Không Ngừng Cải Tiến Chất Lượng Texas Rising Star

Texas Rising Star cung cấp các nguồn trợ giúp phát triển nghiệp vụ và tư vấn nhằm duy trì và cải tiến chất lượng giữ trẻ và mầm non tại các cơ sở có chứng nhận Texas Rising Star. Các chương trình có chứng nhận Texas Rising Star có thể tiếp cận ba dạng hỗ trợ: Kế Hoạch Không Ngừng Cải Tiến (CQIP), Thỏa Thuận Cải Tiến Dịch Vụ (SIA), và hỗ trợ có trọng tâm cho các chương trình đang ở diện thử thác Texas Rising Star.  Ba dạng hỗ trợ này được trình bày tóm tắt dưới đây.

Các Kế Hoạch Không Ngừng Cải Tiến Chất Lượng

Vì sao?       Được thiết lập do nguyện vọng ban đầu là nộp đơn xin chứng nhận Texas Rising Star cũng như dựa trên điểm số theo các mặt đánh giá của Texas Rising Star trong bất kỳ lần đánh giá chứng nhận nào, CQIP giúp định hướng kế hoạch không ngừng cải tiến chất lượng.

Như thế nào?           Các CQIP chú trọng đến các mặt đánh giá Texas Rising Star thông qua sự hợp tác mà chuyên gia cố vấn/chương trình nghĩ rằng sẽ giúp chương trình duy trì hoặc tăng cấp độ sao. Các chương trình lựa chọn không tham gia các dịch vụ cố vấn phải lập các CQIP của họ theo CQIP Desk Aid (có trên trang mạng Texas Rising Star Tools).

Kéo dài bao lâu?      Các CQIP là bắt buộc, diễn ra thường xuyên và được cập nhật liên tục theo các đề xuất của chuyên gia cố vấn và các mục tiêu của chương trình.

Kết quả?      CQIP có thể xác định quyết định Đánh Giá Thẩm Định Cấp Độ Ngôi Sao—là buổi thẩm định đánh giá toàn diện, và có thể được yêu cầu thực hiện nếu chương trình và chuyên gia cố vấn cảm thấy chương trình đó đã sẵn sàng chuyển sang cấp độ ngôi sao mới.

 

Thỏa Thuận Cải Tiến Dịch Vụ (SIA)

Vì sao?       Các thỏa thuận SIA có hiệu lực khi một chương trình không thể duy trì cấp độ sao được chứng nhận của tại buổi tới giám sát hàng năm. SIA tạo cơ hội cho các chương trình được tư vấn và hỗ trợ trước khi có nguy cơ bị mất một cấp độ sao của chứng nhận Texas Rising Star trong lần đánh giá tái chứng nhận tiếp theo.

Như thế nào?           Có trợ giúp chuyên môn thông qua người cố vấn và được ghi lại trong CQIP và nhắm vào các hạng mục Texas Rising Star dẫn đến SIA.

Kéo dài bao lâu?        SIA có giá trị trong sáu tháng bắt buộc.

Kết quả?     Một buổi đánh giá SIA cho tất cả các lớp học sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc SIA đó trong các hạng mục Texas Rising Star được thấy là còn thiếu sót để xác định cấp độ sao mới, nếu thích hợp. Các trường hợp đánh giá SIA dẫn đến giảm cấp độ sao sẽ có cơ hội sửa đổi CQIP của mình với các mục tiêu tập trung vào tăng cấp độ sao.

 

Trợ Giúp Có Trọng Tâm đối với Các Trường Hợp Thử Thách Texas Rising Star

Vì sao?       Các chương trình giữ trẻ và mầm non được đưa vào diện thử thách Texas Rising Star dựa trên kết quả trong mục 4 và 5 của mẫu sàng lọc của cơ sở đó.

Như thế nào?           Có trợ giúp chuyên môn trọng tâm thông qua chuyên gia cố vấn và được ghi lại trong CQIP để giải quyết các sai phạm về cấp phép CCR.

