Chỉ định cấp độ đầu vào

Bộ Luật Chính Quyền Texas §2308.3155 yêu cầu tất cả các chương trình giữ trẻ và mầm non của mạng lưới Dịch Vụ Giữ Trẻ phải tham gia chương trình Texas Rising Star, bắt đầu từ Cấp Độ Sơ Cấp được ấn định, và yêu cầu TWC áp dụng thời lượng tối đa mà một chương trình giữ trẻ và mầm non có thể tham gia khi được ấn định Cấp Độ Sơ Cấp.  Các chương trình ở Cấp Độ Sơ Cấp sẽ được cung cấp trợ giúp chuyên môn, tài nguyên và tài liệu cũng như cố vấn để hỗ trợ họ đạt được chứng nhận Texas Rising Star.

Tiêu Chuẩn Điều Kiện được Ấn Định Cấp Độ Sơ Cấp 

Để đủ điều kiện được ấn định Cấp Độ Sơ Cấp, chương trình giữ trẻ và mầm non phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu sau đây:

 • được cấp phép hoặc đăng ký với Quy Chế về Giữ Trẻ (CCR) (có thể có giấy phép ban đầu) hoặc được quản lý bởi quân đội Hoa Kỳ;
 • không thuộc diện cần khắc phục sai phạm hoặc đình chỉ/hủy giấy phép hoạt động với CCR; và
 • không vượt quá ngưỡng điểm 75 đối với các sai phạm CCR được coi là ở mức độ cao và/hoặc trung bình cao (dựa trên đánh giá về lịch sử cấp phép CCR trong 12 tháng gần đây nhất).

Các chương trình giữ trẻ và mầm non có giấy phép lần đầu hoặc các chương trình có lịch sử cấp phép dưới 12 tháng sẽ được xem xét dựa trên toàn bộ lịch sử cấp phép CCR hiện có.

Ngưỡng điểm 75 được tính bằng cách ấn định các điểm sau cho các sai phạm CCR được coi là ở mức độ cao và trung bình cao nhận được trong vòng 12 tháng gần đây nhất trong quá trình được cấp phép CCR:

 • Năm điểm được cộng cho mỗi sai phạm được coi là ở mức độ cao.
 • Ba điểm được cộng cho mỗi sai phạm được coi là ở mức độ trung bình-cao.

Khung Thời Gian Chứng Nhận Texas Rising Star

Sau khi được ấn định Cấp Độ Sơ Cấp, chương trình giữ trẻ và mầm non sẽ có tối đa 24 tháng để đạt được chứng nhận cấp độ ngôi sao trong Texas Rising Star. Các chương trình được ấn định ở Cấp Độ Sơ Cấp có thể được đánh giá để chứng nhận cấp độ sao bất cứ lúc nào trong khung thời gian 24 tháng nếu đáp ứng các yêu cầu sàng lọc và đủ điều kiện chứng nhận.

Các Chương Trình Mới do CCS Quản Lý

Các chương trình mới do CCS quản lý phải đáp ứng điều kiện Ấn định Cấp độ Sơ cấp tại thời điểm bắt đầu Thỏa thuận Nhà cung cấp CCS với Hội đồng Phát triển Lực lượng Lao động Địa phương (Hội đồng) và có 24 tháng kể từ ngày đó để đạt được chứng nhận cấp độ sao.

Các chương trình được chỉ định ở Cấp độ Sơ cấp sẽ được sàng lọc để bảo đảm đủ điều kiện nhận chứng chỉ Texas Rising Star sau 12 tháng để xác định xem có đủ điều kiện để đánh giá hay không.

Nếu một chương trình được ấn định ở Cấp Độ Sơ Cấp không đủ điều kiện để được chứng nhận cấp độ sao ở Texas Rising Star vào tháng thứ 18, thì chương trình đó có thể không nhận được các giới thiệu CCS cho các gia đình mới cho đến khi đạt được chứng nhận cấp độ sao. Trường hợp ngoại lệ duy nhất được phép là nếu chương trình nằm trong vùng thiếu hụt dịch vụ giữ trẻ hoặc phục vụ nhóm dân cư không được phục vụ đầy đủ theo định nghĩa và phê duyệt của TWC; nếu một chương trình đủ điều kiện được hưởng diện ngoại lệ, thì chương trình có thể tiếp tục nhận được giới thiệu các gia đình mới trong sáu tháng cuối cùng của giai đoạn cấp độ sơ cấp 24 tháng.

