Các Nguồn Trợ Giúp Phụ Huynh

Các Nguồn Trợ Giúp Phụ Huynh

Early Childhood Texas cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ cho các gia đình có trẻ nhỏ trong quá trình các em khôn lớn và phát triển. Đây là “nơi cung cấp dịch vụ toàn diện” cho các chương trình, dịch vụ và nguồn trợ giúp của cơ quan tiểu bang:

Giữ trẻ và giáo dục:

Sức khỏe và sự phát triển:

Nuôi dạy con cái:

Các chương trình xác định tình trạng hội đủ điều kiện: Có các chương trình do tiểu bang đài thọ và các cơ hội trợ giúp  cho các gia đình có trẻ nhỏ ở Texas.