Trợ Cấp Tài Chánh cho Dịch Vụ Giữ Trẻ

Các Dịch Vụ Giữ Trẻ

Các Dịch Vụ Giữ Trẻ (Child Care Services) được đài thọ qua Quỹ Phát Triển và Chăm Sóc Trẻ Em (CCDF) của liên bang, do Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em thuộc Bộ Y Tế và Nhân Vụ Hoa Kỳ. Ủy Ban Nhân Lực Texas (TWC) là cơ quan chủ quản cho CCDF ở Texas. Các Ủy Ban Phát Triển Nhân Lực quản lý các dịch vụ giữ trẻ thông qua các văn phòng Workforce Solutions. CCDF được phê chuẩn bởi Đạo Luật Trợ Cấp Phát Triển và Chăm Sóc Trẻ Em Mục 418 của Đạo Luật An Sinh Xã Hội..

Ủy Ban Nhân Lực Texas quản lý chương trình giữ trẻ trợ cấp dịch vụ giữ trẻ dành cho các gia đình có lợi tức thấp, khuyến khích khả năng độc lập kinh tế lâu dài qua tạo điều kiện cho các phụ huynh làm việc hoặc tham gia các hoạt động học tập hay huấn luyện dạy nghề. Ủy ban cũng cung cấp thông tin cho các phụ huynh về tình trạng có sẵn dịch vụ giữ trẻ chất lượng, qua đó giúp trẻ em học tập hiệu quả hơn ở độ tuổi mầm non.

Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện nhận các Dịch Vụ Giữ Trẻ

Các gia đình hội đủ điều kiện có con cái dưới 13 tuổi có thể được nhận tiền trợ cấp giữ trẻ để cha mẹ có thể đi làm, đi học, hoặc tham gia huấn luyện. Các gia đình hội đủ điều kiện có thể lựa chọn trong số các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ sau đây đã đáp ứng các yêu cầu của địa phương và tiểu bang:

  • Các trung tâm giữ trẻ có giấy phép hoạt động
  • Các gia đình giữ trẻ có giấy phép hoạt động hoặc đã đăng ký hoạt động
  • Họ hàng thân thích (chẳng hạn như người nhà) cung cấp các dịch vụ giữ trẻ

Các gia đình có thể tìm hiểu thông tin về các dịch vụ giữ trẻ, các lựa chọn về phương tiện giao thông ở địa phương, trợ cấp thực phẩm và trợ cấp gia cư, và các nguồn trợ giúp khác tại Các Tài Nguyên Trợ Giúp Việc Làm của TWC.

Các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ có thể tìm hiểu thông tin về chứng nhận cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ và cơ sở cung cấp dịch vụ giáo dục mầm non, chứng nhận cơ sở cung cấp dịch vụ, giới thiệu hồ sơ trẻ em và theo dõi việc đi học chuyên cần của trẻ em, và các cơ hội huấn luyện và được cấp chứng nhận tại  Tài Nguyên Trợ Giúp Các Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ của TWC.

Các Ủy Ban Phát Triển Nhân Lực Địa Phương (các Ủy Ban) quản lý các dịch vụ giữ trẻ thông qua các văn phòng Workforce Solutions. Các yêu cầu về tình trạng hội đủ điều kiện có thể khác nhau tùy theo từng Ủy Ban.

Ngoài việc cung cấp các Dịch Vụ Giữ Trẻ, các Ủy Ban còn hợp tác với các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ thuộc quản lý của ủy ban để cải tiến chất lượng dịch vụ giữ trẻ. Các hoạt động cải tiến chất lượng, chẳng hạn như Chứng Nhận Cơ Sở Giữ Trẻ Texas Rising Star, có thể khác nhau tùy theo từng Ủy Ban.