Các Công Cụ Texas Rising Star

Chào mừng bạn đến với Texas Rising Star Tools, nơi các chương trình giữ trẻ và mầm non có thể truy cập các tài liệu của Texas Rising Star!

Đối với các chương trình giữ trẻ và mầm non, nhấp nút thích hợp ở dưới để truy cập tài liệu mà bạn cần cho hồ sơ chứng nhận Texas Rising Start hoặc tái chứng nhận và/hoặc hỗ trợ các mục tiêu cải tiến dịch vụ giữ trẻ chất lượng của chương trình của bạn.

Đối với nhân viên Texas Rising Star, để đăng nhập vào Công Cụ Đánh Giá Trực Tuyến Texas Rising Star, CLI Engage, nhấp nút “Staff Login” ở góc bên phải trên cùng của trang mạng.

Các Tài Liệu trong Đơn Xin

Cần các tài liệu sau đây khi chương trình của bạn sẵn sàng nộp đơn xin chứng nhận lần đầu tiên và tái chứng nhận: Biểu mẫu Yêu cầu Chứng nhận Texas Rising Star (mẫu kỹ thuật số bên dưới), mẫu sàng lọc thích hợp và Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Cơ Sở đã điền (tự đánh giá).

 

Mẫu Đơn Xin Chứng Nhận Texas Rising Star

 

Mẫu Sàng Lọc(chọn dạng chương trình của bạn và diện Texas Rising Star thích hợp)

Đương đơn lần đầu tiên:

Mẫu Sàng Lọc TRS Các trung tâm có giấy phép hoạt động

 

Mẫu Sàng Lọc TRS Các Cơ Sở Giữ Trẻ Tại Gia

 

Mẫu Sàng Lọc TRS Các Chương Trình Sau Giờ Học

 

Texas Rising Star Hiện Tại:

Mẫu Sàng Lọc TRS Các trung tâm có giấy phép hoạt động

 

Mẫu Sàng Lọc TRS Các Cơ Sở Giữ Trẻ Tại Gia

 

Mẫu Sàng Lọc TRS Các Chương Trình Sau Giờ Học

 

Các Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Texas Rising Star

Lựa chọn dạng chương trình của bạn hoặc Tất Cả Các Cơ Sở:

Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Cơ Sở – Các Trung Tâm

 

Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Cơ Sở – Các gia đình giữ trẻ

 

Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Cơ Sở – Chương trình dành cho trẻ em ở độ tuổi đi học

 

Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Cơ Sở – Tất cả

 

Lựa chọn Tất cả các độ tuổi hoặc nhóm tuổi của mỗi lớp học:

Mọi độ tuổi Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Lớp Học

 

Trẻ Sơ Sinh Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Lớp Học (0-17 tháng)

 

Trẻ em ở độ tuổi đi học Mẫu Hồ Sơ Đánh Giá Lớp Học (5-12 tuổi)

 

Các Chứng Từ Hỗ Trợ

Các giấy tờ này có thể hỗ trợ các chương trình giữ trẻ và mầm non trong quá trình chứng nhận duy trì diện Texas Rising Star

Để biết hướng dẫn về các nội quy và quy chế về Texas Rising Star:

Hướng dẫn TRS

Để biết hướng dẫn về hoạt động nghiên cứu phía sau Texas Rising Star:

Phụ lục nghiên cứu

Để biết hướng dẫn về ý nghĩa của Texas Rising Star đối với chương trình của quý vị về mặt tài chánh:

Công Cụ Tính Toán Doanh Thu Texas Rising Star

Để biết hướng dẫn về cách thiết lập các chính sách và quy trình thủ tục của chương trình:

Digital Resource Collection (bằng tiếng Anh)

Để hiểu rõ hơn các biện pháp Danh mục:

Loại 1 Kế hoạch đào tạo và trình độ nhân viên

Loại 2 Hành vi chính

Loại 3 giáo dục gia đình

Loại 3 quản lý chương trình

Loại 4 môi trường trong nhà

Loại 4 môi trường ngoài trời

Loại 4 môi trường thực tế, đa văn hóa và không điển hình

Để được hướng dẫn cách tạo Kế hoạch cải tiến chất lượng liên tục do tự phát triển (CQIP):

Hỗ trợ bàn CQIP tự phát triển 

Để biết hương dẫn về cách nộp các giấy tờ tài liệu bắt buộc cho bước chứng nhận:

Danh Sách Đánh Dấu Những Việc Cần Làm để Xin Chứng Nhận Texas Rising Star

 

Các câu hỏi về Centralized Assessment Entity (CAE)

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc chuyển đổi sang CAE, vui lòng liên hệ với trang web hỗ trợ của chúng tôi: