Liên lạc với Chúng tôi

Quý vị có thắc mắc về chương trình Texas Rising Star? Liên lạc với chúng tôi theo thông tin ở dưới!

Nếu bạn có thắc mắc về chương trình Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em của TWC, vui lòng liên hệ với Ban Nhân sự địa phương của bạn.

Thắc mắc của quý vị sẽ được tiếp nhận bởi nhân viên của Ủy Ban Phát Triển Nhân Lực Địa Phương phục vụ khu vực nơi cư trú của quý vị.

    Mẫu điền Liên Lạc với Chúng Tôi

    Cần phải điền tất cả các ô.