Về TRS

Chương trình Sao Mai Texas (Texas Rising Star) là “một hệ thống đánh giá dịch vụ giữ trẻ dựa trên chất lượng và tự nguyện đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ tham gia chương trình chăm sóc trẻ em được nhận trợ cấp của Ủy Ban Nhân Lực Texas”. Có Chứng Nhận của TRS cho các cơ sở cung cấp dịch vụ là Trung Tâm Được Cấp Phép Hoạt Động và Gia Đình Giữ Trẻ Có Đăng Ký và Có Giấy Phép Hoạt Động, hội đủ các tiêu chí chứng nhận. Hệ thống chứng nhận Nhà Cung Cấp Dịch Vụ TRS có ba cấp độ chứng nhận (Hai Sao, Ba Sao, và Bốn Sao), nhằm khuyến khích các cơ sở cung cấp dịch vụ dần đạt được các tiêu chuẩn chứng nhận cao hơn hướng đến cấp độ Bốn Sao.
Cơ sở giữ trẻ Texas Rising Star (TRS) là cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ có hợp đồng phục vụ các trẻ em được nhận trợ cấp của Ủy Ban Nhân Lực Texas (TWC) và tự nguyện đáp ứng các yêu cầu vượt các Tiêu Chuẩn Tối Thiểu về Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ của Tiểu Bang (CCL).
Trên toàn tiểu bang Texas, các bậc phụ huynh và gia đình ghi danh cho con em mình vào các chương trình giữ trẻ, trong đó bao gồm cả các chương trình giữ trẻ tại trung tâm và tại gia. Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu theo học tại các chương trình giữ trẻ chất lượng cao, các trẻ em có nguy cơ cao sẽ được chuẩn bị tốt trước khi đi học hơn là những trẻ em không tham gia các chương trình giữ trẻ chất lượng.
Các cơ sở cung cấp dịch vụ tự nguyện đạt được chứng nhận cơ sở cung cấp dịch vụ TRS, cung cấp dịch vụ giữ trẻ chất lượng vượt các Tiêu Chuẩn Tối Thiểu về Cấp Giấy Phép Hoạt Động Giữ Trẻ của Tiểu Bang đối với năng lực trình độ của giám đốc và nhân viên, các hoạt động giao tiếp tương tác giữa nhân viên chăm sóc – trẻ em, giáo trình học và các hoạt động phù hợp với độ tuổi, dinh dưỡng và các hoạt động trong nhà/ngoài trời, và sự tham gia cũng như giáo dục kiến thức cho phụ huynh, đều dễ đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Trong quá trình hướng đến các cấp độ chứng nhận cơ sở cung cấp dịch vụ TRS, các cơ sở cung cấp dịch vụ đóng góp dần vào sự phát triển của các trẻ em mà họ phục vụ hàng ngày.

Tìm hiểu thêm về tình trạng hội đủ điều kiện nhận chứng nhận TRS.

Texas Rising Star: QRIS cho Texas

Trong những năm gần đây, nhiều tiểu bang đã áp dụng các hệ thống cải tiến và đánh giá chất lượng (QRIS) nhằm đánh giá chất lượng của các chương trình giữ trẻ và cung cấp cơ hội phát triển nghiệp vụ nhằm giúp các chương trình này nâng cao chất lượng dịch vụ giữ trẻ cung cấp cho các trẻ em và gia đình. Trung Tâm Trợ Giúp Chuyên Môn và Thông Tin về Giữ Trẻ Toàn Quốc (National Child Care Information and Technical Assistance Center) định nghĩa QRIS là “một phương pháp có hệ thống để đánh giá, cải tiến và truyền đạt cấp độ chất lượng trong các chương trình giáo dục và chăm sóc trẻ em ở lứa tuổi mầm non và tuổi đi học.” Ba mươi chín Tiểu bang hiện đang áp dụng một số dạng QRIS nhất định.

Trong tháng Chín 2013, Hội Đồng Giáo Dục Mầm Non Texas (Texas Early Learning Council) đã công bố các đề xuất để tiểu bang thiết lập một hệ thống QRIS đa ngành trên toàn tiểu bang cho Texas. Một trong các đề xuất đó là sử dụng Texas Rising Star làm căn cứ cho hệ thống QRIS ở Texas.