Kéo dài bao lâu?        Các trường hợp thử thách và Giảm Cấp Độ Sao kéo dài sáu tháng bắt buộc.

Kết quả?     Nếu cơ sở bị phạt do bất kỳ sai phạm trong mục 4 hoặc 5 CCR nào trong giai đoạn thử thách 6 tháng, mà không vượt quá tổng cộng 14 sai phạm ở cấp độ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao, cơ sở đó sẽ bị mất một cấp độ sao và lần thử thách sáu tháng thứ hai được thiết lập vào thời điểm phát hiện sai phạm. Nếu sở được trích dẫn cho bất kỳ thiếu sót phần 4 hoặc 5 nào trong thời gian quản chế sáu tháng thứ hai, sở sẽ bị đình chỉ.

 

Không Ngừng Cải Tiến Chất Lượng

Không Ngừng Cải Tiến Chất Lượng (CQI) cung cấp một quy trình có hệ thống và chủ ý nhằm cải tiến chất lượng trong các chương trình giữ trẻ và mầm non và giúp trẻ em đạt được các kết quả tích cực. Các chương trình có chứng nhận Texas Rising Star và các chương trình được ấn định thuộc Trình Độ Sơ Cấp sẽ có thể làm việc chặt chẽ với một chuyên gia cố vấn của Texas Rising Star để tham gia một quy trình theo chu kỳ, trong đó bao gồm tự xem xét bản thân, không ngừng học hỏi, thực hành, và đánh giá. CQI giúp các chương trình có được chứng nhận, ngày càng đạt được cấp độ chất lượng cao hơn, duy trì chất lượng cao theo thời gian, và bảo đảm chất lượng cao trong các lớp học cũng như các nhóm tuổi.

Đối với Các Chương Trình có Chứng Nhận Texas Rising Star

Các CQIP được thiết kế để giúp các chương trình tăng cải tiến chất lượng các hoạt động mầm non và giữ trẻ mà họ cung cấp với mục tiêu duy trì hoặc tăng cấp độ sao của chương trình. CQIP có các mục tiêu cải tiến cho số lượng các mặt đánh giá và/hoặc hạng mục Texas Rising Star có trọng tâm, cũng như các nguồn trợ giúp để giúp đạt được các mục tiêu cải tiến đó, trong đó khóa học phát triển nghiệp vụ, được tư vấn qua một chuyên gia cố vấn của Texas Rising Star, và xác định các nguồn trợ giúp cũng như tài liệu huấn luyện khác hiện đang có sẵn.

Các CQIP cũng đề cập đến các mặt chính cần cải tiến mà không được Texas Rising Star đánh giá trực tiếp, tuy nhiên vẫn là các yếu tố chỉ báo quan trọng về chất lượng, chẳng hạn như áp dụng các thực hành chăm sóc trẻ em, làm việc với các học sinh học Anh ngữ, và thiết lập các chính sách nhằm ngăn ngừa tình trạng đuổi học và đình chỉ học tập. Các chuyên gia cố vấn làm việc với các chương trình để xác định các nhu cầu cụ thể của họ và các mục tiêu tốt nhất để đưa vào CQIP theo thời gian. Các chuyên gia cố vấn có thể hỗ trợ trực tiếp nhằm giúp các chương trình đạt được các mục tiêu hoặc họ cũng có thể giúp xác định và tiếp cận các nguồn trợ giúp thích hợp nhằm hỗ trợ các nỗ lực cải tiến chất lượng. Các chuyên gia cố vấn và chương trình cùng hợp tác để đạt được thỏa thuận về những mục tiêu và cách thức thực hiện nào sẽ được đưa vào trong CQIP.

Các CQIP dành cho các chương trình Texas Rising Star được thiết lập sau khi bày tỏ nguyện vọng tham gia Texas Rising Star ban đầu và một lần nữa sau đợt đánh giá toàn diện đầu tiên. Các CQIP có thể tiếp tục được hoàn thiện tại các buổi tới cơ sở hàng năm với sự giúp đỡ của chuyên gia cố vấn. Các kế hoạch hỗ trợ chuyên môn khác cho các chương trình Texas Rising Star được tự động thiết lập sau mỗi đợt đánh giá cho mỗi lớp học và toàn bộ cơ sở, và có thể được sử dụng để hoàn thiện hơn nữa CQIP. Việc tham gia CQIP là yêu cầu bắt buộc.

