Texas Rising Star > Vietnamese > Các Công Cụ Texas Rising Star

Các Công Cụ Texas Rising Star

Chào mừng bạn đến với Texas Rising Star Tools, nơi các chương trình giữ trẻ và mầm non có thể truy cập các tài liệu của Texas Rising Star!

Đối với các chương trình giữ trẻ và mầm non, nhấp nút thích hợp ở dưới để truy cập tài liệu mà bạn cần cho hồ sơ xin chứng nhận Texas Rising Star hoặc đơn xin tái chứng nhận và/hoặc hỗ trợ các mục tiêu cải tiến dịch vụ giữ trẻ chất lượng của chương trình của bạn. 

Đối với nhân viên Texas Rising Star, để đăng nhập vào Công Cụ Đánh Giá Trực Tuyến Texas Rising Star, CLI Engage, nhấp nút “Đăng Nhập TRS” ở góc bên phải trên cùng của trang mạng.

Các Tài Liệu trong Đơn Xin

Cần các tài liệu sau đây khi chương trình của bạn sẵn sàng nộp đơn xin chứng nhận lần đầu tiên và tái chứng nhận: Đơn xin, mẫu sàng lọc thích hợp và Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Cơ Sở đã điền (tự đánh giá).

 

Đơn Xin TRS

 

Mẫu Sàng Lọc(chọn dạng chương trình của bạn và diện Texas Rising Star thích hợp)

Đương đơn lần đầu tiên:

Mẫu Sàng Lọc TRS Các trung tâm có giấy phép hoạt động

 

Mẫu Sàng Lọc TRS Các Cơ Sở Giữ Trẻ Tại Gia

 

Mẫu Sàng Lọc TRS Các Chương Trình Sau Giờ Học

 

Texas Rising Star Hiện Tại:

Mẫu Sàng Lọc TRS Các trung tâm có giấy phép hoạt động

 

Mẫu Sàng Lọc TRS Các Cơ Sở Giữ Trẻ Tại Gia

 

Mẫu Sàng Lọc TRS Các Chương Trình Sau Giờ Học

 

Các Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Texas Rising Star

Lựa chọn dạng chương trình của bạn hoặc Tất Cả Các Cơ Sở:

Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Cơ Sở – Các Trung Tâm

 

Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Cơ Sở – Các gia đình giữ trẻ

 

Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Cơ Sở – Chương trình dành cho trẻ em ở độ tuổi đi học

 

Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Cơ Sở – Tất cả

 

Lựa chọn Tất cả các độ tuổi hoặc nhóm tuổi của mỗi lớp học:

Mọi độ tuổi Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Lớp Học

 

Trẻ Sơ Sinh Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Lớp Học (0-17 tháng)

 

Trẻ em ở độ tuổi đi học Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Lớp Học (5-12 tuổi)

 

Các Chứng Từ Hỗ Trợ

Các giấy tờ này có thể hỗ trợ các chương trình giữ trẻ và mầm non trong quá trình chứng nhận duy trì diện Texas Rising Star

Để biết hướng dẫn về các nội quy và quy chế về Texas Rising Star:

Hướng dẫn TRS

Để biết hướng dẫn về hoạt động nghiên cứu phía sau Texas Rising Star:

Phụ lục nghiên cứu

Để biết hướng dẫn về ý nghĩa của Texas Rising Star đối với chương trình của quý vị về mặt tài chánh:

Công Cụ Tính Toán Doanh Thu Texas Rising Star

Để biết hướng dẫn về cách thiết lập các chính sách và quy trình thủ tục của chương trình:

Digital Resource Collection (bằng tiếng Anh)

Để hiểu rõ hơn về các phương pháp trong Hạng Mục 2 và các hành vi của giáo viên:

Hạng mục 2: Ví Dụ về Các Hành Vi Chính