Các Thắc Mắc Thường Gặp dành cho Chương Trình Giữ Trẻ và Mầm Non

Texas Rising Star là gì?

Chương trình Texas Rising Star là hệ thống đánh giá và cải tiến chất lượng (QRIS) dành cho các chương trình chăm sóc trẻ em tham gia vào chương trình Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em của Ủy ban Lực lượng Lao động Texas (TWC). Có chứng nhận Texas Rising Star cho các cơ sở giữ trẻ là Trung Tâm Được Cấp Phép Hoạt Động và Cơ Sở Giữ Trẻ Tại Gia Có Đăng Ký Hoạt Động và Có Giấy Phép Hoạt Động, hội đủ các tiêu chí chứng nhận.

Chương trình Texas Rising Star cung cấp ba cấp độ chứng nhận chất lượng (Hai Sao, Ba Sao và Bốn Sao) để khuyến khích các chương trình giữ trẻ và mầm non đạt dần các cấp độ chất lượng cao hơn. Các mức chứng nhận này gắn liền với tỷ lệ hoàn trả nâng cao đã tốt nghiệp cho trẻ em nhận học bổng chăm sóc trẻ em.

 

Chương trình có chứng nhận Texas Rising Star là gì?

Chương trình được chứng nhận Ngôi sao đang lên của Texas là một chương trình học sớm có thỏa thuận cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em của Ủy ban Lực lượng Lao động Texas (TWC) và đáp ứng các yêu cầu vượt quá tiêu chuẩn tối thiểu của Quy định Chăm sóc Trẻ em của Tiểu bang, nhận được mức chứng nhận là Hai, Ba- , hoặc Bốn sao.

 

Chương trình giữ trẻ và mầm non của tôi có hội đủ điều kiện tham gia Texas Rising Star không?

Các trung tâm có giấy phép hoạt động, các chương trình giữ trẻ tại gia có giấy phép hoạt động, các chương trình giữ trẻ tại gia có đăng ký hoạt động, và các chương trình dành cho trẻ em ở độ tuổi đi học có giấy phép hoạt động đều hội đủ điều kiện được chứng nhận Texas Rising Star nếu đáp ứng một số điều kiện tiêu chuẩn nhất định. Tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn điều kiện tham gia Texas Rising Star.

 

Chương trình giữ trẻ và mầm non của tôi nộp đơn xin tham gia Texas Rising Star như thế nào?

Nếu quý vị muốn nộp đơn xin trở thành chương trình có chứng nhận Texas Rising Star, vui lòng xem thông tin trong phần Chuẩn Bị Sẵn Sàng Nộp Đơn Xin Chứng Nhận Texas Rising Star. Sau đó, bắt đầu quy trình xin chứng nhận bằng cách nộp  Đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng.

 

Các Quy Định Hướng Dẫn về Texas Rising Star được thiết lập và phát triển như thế nào?

Trong hơn 40 năm qua, Texas Rising Star đã trải qua nhiều đợt tái lập và sửa đổi.  Trong toàn bộ quy trình này, nhiều bên hữu quan đã tham gia quy trình tái lập để có Các Quy Định Hướng Dẫn Texas Rising Star được sửa đổi, mới nhất là năm 2019.  Tìm hiểu thêm về lịch sử Texas Rising Star.

 

Các Quy Định Hướng Dẫn về Chứng Nhận Texas Rising Star là gì?

Nguyên tắc này được sử dụng để đánh giá và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình học tập sớm theo đuổi chứng chỉ Texas Rising Star. Các quy định hướng dẫn về chứng nhận có các tiêu chí đối với năng lực trình độ và kinh nghiệm huấn luyện của giám đốc và nhân viên, các hoạt động giao tiếp tương tác giữa giáo viên-trẻ em, quản lý chương trình, và các môi trường học tập trong nhà/ngoài trời, và sự tham gia của gia đình cũng như giáo dục thông tin cho gia đình.  Tìm hiểu thêm về Các Quy Định Hướng Dẫn trong trang Các Quy Định Hướng Dẫn Texas Rising Star.

 

Tôi có thể tìm Hội Đồng Phát Triển Nhân Lực Địa Phương của tôi ở đâu?

Tìm ủy ban phát triển nhân lực địa phương trên trang mạng này.

 

Chương trình giữ trẻ và mầm non của tôi có chứng nhận toàn quốc. Chương trình của tôi có thể được chứng nhận Texas Rising Star không?

Có. Tất cả các chương trình giữ trẻ và mầm non có chứng nhận toàn quốc có thể tham gia Texas Rising Star.  Sau khi nhận được hồ sơ đơn xin chứng nhận, các cơ sở có chứng nhận toàn quốc sẽ có một buổi đánh giá lần đầu được sửa đổi.  Tất cả các cơ sở được chứng nhận trên toàn quốc bắt buộc phải tuân thủ các yêu cầu của Texas Rising Star đối với các tiêu chuẩn tối thiểu CCR và được yêu cầu tuân theo các thủ tục để hàng đến. số năm. Tìm hiểu thêm về trang mạng này.

 

Tôi có thể liên lạc với ai nếu có thêm thắc mắc?

Nếu quý vị có thắc mắc về Texas Rising Star, vui lòng liên lạc với chúng tôi!  Thông tin của quý vị sẽ được gửi cho người liên lạc về Texas Rising Star của ủy ban nhân lực địa phương.