Chào mừng quý vị Phụ Huynh và Gia Đình!

Lựa chọn một chương trình mầm non chất lượng cao có thể ảnh hưởng rất lớn đến mức độ chuẩn bị sẵn sàng để thành công ở cấp mẫu giáo và các cấp lớp sau này của con quý vị. 

Những trẻ em tham gia các chương trình mầm non chất lượng cao, đặc biệt là các trẻ em có nguy cơ, có thể lĩnh hội rất nhiều kiến thức, các kỹ năng và năng lực.  Ở Texas, các chương trình mầm non có thể hướng đến mục tiêu cải tiến chất lượng theo nhiều cách.  Texas Rising Star là một trong số các lựa chọn này cho các chương trình mầm non, và cho các bậc phụ huynh đang tìm nơi giữ trẻ chất lượng cao cho con em mình.

Texas Rising Star Programme là một hệ thống đánh giá chất lượng chăm sóc trẻ em (QRIS) dành cho các nhà cung cấp tham gia vào chương trình dịch vụ chăm sóc trẻ em của Ủy ban Lực lượng Lao động Texas (TWC). Có chứng nhận Texas Rising Star cho các cơ sở giữ trẻ là Trung Tâm Được Cấp Phép Hoạt Động và Cơ Sở Giữ Trẻ Tại Gia Có Đăng Ký Hoạt Động và Có Giấy Phép Hoạt Động, hội đủ các tiêu chí chứng nhận. 

Chương trình Texas Rising Star cung cấp ba cấp độ chứng nhận chất lượng (Hai Sao, Ba Sao và Bốn Sao) để khuyến khích các chương trình giữ trẻ và mầm non đạt dần các cấp độ chất lượng cao hơn. Các mức chứng nhận này gắn liền với việc hoàn trả nâng cao thời gian cho trẻ em nhận học bổng.