Một loạt các nguồn trợ giúp phát triển nghiệp vụ có sẵn cho các chương trình Texas Rising Star bao gồm nhiều giờ học trực tuyến, với nhiều phần thuyết minh bằng video về các phương thức giảng dạy hiệu quả đối với hoạt động giao tiếp tương tác, phát triển kỹ năng ngôn ngữ và đọc viết, toán, và khoa học. Thông qua CQIP, các chuyên gia tư vấn có ttheergowij ý các khóa học cụ thể cho các chương trình Texas Rising Star và giáo viên của họ để hoàn thành các khóa học cụ thể tùy thuộc vào nhu cầu cải tiến chất lượng của họ.

Các chuyên gia tư vấn sẽ được phân công để làm việc với các giáo viên về tất cả các mặt đánh giá Texas Rising Star, kể cả đánh giá theo điểm và đánh giá bắt buộc. Lượng thời gian mà một chuyên gia cố vấn dành tại cơ sở sẽ khác nhau tùy theo khối lượng công việc của họ cũng như nhu cầu của chương trình.  Ở mức tối thiểu, người cố vấn sẽ đến thăm chương trình mỗi tháng một lần, trực tiếp hoặc thông qua một cuộc gọi theo lịch trình hoặc cuộc họp ảo.

Đối với các Chương Trình Hiện Không Có Chứng Nhận Texas Rising Star 

Các chương trình giữ trẻ và mầm non vẫn chưa hội đủ điều kiện được chứng nhận Texas Rising Star hoặc chưa sẵn sàng nộp đơn xin thẩm định vẫn có thể tham gia hỗ trợ chuyên môn do Hội Đồng địa phương và/hoặc chuyên gia cố vấn phụ trách cung cấp. Một số nguồn trợ giúp về phát triển nghiệp vụ có trên website của CLI tại (https://public.cliengage.org/). Liên hệ với Hội Đồng thích hợp hoặc cố vấn phụ trách của chương trình để biết thêm thông tin.  Ở mức tối thiểu, người cố vấn sẽ đến thăm chương trình mỗi tháng một lần, trực tiếp hoặc thông qua một cuộc gọi theo lịch trình hoặc cuộc họp ảo.

CQIP Tự Lập

Các chương trình giữ trẻ và mầm non được ấn định một người cố vấn sau khi thể hiện nguyện vọng lần đầu (khi bắt đầu Quy Trình Chứng Nhận Texas Rising Star); tuy nhiên, các chương trình có thể chọn chuyển qua quy trình duy trì và chứng nhận Texas Rising Star mà không có người cố vấn.  Chương trình vẫn có trách nhiệm đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn điều kiện, CQIP và các yêu cầu thường xuyên (các lần tới thăm giám sát hàng năm và tái chứng nhận để bao gồm các CQIP cập nhật). Để hỗ trợ các chương trình này tạo CQIP tự thiết lập, có công cụ  CQIP Desk Aid  trong phần Texas Rising Star Tools. Phải gửi CQIP tự lập ra cùng với các tài liệu Xin Chứng nhận và được cập nhật vào thời điểm Chứng Nhận Lại, và khi cần hoặc thích hợp.   Chuyên gia cố vấn sẽ vẫn sẵn sàng cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ.

