trình phải hoàn thành một Mẫu đơn xin Chứng Nhận Texas Rising Star. Ngoài ra, các chương trình phải điền Mẫu Đơn Sàng Lọc Texas Rising Star thích hợp. Các chuyên gia đánh giá cũng sẽ sàng lọc chương trình để xác định có các sai phạm cấp phép và các biện pháp khắc phục và/hoặc phạt trước phần Đánh Giá Ban Đầu.

Trong tập hồ sơ xác định tình trạng hội đủ điều kiện được chứng nhận, chương trình phải điền các giấy tờ sau đây để nộp đơn xin chứng nhận.

Tất cả các mẫu điền đều có trong phần Các Công Cụ TRS trên trang web của Texas Rising Star.

 • Đơn Xin Chứng Nhận Texas Rising Star
 • Mẫu Sàng Lọc Texas Rising Star (áp dụng cho loại hình cơ sở)
 • Texas Rising Star FARF
 • Texas Rising Star CARF cho mỗi lớp học (tùy chọn)

Cuối cùng, chương trình phải thu thập một số giấy tờ dùng để kiểm tra xác nhận các mặt đánh giá bắt buộc và theo điểm cho cơ sở đó và nhân viên của cơ sở. Cần phải cung cấp các tài liệu này để xem xét trong buổi Đánh Giá Lần Đầu, tuy nhiên không bắt buộc phải nộp cùng với đơn xin, trừ khi Hội Đồng địa phương yêu cầu. Danh sách chi tiết về các giấy tờ này kèm sẵn trong  Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Cơ Sở (tất cả các cơ sở).  Hai danh sách đánh dấu được cung cấp: danh sách đầu tiên nói đến các mặt đánh giá bắt buộc để được chứng nhận. Danh sách thứ hai là nói đến các mặt đánh giá theo điểm. Các chương trình không bắt buộc phải đáp ứng được tất cả các mặt đánh giá theo điểm.

 

Bước 5: Nộp Đơn Xin

Các chương trình phải nộp Đơn Xin Texas Rising Star, Mẫu Sàng Lọc Texas Rising Star, và FARF cho Hội Đồng Thích Hợp qua phương thức ưa dùng của Hội Đồng hoặc nộp trực tuyến qua tài khoản Engage của chương trình (được lập sau khi nộp Đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng) . Sau nhân viên Texas Rising Star nhận được bộ hồ sơ đơn xin và xác định tình trạng hội đủ điều kiện của chương trình, nhân viên sẽ liên lạc với chương trình đó trong vòng 20 ngày tính theo lịch để cho biết khung thời gian ước tính để xếp lịch hẹn cho buổi Đánh Giá Ban Đầu.

 

Nộp Đơn Xin

Tìm ủy ban phát triển nhân lực tại địa phương ở dưới để biết cách thức nộp đơn xin Texas Rising Star và các giấy tờ tài liệu cho hội đồng phát triển nhân lực tại địa phương của quý vị.

 

LWDB Map

Hội Đồng số Tên Hội Đồng Các Lựa Chọn về Nộp Đơn Xin Địa Chỉ Thư Tín / Số Fax / Địa Chỉ Email
1 Workforce Solutions Panhandle Thư bưu điện, Email 3120 Eddy St.
Amarillo, Texas 79106
Email: trs@wspanhandle.com
2 Workforce Solutions South Plains Thư bưu điện, Email  2002 West Loop 289, Suite #117
Lubbock, Texas 79407
Email: trs@spworkforce.org
3 Workforce Solutions North Texas Thư bưu điện, Email 1501 Midwestern Pkwy, Ste 101
Wichita Falls, TX 76302
Email: texasrisingstar@ntxworksolutions.org
4 Workforce Solutions for North Central Texas Thư bưu điện, Email PO Box 5888
Arlington, Texas 76005
Email: trschildcare@dfwjobs.com
5 Workforce Solutions for Tarrant County Thư bưu điện, Fax, Email 305 NE Loop 820
Hurst, Texas 76053
Fax: 817-222-1055
Email: Terri.Kilman@tarrantcountyccms.org
6 Workforce Solutions Greater Dallas Thư bưu điện, Fax, Email 1420 W. Mockingbird, Ste. 300
Dallas, Texas 75247
Fax: 214-905-2471
Email: providerinfo@ccgroup.org
7 Workforce Solutions Northeast Texas Thư bưu điện, Fax, Email 1702 Hampton Rd
Texarkana, TX 75503
Fax: 903-794-8012
Email: TRS@netxworks.org
8 Workforce Solutions East Texas Thư bưu điện, Fax, Email 3800 Stone Road
Kilgore, Texas 75662
Fax: 903-983-1440
Email: texasrisingstar@etcog.org
9 Workforce Solutions of West Central Texas Thư bưu điện, Fax, Email 500 Chestnut Street, Ste. 1200
Abilene, Texas 79602
Fax: 325-795-4300
Email: trs@workforcesystem.org
10 Workforce Solutions Borderplex Thư bưu điện, Email 1600 Brown
El Paso, Texas 79902
Email: Veronica.Castaneda@borderplexjobs.com
11 Workforce Solutions Permian Basin Chỉ liên lạc qua email Email: PermianTRS@workforcepb.org
12 Workforce Solutions Concho Valley Thư bưu điện, Fax 202 Henry O. Flipper Street
San Angelo, TX 76903
Fax: 325-655-4649
Email: trs@cvworkforce.org
13 Workforce Solutions for the Heart of Texas Fax, Email Fax: 254-753-6355
Email: Tamera.Carter@hotworkforce.com
14 Workforce Solutions Capital Area Thư bưu điện, Fax, Email 9001 North IH-35, Ste 110C
Austin, Texas 78753
Fax: 512-597-7192
Email: wfs.trs@wfscapitalarea.com
15 Workforce Solutions Rural Capital Area Thư bưu điện, Email 1101 Arrow Point Dr, Ste. 401
Cedar Park, Texas 78613
Email: rcatrs@ruralcapital.net
16 Workforce Solutions Brazos Valley Thư bưu điện, Email PO Drawer 4128
Bryan, Texas 77805
Email: mattyna.stephens@bvcog.org
17 Workforce Solutions Deep East Texas Chỉ có thư bưu điện, Email 415 S. First St., Ste. 110B
Lufkin, Texas 75901
Email: trscli@detwork.org
18 Workforce Solutions Southeast Texas Gửi qua thư bưu điện/Tới đưa tận nơi, Email 510 Park St #500
Beaumont, Texas 77701
Email: melanie.goudeau@setworks.org
19 Workforce Solutions Golden Crescent Gửi qua thư bưu điện/Tới đưa tận nơia 120 S. Main, Ste. 501
Victoria, Texas 77902Email: josetroncoso@gcworkforce.org
20 Workforce Solutions Alamo Thư bưu điện, Fax, Email 100 N. Santa Rosa, Ste. 120
San Antonio, Texas 78207
Fax: 210-272-3292
Email:  trs_providers@wsalamo.org
21 Workforce Solutions for South Texas Gửi qua thư bưu điện/Tới đưa tận nơia, Fax 2389 E. Saunders
Laredo, Texas 78041
Fax: (956)794-1530
22 Workforce Solutions of the Coastal Bend Chỉ có thư bưu điện 520 N. Staples
Corpus Christi, Texas 78401Email: christina.miller@workforcesolutionscb.org
23 Workforce Solutions Lower Rio Grande Valley Gửi qua thư bưu điện/Tới đưa tận nơi, Fax, Email 3101 W. Business 83
McAllen, Texas 78501
Fax: 1-866-867-8264
Email: trsinfo@wfsolutions.org
24 Workforce Solutions Cameron Thư bưu điện, Email 700 Ruben M. Torres Blvd, 3rd floor
Brownsville, Texas 78520
Email: texasrisingstar@wfscameron.org
25 Workforce Solutions Texoma Thư bưu điện, Fax, Email 2415 S. Austin Ave, Suite 107
Denison, Texas 75020
Fax: 903-957-7413
Email: trs@wfstexoma.org
26 Workforce Solutions of Central Texas Chỉ liên lạc qua email Email:Paula.Barnes@workforcesolutionsctx.com
27 Workforce Solutions Middle Rio Grande Thư bưu điện, Fax, Email PO Box 760
Uvalde, Texas 78802
Fax: 830-591-2833
Email: marisa.cervantes1@wfsmrg.org
28 Workforce Solutions Gulf Coast Chỉ liên lạc qua email Email: texasrisingstar@wrksolutions.com