Khung Thời Gian cho Cấp Độ Sơ Cấp — Các Chương Trình Mới do CCS Quản Lý

Có hiệu lực từ ngày 3 tháng Mười năm 2022, các chương trình CCS mới sẽ tuân theo khung thời gian bên dưới:

Mốc thời gian

Bước thực hiện
Ngày bắt đầu Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp Dịch Vụ CCS Chương trình giữ trẻ và mầm non phải đáp ứng đủ điều kiện được ấn định Cấp Độ Sơ Cấp.
Trễ nhất là 12 tháng Hội đồng quản trị phải sàng lọc các chương trình để được chứng nhận cấp sao ban đầu.
18 tháng tuổi Nếu chương trình không đáp ứng các tiêu chí chứng nhận Texas Rising Star, thì không có giới thiệu gia đình mới nào được thực hiện.
24 tháng tuổi Chương trình phải đạt được chứng nhận Texas Rising Star để tiếp tục cung cấp CCS.

Sàng Lọc Ngưỡng Đánh Giá Điểm Cấp Độ Sơ Cấp

Bắt đầu từ ngày 1 tháng Tư năm 2023, các chương trình được ấn định Cấp Độ Sơ Cấp sẽ được xem xét về việc tuân thủ mức điểm dành cho Cấp Độ Sơ Cấp sáu tháng một lần, bắt đầu từ ngày 1 tháng Mười năm 2023. Bất kỳ chương trình nào vượt quá ngưỡng điểm vào lần đánh giá tháng Mười hoặc vào lần đánh giá tháng Tư tiếp theo sẽ không còn đủ điều kiện cung cấp CCS. Các chương trình được ấn định ở Cấp Độ Sơ Cấp có thể tiếp tục cung cấp CCS nếu được đưa vào diện Khắc Phục với CCR,miễn là không vượt quá ngưỡng điểm tại lần đánh giá tháng Mười hoặc tháng Tư.

Miễn Trừ Gia Hạn Cấp Độ Sơ Cấp

Các chương trình giữ trẻ và mầm non không thể đạt được chứng nhận Texas Rising Star vào cuối khung thời gian 24 tháng có thể gửi yêu cầu lên Hội Đồng của họ để được miễn gia hạn Cấp Độ Sơ Cấp.

Để đủ điều kiện được miễn trừ gia hạn Cấp Độ Sơ Cấp, chương trình giữ trẻ và mầm non phải là:

 • nằm trong vùng thiếu hụt dịch vụ giữ trẻ (khu vực có số lượng trẻ em dưới sáu tuổi có cha mẹ đi làm nhiều hơn ít nhất ba lần so với khả năng của các chương trình chăm sóc trẻ em được cấp phép trong khu vực) hoặc phục vụ nhóm dân số chưa được phục vụ đầy đủ* như được xác định bởi TWC;
 • Không thể đáp ứng các yêu cầu chứng nhận do tình trạng khẩn cấp/thảm họa đã được tuyên bố; hoặc
 • Không thể đáp ứng các yêu cầu chứng nhận do các điều kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chương trình giữ trẻ đó.

*Lưu ý: Dân số không được phục vụ đầy đủ có thể bao gồm khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc chăm sóc trẻ khuyết tật bị hạn chế.

TWC sẽ xem xét tất cả các yêu cầu miễn trừ gia hạn Cấp Độ Sơ Cấp và có thể cấp cho một chương trình thêm tối đa 36 tháng để duy trì Cấp Độ Sơ Cấp để chương trình đạt được chứng nhận Texas Rising Star.

Miễn trừ gia hạn cấp độ đầu vào

Các chương trình chăm sóc trẻ em và học tập sớm không thể đạt được chứng nhận Texas Rising Star vào cuối khung thời gian 24 tháng, có thể gửi yêu cầu lên Hội đồng quản trị của họ để được miễn gia hạn.

Để đủ điều kiện được miễn gia hạn Entry Level, chương trình chăm sóc trẻ em và học tập sớm phải là:

 • nằm trong sa mạc chăm sóc trẻ em (một khu vực mà số lượng trẻ em dưới sáu tuổi có cha mẹ đi làm lớn hơn ít nhất ba lần so với năng lực của các chương trình chăm sóc trẻ em được cấp phép trong khu vực); hoặc phục vụ một nhóm dân số không được phục vụ* theo quyết định của TWC;
 • Không thể đáp ứng các yêu cầu chứng nhận do trường hợp khẩn cấp / thảm họa được tuyên bố; hoặc
 • Không thể đáp ứng các yêu cầu chứng nhận do các điều kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chương trình chăm sóc trẻ em.

*Một nhóm dân số không được phục vụ đầy đủ có thể bao gồm sự sẵn có hạn chế về năng lực của trẻ sơ sinh hoặc chăm sóc trẻ em khuyết tật.

TWC sẽ xem xét tất cả các trường hợp miễn trừ gia hạn Entry Level và có thể cấp cho chương trình thêm tối đa 36 tháng để duy trì ở Entry Level để chương trình đạt được chứng nhận Texas Rising Star.