Thỏa Thuận Cải Tiến Dịch Vụ

Các chuyên gia đánh giá Texas Rising Star tiến hành các buổi tới cơ sở giám sát không báo trước hàng năm để bảo đảm rằng các cơ sở giữ trẻ có chứng nhận Texas Rising Star đang duy trì cấp độ chất lượng phù hợp với chứng nhận cấp độ ngôi sao hiện tại của họ. Nếu chuyên gia chứng nhận thấy rằng một chương trình không thể duy trì cấp độ sao (theo tính toán) được chứng nhận trong các buổi tới cơ sở này, thỏa thuận SIA sẽ có hiệu lực. SIA là các thỏa thuận bắt buộc sáu tháng nhằm giúp đỡ các cơ sở giữ trẻ TRS duy trì cấp độ ngôi sao hiện tại của họ. Hỗ trợ chuyên môn qua SIA sẽ tập trung vào các hạng mục Texas Rising Star dẫn đến giảm cấp độ sao được tính toán tổng quát trong lần tới giám sát hàng năm.  Các SIA được áp dụng cùng với CQIP hiện tại của chương trình đó. Đối với CQIPS tự thiết lập, chương trình sẽ được yêu cầu cung cấp CQIP cập nhật để khắc phục tác động này.

Các chương trình có chứng nhận Texas Rising Star duy trì cấp độ sao hiện tại trong thời gian thỏa thuận SIA có hiệu lực. Sau SIA sáu tháng, một buổi đánh giá cho các hạng mục được quan sát ban đầu được thấy là sai phạm sẽ được tiến hành đối với tất cả các lớp học/nhân viên, nếu thích hợp cho hạng mục đó. Nếu vẫn thấy tiếp tục có sai phạm, cấp độ ngôi sao mới sẽ được xác định, dựa trên kết quả quan sát khi kết thúc đánh giá SIA.

Thử Thách Texas Rising Star

Một chương trình có chứng nhận Texas Rising Star có thể được đưa vào diện thử thách Texas Rising Star trong sáu tháng tùy thuộc vào các sai phạm về cấp phép đã xảy ra.  Thử Thách A là trường hợp chương trình bị phạt vì bất kỳ một sai phạm nào trong số các sai phạm về cấp phép đã ghi nhận trong mục 4 của mẫu sàng lọc.  Thử Thách B là trường hợp có 10-14 tổng số lần sai phạm cấp phép của tiểu bang Texas, được coi là ở mức độ Cao và/hoặc Trung Bình-Cao trong một giai đoạn 12 tháng (15 sai phạm trở lên dẫn đến mất chứng nhận Texas Rising Star; xem §809.132).

Trong cả hai dạng giai đoạn thử thách này, chương trình có thể được hỗ trợ chuyên môn, như ghi trong CQIP của chương trình, từ chuyên gia cố vấn phụ trách họ để giúp đỡ về các vấn đề cấp phép, nếu thích hợp. Nhân viên Texas Rising Star không được CCR huấn luyện về các tiêu chuẩn tối thiểu đối với cơ sở giữ trẻ được cấp phép; do đó nhân viên Texas Rising Star nên hợp tác với đại diện CCR của chương trình để bảo đảm chắc chắn là có thể cung cấp hỗ trợ chuyên môn. Đối với CQIPS tự thiết lập, chương trình sẽ được yêu cầu cung cấp CQIP cập nhật để khắc phục tác động này.

Nếu một chương trình có chứng nhận của Texas Rising Star Bốn Sao hoặc Ba Sao bị phạt do bất kỳ sai phạm nào trong Mục 4 hoặc 5 của mẫu sàng lọc trong thời gian thuộc diện thử thách, chương trình đó sẽ mất một cấp độ sao và sẽ được đưa vào đợt thử thách thứ hai. Chương trình hội đủ điều kiện được khôi phục lại cấp độ ngôi sao trước đây vào thời điểm kết thúc giai đoạn sáu tháng nếu không bị phạt do sai phạm đối với các Mục 4 hoặc 5. Nếu ghi nhận bất kỳ sai phạm mới nào trong giai đoạn thử thách thứ hai này, chương trình sẽ bị đưa vào diện đình chỉ.

Nếu một chương trình có chứng nhận của Texas Rising Star Hai Sao bị phạt do bất kỳ sai phạm nào trong Mục 4 hoặc Mục 5 của mẫu sàng lọc trong thời gian thuộc diện thử thách, chương trình đó sẽ bị đưa vào diện đình chỉ.

