Tìm một Chương Trình có Chứng Nhận Texas Rising Star

Quý vị đang tìm một chương trình mầm non có chứng nhận Texas Rising Star trong khu vực của quý vị?

Sử dụng công cụ tìm kiếm mới của chúng tôi:

Cổng Thông Tin Tìm Hiểu Tình Trạng Có Sẵn Dịch Vụ Giữ Trẻ ở Texas!

 

Cổng thông tin này giúp các gia đình cần dịch vụ giữ trẻ tìm các chương trình mầm non phù hợp và hiện còn chỗ trống. Phụ huynh có thể dễ dàng tiếp cận thông tin về các chương trình mầm non trong khu vực địa phương hiện còn chỗ trống*, thông tin này được cập nhật hàng tuần. 

Phụ huynh cũng có thể xem: 

  • các chứng nhận và xác nhận chất lượng
  • chỗ trống hiện có theo độ tuổi 
  • đường liên kết tới báo cáo kiểm tra an toàn và sức khỏe để cấp giấy phép hoạt động của chương trình  
  • đường liên kết tới lịch sử được cấp phép hoạt động của chương trình 

(*) Phụ huynh có thể liên lạc với một chương trình giữ trẻ để biết hiện còn chỗ trống hay không, hay có danh sách chờ để ghi tên.