Một chương trình được đưa vào diện thử thách phải kết thúc giai đoạn thử thách sáu tháng (và không được đưa vào diện thử thách thêm) thì mới hội đủ điều kiện được Đánh Giá Cấp Độ Ngôi Sao và/hoặc Tái Đánh Giá Hạng Mục. Chương trình có thể yêu cầu Đánh Giá Cấp Độ Ngôi Sao hoặc Tái Đánh Giá Hạng Mục trong thời hạn sáu tháng nói trên, tuy nhiên không thể tiến hành đánh giá cho đến khi kết thúc giai đoạn thử thách.

CLI Engage—Các Nguồn Trợ Giúp Trực Tuyến Miễn Phí cho các Chương Trình Texas Rising Star

TWC hợp tác với Children’s Learning Institute (CLI) ở University of Texas Health Science Center cơ sở Houston để cung cấp một nền tảng trực tuyến—CLI Engage—cho các chương trình giữ trẻ và mầm non muốn có chứng nhận Texas Rising Star và cho những cơ sở hiện đã có chứng nhận.  CLI Engage cung cấp các công cụ phát triển nghiệp vụ và các nguồn trợ giúp miễn phí nhằm cải tiến chất lượng dịch vụ giữ trẻ và giáo dục mầm non mà các chương trình cung cấp.

CLI Engage tổ chức các khóa học phát triển nghiệp vụ, cung cấp các công cụ theo dạng giám sát sự tiến triển của trẻ em, và cung cấp một loạt các hoạt động trong lớp học cho các chương trình có chứng nhận của Texas Rising Star và các chương trình muốn xin chứng nhận. Các giám đốc chương trình có thể theo dõi việc hoàn thành khóa học huấn luyện phát triển nghiệp vụ của các giáo viên tại cơ sở của họ về giảng dạy ngôn ngữ và đọc viết; khoa học, công nghệ, và giảng dạy kỹ thuật; quản lý lớp học; và nhiều đề tài khác. Các giáo viên sẽ tiếp cận hàng trăm đề cương bài học cho các hoạt động trong lớp  áp dụng cho các mặt học tập chính và có phiên bản tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Nhiều hoạt động cũng bao gồm các băng video làm mẫu để giúp các giáo viên tìm hiểu các phương thức tốt nhất để áp dụng các bài học.  Ngoài ra, giáo viên có thể tiếp cận các công cụ đánh giá trẻ em phù hợp với lứa tuổi, cung cấp thời gian thực để xác định mục tiêu giảng dạy và theo dõi giám sát sự tiến bộ của đứa trẻ qua thời gian.

Để tiếp cận các công cụ và nguồn trợ giúp CLI Engage dành cho các chương trình Texas Rising Star, các chương trình phải đăng ký. Các chương trình sẽ nhận được email mời tham gia hoặc một chuyên gia cố vấn phụ trách sau khi bày tỏ nguyện vọng đạt chứng nhận Texas Rising Star. Một đường liên kết trong e-mail mời tham gia sẽ dẫn tới trang  đăng nhập của CLI Engage. Sau khi đăng nhập vào CLI Engage, người sử dụng sẽ được đưa tới trang tóm tắt về trường học, để xem lại thông tin về chương trình của họ.

Các chuyên gia cố vấn của Texas Rising Star sử dụng thông tin chương trình trên CLI Engage để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật có mục tiêu. CLI Engage cung cấp một hệ thống theo dõi hỗ trợ kỹ thuật và quản lý chứng nhận cho các chuyên gia cố vấn và chuyên gia đánh giá Texas Rising Star. Các chuyên gia đánh giá Texas Rising Star sử dụng CLI Engage để ghi lại điểm và lập báo cáo về tất cả các mặt đánh giá Texas Rising Star sau tất cả các bước đánh giá. Các chuyên gia cố vấn Texas Rising Star sử dụng các báo cáo này để lập các CQIP thông qua nền tảng trực tuyến CLI Engage.

Để biết thêm thông tin chi tiết về CLI Engage, truy cập trang mạng https://cliengage.org.